Regulamin konkursu portalu Codziennypoznan.pl z restauracją „Dąbrowskiego 42”

A. Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany przez portal Codziennypoznan.pl, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 2. Fundatorem voucherów jest D42 sp. z o.o. sp. k., ul. Dąbrowskiego 42, 60-843 Poznań 3. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników portalu, a także innych osób, które brały udział w organizowaniu konkursu, wraz z […]

A. Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany przez portal Codziennypoznan.pl, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

2. Fundatorem voucherów jest D42 sp. z o.o. sp. k., ul. Dąbrowskiego 42, 60-843 Poznań

3. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników portalu, a także innych osób, które brały udział w organizowaniu konkursu, wraz z członkami ich najbliższej rodziny.

B. Czas trwania konkursu

Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na portalu Codziennypoznan.pl i będzie trwał zgodnie z czasem ustalonym z fundatorem voucherów do dnia 27 maja 2012.

C. Zasady konkursu

1. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce.

2. Uczestnicy nie mają prawa żądać zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe

3. Uczestnik może wziąć udział w konkursie kilka razy, ale każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania nagrody.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Konkurs został ogłoszony w portalu Codziennypoznan.pl

2. Zadaniem uczestnika jest wysłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres: redakcja@codziennypoznan.pl z treścią, zgodnie z podanymi wskazówkami w portalu Codziennypoznan.pl.

3. Prawidłowe przesłanie wiadomości stanowi zgłoszenie do konkursu, a osoba wysyłająca wiadomość staje się uczestnikiem konkursu i czyni to we własnym imieniu.

4. Wysłane zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez biorącego udział w konkursie na przetwarzanie jego danych uzyskanych przez organizatora konkursu wyłącznie związanych z konkursem.

5. Uczestnik konkursu oświadcza i gwarantuje, że nadesłana w ramach konkursu wiadomość:
a) będzie wolna od wad prawnych;
b) będzie wynikiem jego indywidualnej twórczości;
c) prawa autorskie nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich.

6. Portal wyśle do zwycięzców konkursu zwrotną wiadomość w formie elektronicznej z informacją o wygranej nagrodzie.

E. Nagrody

Do zdobycia są 3 vouchery o wartości 100 zł każdy.

F. Odbiór Nagród

1. Vouchery będą do odbioru i zrealizowania w restauracji “Dąbrowskiego 42” znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego 42. Odbiór voucherów nastąpi po podaniu hasła, które nagrodzone osoby otrzymają drogą mailową.

G. Postanowienia końcowe

1. Portal Codziennypoznan.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zdobywca nagrody spełnia warunki określone w regulaminie konkursu. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do portalu.

2. Uczestnicy oraz rodzice bądź opiekunowie uczestników niepełnoletnich, wyrażają zgodę i upoważniają portal Codziennypoznan.pl do przetwarzania ich danych osobowych podanych w kwestionariuszu konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych w nim nagród.

3. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać do portalu na jego adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

4. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

5. Jury konkursu rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

7. Zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

8. Regulamin konkursu jest dostępny dla uczestników wyłącznie na stronie www.codziennypoznan.pl.

9. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do jury konkursu.

10. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.