Od stycznia drożej za ścieki i deszczówkę

Zarząd Dróg Miejskich przypomina: od 1 stycznia 2013 roku będą obowiązywać nowe taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Opłatami objęte są wyłącznie powierzchnie, z których ścieki opadowe i roztopowe są odprowadzane kanałem otwartym lub zamkniętym miejskiej kanalizacji deszczowej. Powierzchnie, z których wody opadowe i roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości (gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub wprowadzane do gruntu) i nie są wprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nie podlegają opłacie.

Taryfa opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. została wprowadzona Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLI/616/VI/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku i opracowana zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Taryfa w okresie obowiązywania od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wprowadza podział odbiorców na grupy taryfowe w następujący sposób:
GRUPA 1 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w obrębie portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów z wyłączeniem powierzchni dachów oraz powierzchni określonych w Grupie 2.
GRUPA 2 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni będących drogami, podjazdami i parkingami w obrębie osiedli mieszkaniowych lub w obrębie nieruchomości z zabudową mieszkalną lub sakralną.

W taryfie obowiązującej w 2013r. z opłat zwolnione są powierzchnie dachów.

Struktura cen za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (w złotych, netto) przedstawia się następująco:
Opłata za ścieki opadowe i roztopowe w 2013 roku:
Grupa 1 – 5,31 zł/m3
Grupa 2 – 4,92 zł/m3

Ponadto, zgodnie z § 5 pkt 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków taryfa wprowadza następującą stawkę opłaty za przyłączenie nowych instalacji do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM (w złotych netto):

Wyszczególnienie:
Dla przyłącza o średnicy do 200mm włącznie – stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń: 553 zł
Dla przyłącza o średnicy ponad 200mm – stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń: 773 zł
Do cen określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług określony w odrębnych przepisach.

Podstawą obliczenia kwoty opłaty jest ilość odprowadzanych ścieków z powierzchni płaszczyzn zakwalifikowanych do jednej z dwóch grup odbiorców usług.

Czytaj także:

Będzie podwyżka cen wody i ścieków