(Prawie) Cała prawda o nowych opłatach za śmieci

Wciąż nie wiemy, ile poznaniacy i mieszkańcy części powiatów płacić będą za wywóz śmieci od 1 lipca. Jest to jedna z nielicznych niewiadomych dotyczących nowego systemu “śmieciowego”. Co jeszcze wiadomo?

Wciąż wielu poznaniaków zastanawia się, co będzie się działo z ich śmieciami po 1 lipca, kiedy to wejdą w życie nowe zasady wywozu odpadów. Po części wynika to z przepisów, które od co najmniej dwóch miesięcy nie pozwalają na ustalenie stawek. Jednak pytań jest znacznie więcej, dlatego też Związek Międzygminny “Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przygotował krótką ściągę, zawierającą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Kiedy będzie znana wysokość opłat?
Na obszarze działania Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, obejmującym Poznań i 9 sąsiednich gmin decyzje o wyborze metody naliczania opłat, ich stawkach oraz wyznaczeniu sektorów i wzoru deklaracji podejmie Zgromadzenie Związku na posiedzeniu w pierwszej połowie marca.

Dlaczego stawki opłat ustala się przed rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów?
Ogłaszając przetarg Związek Międzygminny, jako jednostka administracji publicznej, musi mieć uchwalony budżet oraz ujęte w nim środki finansowe. Koszty odbioru odpadów są ważnym ale jednym z wielu elementów systemu zagospodarowania odpadów. Ich wysokość wynikająca z przetargów oraz wpływ na koszty funkcjonowania całego systemu będą analizowane i na tej podstawie będą aktualizowane budżet Związku oraz stawki opłat.

Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?
Firma wyłoniona w przetargu na odbiór odpadów z danego sektora. Przetarg przeprowadzi Związek Międzygminny. Będzie on koordynował  i nadzorował działanie całego systemu odbioru i przetwarzania odpadów. Zarządzając nim Związek zapewni osiągniecie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz możliwość segregowania odpadów.

Co stanie się z moją dotychczasową umową z firmą odbierającą odpady?
Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów zapewni Związek Międzygminny. Mieszkańcy, właściciele i zarządcy  nieruchomości powinni więc do 30 czerwca 2013r. rozwiązać dotychczasowe, zawarte indywidualnie, umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Kto dostarczy pojemniki na odpady?
ZM GOAP  zapewni właścicielom nieruchomości pojemniki na odpady oraz zadba o ich właściwe oznakowanie.

Kto  jest zobowiązany składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?
Właściciel  nieruchomości, pod pojęciem tym rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.   

Gdzie będą dostępne deklaracje, kiedy i do kogo należy je złożyć?
Termin składania zostanie określony w uchwale Zgromadzenia Związku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji będą dostępne na stronie internetowej ZM GOAP, w urzędach gmin uczestników Związku. Rozpatrywana jest także możliwość ich dostarczenia właścicielem nieruchomości poprzez wykorzystanie istniejącego w gminach systemu dystrybucji pism urzędowych.  

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości?
W przypadku nie złożenia deklaracji przewodniczący Związku Międzygminnego określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Jakie działania będą podejmowane wobec właścicieli nie uiszczających opłat lub nie uiszczających ich w terminie?
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił je w wysokości niższej od należnej przewodniczący Związku Międzygminnego określi w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalone zaległości zostaną wyegzekwowane zgodnie z przepisami prawa.

Ilu urzędników będzie obsługiwać nowy system gospodarowania odpadami?
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska w instytucjach realizujących zadania związane z wdrożeniem w gminach nowego systemu gospodarowania odpadami 1 pracownik powinien przypadać na 10-15 tys. mieszkańców, analogicznie w systemie skarbowym jeden pracownik przypada na 10 tys. osób. Na terenie działania ZM GOAP mieszka  ponad 740 tys. osób,

Dlaczego w niektórych gminach przyjęto niskie stawki opłat na poziomie około 10 zł za odpady segregowane?  
Opłaty ustalane przez gminy są zróżnicowane. Podstawą ustalenia wysokości opłat powinny być rzeczywiste koszty funkcjonowania systemu. Zgodnie z ustawą opłata ma pokrywać koszty odbioru i przetwarzania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. Nie wiadomo czy gminy uchwalające opłaty na niskim poziomie dokonały należytej analizy kosztów, jakie ich elementy uwzględniły i czy przyjęte stawki zapewnią właściwe zagospodarowanie odpadów oraz osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku. Możliwe, że przy niskich stawkach gminy będą zmuszone dopłacać do systemu lub podnieść stawki, a jeśli nie zostanie osiągnięty wymagany poziom recyklingu także ponosić wysokie kary. Propozycje ZM GOAP dotyczące metody naliczania opłat oraz ich stawek wynikają ze szczegółowych analiz przeprowadzonych przez specjalistyczne firmy. Funkcjonowanie systemu będzie monitorowane i optymalizowane. Działania firm odbierających odpady oraz instalacje ich przetwarzania będą kontrolowane i analizowanie przez ZM GOAP. Na tej podstawie będą podejmowane decyzje zmierzające do racjonalizacji kosztów oraz obniżania stawek opłat.

Czytaj też:

Rewolucja w wywozie śmieci – o co w niej chodzi?