Jak prawidłowo segregować odpady?

To pytanie zadaje sobie pewnie całkiem sporo poznaniaków, którzy dopiero zaczynają segregować odpady i kolory pojemników niewiele im mówią. Gdzie i co należy wrzucać? Podpowiadamy!

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów “u źródła” to obowiązek ciążący na wszystkich właścicielach i zarządcach nieruchomości z terenu miasta, tzn. że każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemniki lub worki umożliwiające selektywną zbiórkę: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

2. Pojemniki, o których mowa powyżej, ze względu na rodzaj zbieranych w nich odpadów, powinny być oznakowane w ujednoliconych kolorach, uwzględniających następujące normy:

1) niebieskich, z przeznaczeniem na papier i tekturę, czyli papier piśmienny, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, książki, pakowania tekturowe, kartony, tekturę falistą.;

NIE należy wrzucać:
    papieru samokopiującego, rachunków, faktur,
    kalki,
    zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach,
    papieru woskowanego,
    tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie
    kartonów po mleku i napojach,
    pieluch jednorazowych i podpasek,
    ubrań.

2) żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale: zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek), zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek), plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki po napojach, kartony po mleku i napojach, torebki, folie, worki, reklamówki, koszyczki po owocach;

NIE należy wrzucać:
    butelek i pojemników z zawartością,
    plastikowych zabawek,
    opakowań po lekach,
    opakowań po wyrobach garmażeryjnych,
    opakowań po olejach spożywczych i silnikowych,
    części samochodowych,
    mebli i ich części,
    jednorazowych naczyń,
    sprzętu AGD.

3) zielonych, z przeznaczeniem na szkło kolorowe: butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek), słoiki ze szkła barwionego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek);

NIE należy wrzucać:
    szkła okiennego,
    szkła zbrojonego,
    szkła żaroodpornego,
    fajansu,
    porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, kieliszków,
    luster, kineskopów,
    szyb samochodowych,
    świetlówek, żarówek,
    opakowań po lekach,
    termometrów.

4) białych, z przeznaczeniem na szkło białe: butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek),
    słoiki ze szkła bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek);

NIE należy wrzucać:
    szkła okiennego,
    szkła zbrojonego,
    szkła żaroodpornego,
    fajansu,
    porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, kieliszków,
    luster, kineskopów,
    szyb samochodowych,
    świetlówek, żarówek,
    opakowań po lekach,
    termometrów.

W miejscach, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji stałego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów dopuszcza się stosowanie jednej z dwóch możliwości:
1) Przezroczystych worków foliowych, umożliwiających identyfikację ich zawartości, opatrzonych naklejką z kodem kreskowym, dostarczonych przez podmiot uprawniony;”
2) Jednego pojemnika do selektywnej zbiórki szkła, bez podziału na szkło białe i kolorowe – pozostałe pojemniki bez zmian.

A gdzie wrzucać te odpady, których nie wolno wrzucać do wystawionych pojemników? Odpady zielone właściciele ogródków mogą zagospodarować w kompostownikach, przy czym jeśli chcą to robić, muszą wypełnić odpowiedni formularz. Ale w przydomowym kompostowniku nie mogą być kompostowane nierozdrobnione odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew. Odpady takie należy przekazywać do podmiotu uprawnionego.

To samo dotyczy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych, w tym chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin itp.), oraz odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, zużytych opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Baterie powinny być wyrzucane do pojemnika specjalnie przeznaczonego na tego rodzaju śmieci. Odpady budowlane i rozbiórkowe winny być gromadzone oddzielnie w kontenerach lub specjalnych workach “big bagach”.

Wykaz punktów przyjmujących odpady tego rodzaju zamieszczony jest na stronie internetowej Związku Międzygminnego: www.goaD.orq.pl.