Regulamin Konkursu Fotograficznego „100 twarzy Ławicy”

I.
Założenia konkursu:
1.
Nazwa niniejszego Konkursu fotograficznego brzmi „100 twarzy Ławicy”,

2.
Organizatorem Konkursu jest ONTV Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Poznaniu przy Placu Wiosny Ludów 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000372252 o numerze NIP: 7781476289, REGON: 301600359, zwana dalej Organizatorem.
3.
Konkurs skierowany jest do profesjonalnych fotografów lub amatorów fotografii miejskiej, zwanych dalej „Uczestnikami”.
4.
Konkurs rozpoczyna się dnia 1 września 2013 roku i trwa do dnia 15 października 2013 roku.

II.
Warunki udziału w konkursie:
1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie przez Uczestnika kolorowej fotografii cyfrowej nawiązującej do hasła „100 twarzy Ławicy”. Uczestnik zobowiązuje się do przesłania fotografii w terminie pomiędzy 1 września 2013 roku a 30 września 2013 roku na adres mailowy: konkurs@codziennypoznan.pl. Przesłany plik powinien być zapisany w formacie JPG o maksymalnej wielkości 2 Mb. Wraz z plikiem Uczestnik zobowiązany jest do podania tytułu zdjęcia, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

2. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie zdjęcia oryginalne – wykluczeniu podlegają zdjęcia, w których oryginalna kompozycja została zmieniona w drodze fotomontażu. Istnieje możliwość przesyłania zdjęć wykonanych za pomocą telefonów komórkowych. Uczestnik zgadza się na ingerencję w zdjęcie przez Organizatora polegającą na kadrowaniu oraz zmianie zdjęcia na czarno-białe.

3. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełnią wszystkie z poniższych warunków:
a. są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
b. nie są pracownikami: Organizatora, Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o., portalu www.codziennypoznan.pl
c. nie są członkami rodzin osób wymienionych w ust. b) niniejszego punktu.

4. Zgłoszenie do konkursu zostanie uznane za kompletne i poprawne w momencie otrzymania przez Organizatora maila od Uczestnika ze zdjęciem spełniającym warunki z pkt. II.1, który jednocześnie umożliwi ustalenie danych osobowych Uczestnika Konkursu (w tym imienia, nazwiska) i numeru telefonu komórkowego o formacie +48 XXXXXXXXX.

5. W wyborze zwycięzców konkursu wezmą udział zgłoszenia mailowe, które nastąpią w terminie od dnia 1 września 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku.

6. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć, przy czym każde zgłoszenie do Konkursu musi zostać dokonane oddzielnie przez wysłanie osobnych maili.

7. W przypadku ewentualnych trudności z wysłaniem zgłoszenia mailowego dopuszcza się dostarczenie przez Uczestnika konkursu w czasie trwania konkursu tj. od dnia 1 września 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku, fotografii wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu oraz tematem zdjęcia zapisanej na płycie CD lub DVD. Płyta powinna zostać dostarczona do redakcji portalu codziennypoznan.pl w Kupcu Poznańskim (5 piętro) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 w okresie trwania konkursu.

8. Poprzez zgłoszenie do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 29 czerwca 1997 nr 133, poz. 883. Każdy Uczestnik posiada prawo do dostępu do treści danych przez niego przekazanych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

9. Nad przebiegiem rozwiązania Konkursu czuwać będzie jury konkursu w składzie:
Lilia Łada – zastępca redaktora naczelnego portalu www.codziennypoznan.pl,
Daniel Lach – prezes telewizji ONTV,
Hanna Surma – kierownik działu komunikacji/rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica
Bartosz Paczkowski – fotoreporter portalu www.codziennypoznan.pl

III. Zasady wyboru laureatów Konkursu i przyznania nagród:
1.W terminie do dnia 30 września 2013 roku fotografie nadesłane przez Uczestników
konkursu, zgodne z hasłem konkursowym „100 twarzy Ławicy” zostaną zamieszczone na portalu www.codziennypoznan.pl w zakładce konkursowej.

2. Nadesłane fotografie zostaną zamieszczone w zakładce konkursowej na portalu www.codziennypoznan.pl najpóźniej w ciągu 24 h od daty otrzymania zgłoszenia.

3. Zwycięzcy konkursu zostaną wytypowani zgodnie z poniższą procedurą:
a. na podstawie liczby pozytywnych komentarzy zamieszczonych w zakładce konkursowej na portalu www.codziennypoznan.pl, wskazujących na fotografie danego Uczestnika poprzez podanie numeru zdjęcia, do dnia 15 października 2013 roku do godz. 20:00,

b. trzech uczestników z największą liczbą pozytywnych komentarzy zostanie Laureatami I, II i III miejsca,

c. Jury zatwierdzi prawidłowość i kompletność zgłoszeń, a w szczególności imię i nazwisko oraz numer telefonu Uczestnika.

3. Zdjęcia Uczestników, o jakich mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, zostaną opublikowane na portalu www.codziennypoznan.pl oraz wyemitowane w telewizji ONTV w bloku „Klik Pstryk”, a także zamieszczone na fanpage’u codziennypoznan.pl oraz ONTV.

4. Uczestnicy konkursu przesyłając zdjęcia na Konkurs:
a. akceptują treść niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania,

b. oświadczają, że są autorami zdjęć zgłoszonych do konkursu i posiadają autorskie prawa majątkowe do zdjęć umożliwiające skuteczne udzielenie Organizatorowi prawa (licencji) do ich wykorzystania w zakresie, o jakim mowa w pkt. 6 poniżej oraz że nie zawarli umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, której przedmiotem byłoby zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

c. oświadczają, iż wszystkie osoby widniejące na zdjęciach wyraziły zgodę na ich publiczne udostępnienie oraz wykorzystanie zdjęć przez Organizatora w zakresie o jakim mowa w pkt. 6 poniżej,

d. zobowiązują, że oświadczenia o jakich mowa w punkcie b) powyżej pozostaną aktualne aż do momentu wyłonienia Laureatów konkursu, a oświadczenie o jakim mowa w pkt. c) powyżej przez cały okres korzystania ze zdjęć przez Organizatora,

e. przejmują na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wszelkie wady prawne zgłoszonych zdjęć, a w szczególności zobowiązują się, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych.

6. Uczestnik konkursu przesyłając zdjęcie oświadcza również, iż w wypadku wyłonienia  go jako Laureata konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnie, na okres 5 lat i bez ograniczenia co do terytorium, prawa (licencji) do korzystania przez Organizatora ze zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu ogłoszenia o niniejszym Konkursie, a w szczególności w zakresie prawa do:
– używania i wykorzystania we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej,
– utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi,
– zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
– publicznego wystawiania i wyświetlania,
– nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem
satelity,
– wprowadzania do obrotu egzemplarzy zdjęcia, wydawania ich dowolną techniką
i rozpowszechniania,
– wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w internecie,
-upoważniania innych osób do korzystania ze zdjęcia w zakresie uzyskanej licencji,
– dokonywania dowolnych przeróbek zdjęcia, w tym zmiany formatu lub kolorów,
dokonywania jego fotomontażu, polegającego na łączeniu elementów zdjęcia z innymi
zdjęciami Uczestnika lub osób trzecich, dokonywania zmiany oryginalnej kompozycji
zdjęcia, wraz z prawem do korzystania przez Organizatora z powstałych w ten sposób
utworów zależnych na wszystkich wskazanych wyżej polach eksploatacji.

7. Laureaci konkursu zostaną powiadomi o zwycięstwie drogą elektroniczną (e-mail) oraz telefonicznie dnia 16 października 2013 roku.

IV. Nagrody i warunki ich odbioru:
1.
Nagrodami w konkursie są:
a. za zajęcie I miejsca w konkursie – voucher na „fun flying” w Centrum Symulatorowym Aero Poznań (60 minut) + zestaw gadżetów (torba do bagażu podręcznego, plecak, torba na laptopa, kosmetyczka, kosmetyczka z pojemnikami na płyny do bagażu ręcznego, okulary słoneczne, T-shirt, brelok, notes) + imienna wejściówka do Business Executive Lounge w strefie odlotów na rok

b. za zajęcie II miejsca w konkursie – voucher na „fun Flying” w Centrum Symulatorowym (30 minut) + zestaw gadżetów (torba do bagażu podręcznego, plecak, torba na laptopa, kosmetyczka)  

c. za zajęcie III miejsca w konkursie – zestaw gadżetów (torba do bagażu podręcznego, plecak, torba na laptopa, kosmetyczka, kosmetyczka z pojemnikami na płyny do bagażu ręcznego, okulary słoneczne, T-shirt, brelok, notes) + imienna wejściówka do Business Executive Lounge w strefie odlotów na rok.

2. Laureaci I, II i III miejsca zobowiązani są do odbioru nagrody najpóźniej do dnia        31 października 2013 roku w siedzibie telewizji ONTV (Kupiec Poznański, 5 piętro) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.

3. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze nagrody w terminie, wymienionym w pkt. IV.3.– nagroda pozostaje własnością Organizatora.

4. Nagrodzona osoba nie jest uprawniona do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę.

V. Reklamacje:
1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu Konkursu można składać wyłącznie pisemnie pod adresem Organizatora najpóźniej w terminie do dnia  25 października 2013 roku.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia, najpóźniej jednak do dnia 8 listopada 2013 roku. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez składającego reklamację.

3. Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygania o zasadności wniesionych reklamacji.

VI. Dostępność regulaminu i ogólnych zasad konkursu:
1.Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
www.codziennypoznan.pl

2.Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść regulaminu i poddaje się jego
postanowieniom.

VII.
Postanowienia końcowe:
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych osób, niezwiązanych z organizacją konkursu.
2. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe  rzeczowo sądy powszechne dla dzielnicy Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie i w każdym zakresie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.