W 5 sektorach umowy z wykonawcami, w 10 ponowny przetarg

ZM GOAP, odpowiedzialny za gospodarkę odpadami m.in. w Poznaniu, wkrótce ogłosi kolejne przetargi na wywóz śmieci. Tymczasem wciąż pojawiają się zarzuty, że firma FB Serwis, która zwyciężyła w poprzednim przetargu, zastosowała ceny dumpingowe.

– Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przystępuje do podpisywania umów z firmami wyłonionymi w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – poinformował podczas konferencji prasowej Przemysław Gonera, Dyrektor Biura ZM GOAP. Ogłoszone wyniki przetargu dotyczące 5 sektorów nie zostały zaskarżone i stały się prawomocne. Dotyczą one jednak tylko podpoznańskich gmin.

Natomiast decyzja Komisji Przetargowej o wybraniu do obsługi 5 sektorów w Poznaniu konsorcjum FB Serwis została zaskarżona przez uczestników przetargu. Ich skarga była 9 października rozpatrywana przez Krajową Izbę Odwoławczą. Rozprawa nie została zakończona, ponieważ konkurenci wnieśli tyle uwag, że w ciągu kilku godzin rozprawy nie udało się ich rozpatrzeć.

Wobec wyłonionego w przetargu oferenta, który przedstawił najniższą ofertę świadczenia usług pojawiają się zarzuty i wątpliwości dotyczące możliwości rzetelnego wywiązywania się przez niego z przyjętych zadań. ZM GOAP podjął działania wyjaśniające, między innymi wezwał oferenta do przedstawienia dodatkowej dokumentacji oraz przeprowadził wizję lokalną terenu przyszłej bazy magazynowo-transportowej przy ul. Wieruszowskiej w Poznaniu.

ZM GOAP informuje, że po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji, uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień oferenta, zebraniu opinii ekspertów oraz na podstawie wyników wizji lokalnej postanowił nie uwzględnić podnoszonych w zaskarżeniu zarzutów.

ZM GOAP zwrócił się również do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przeprowadzenie kompleksowej kontroli bazy FB Serwis. Oficjalne wyniki kontroli WIOŚ oraz rozstrzygnięcia podjęte przez KIO zdecydują o możliwości zawarcia umowy z wyłonionym w przetargu konsorcjum.
 
GOAP podkreśla, że wybierając jego ofertę miano na względzie przede wszystkim interes społeczny.
– Koszty odbioru odpadów komunalnych w Poznaniu powinny kształtować się na takim samym lub niższym poziomie jak w innych polskich miastach podobnej wielkości. Zgodnie z ofertą FB Serwis średni koszt odbioru i zagospodarowania tony odpadów w Poznaniu wyniesie 104,21 zł – informuje Walerian Ignasiak, rzecznik prasowy GOAP. – W cenie tej firma uwzględniła wpływy z odpadów zebranych selektywnie, które będą stanowić jej zysk. Dla porównania średni koszt w Gdańsku wynosi 102,86 zł za tonę, a w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowana Odpadów Selekt” 135,26 zł za tonę. Jednak w obu tych przypadkach firmy nie mają wpływów z odpadów zebranych selektywnie. O tym, że na tym poziomie opłat można sprawnie odbierać odpady przekonuje przykład  sektora V w Gdańsku, w którym przetarg wygrała firma Remondis oferując kwotę 116,55 zł za odbiór i zagospodarowanie tony odpadów. W podobnych obszarem i liczbą mieszkańców sektorach w Poznaniu firma Remondis oraz inni uczestnicy złożyli oferty trzykrotnie a nawet pięciokrotnie wyższe.

Związek międzygminny podkreśla, że w interesie publicznym i dla zachowania konkurencji na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów ustawodawca nakazał obligatoryjne przeprowadzanie przetargów na wybór firmy świadczącej tego rodzaju usługi, w którym decydującą rolę odgrywa właśnie cena. Stając więc na straży interesu mieszkańców i dążąc do minimalizowania kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów ZM GOAP wybrał w przetargu firmę oferującą najniższe ale realne koszty wykonania usługi.  

Kontynuując wyłanianie firm odbierających i zagospodarowujących odpady ZM GOAP ogłosi w najbliższych dniach ponowny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z obszaru 10 sektorów, w których pierwszy przetarg unieważniono. W SIWZ uwzględnione zostaną m. in. wnioski wynikające z pierwszych miesięcy funkcjonowania nowego systemu. Dokładne określenie ilości powstających w sektorze odpadów oraz zakresu zadań i wymagań umożliwi potencjalnym oferentom przedstawienie optymalnych ofert.

15 października kolejny termin płatności

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” dziękuje mieszkańcom i właścicielom nieruchomości, którzy złożyli prawidłowo deklaracje i wnieśli w terminie czyli do 15 sierpnia br. pierwsze opłaty. Z analiz wynika jednak, że blisko 18 proc. spośród tych, którzy złożyli deklaracje nie uregulowało należności. W stosunku do nich podjęte zostaną działania najpierw upominawcze a potem egzekucyjne.

15 października br. upływa termin wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi we wrześniu i październiku.  Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje wnoszą je na numery subkonta bankowego, które zostały im przesłane w pismach i na które dokonywali wpłat za lipiec i sierpień. Nie wywiązanie się z obowiązku płatności w wyznaczonym terminie tj. do 15 października spowoduje konieczność naliczenia przez ZM GOAP odsetek za każdy dzień zwłoki. Prosimy więc mieszkańców o terminowe regulowanie  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Właściciele nieruchomości, którzy z różnych przyczyn nie posiadają indywidualnego numeru subkonta – nie odebrali pisma z jego numerem lub nie dotarło ono do nich z powodów technicznych – zobowiązani są dokonać płatności w wyznaczonym terminie tj. do 15 października br. na ogólne konto Związku numer 14103015080000000816918103. Numer ogólnego konta dostępny jest na stronie internetowej www.goap.org.pl. Osoby  posiadające Indywidualny Profil Klienta na e-BOK i dokonujące wpłat na konto ogólne prosimy o podawanie numeru identyfikatora. Jego dołączenie znacznie ułatwi weryfikację wpłat dokonywanych na ogólne konto