Regulamin konkursu „Konkurs Piękności”

A. Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany przez Telewizję ONTV, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. 2. Fundatorem nagród  jest Studio Fryzury i Urody Efektownia, Józefa Wybickiego 12, 61-529 Poznań 3. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Telewizji ONTV, a także innych osób, które brały udział w organizowaniu konkursu, wraz z […]

A. Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany przez Telewizję ONTV, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.

2. Fundatorem nagród  jest Studio Fryzury i Urody Efektownia, Józefa Wybickiego 12, 61-529 Poznań

3. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Telewizji ONTV, a także innych osób, które brały udział w organizowaniu konkursu, wraz z członkami ich najbliższej rodziny.

B. Czas trwania konkursu

Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na profilu ONTV na facebook’u i będzie realizowany w terminie 09.01.2014r. – 14.01.2014r.

C. Zasady konkursu

1. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce.

2. Uczestnicy nie mają prawa żądać zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe.

3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Konkurs został ogłoszony na profilu ONTV na facebook’u.

2. Zadaniem uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez zamieszczenie jej w komentarzach pod postem.

3. Zamieszczenie odpowiedzi stanowi zgłoszenie do konkursu, a osoba podająca odpowiedź staje się uczestnikiem konkursu i czyni to we własnym imieniu.

4. Zamieszczenie odpowiedzi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez biorącego udział w konkursie na przetwarzanie jego danych uzyskanych przez organizatora konkursu wyłącznie związanych z konkursem.
 
5. Zwycięzcą zostanie osoba, która udzieli najbardziej wyczerpującą odpowiedź na pytanie konkursowe.
 
6.Telewizja ONTV poinformuje na profilu zwycięzców konkursu o wygranej nagrodzie.
E. Nagroda:
Voucher z rabatem 30 % na dowolny zabieg z oferty Studio Fryzury i Urody ” Efektownia”
Voucher ważny do 15.04.2014r.

F. Odbiór Nagród

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o sposobie odbioru nagród.

G. Postanowienia końcowe

1. Telewizja ONTV zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zdobywca nagrody spełnia warunki określone w regulaminie konkursu. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do portalu.

2. Uczestnicy oraz rodzice bądź opiekunowie uczestników niepełnoletnich, wyrażają zgodę i upoważniają Telewizję ONTV do przetwarzania ich danych osobowych podanych w kwestionariuszu konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych w nim nagród.

3. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać do Telewizji ONTV na jej adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

4. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

5. Jury konkursu rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

7. Zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

8. Regulamin konkursu jest dostępny dla uczestników wyłącznie na stronie www.ontv.pl

9. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do jury konkursu.

10. Telewizja ONTV zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.