Jak strażacy współpracują z radami osiedli

Podsumowanie i ocena dotychczasowej współpracy między poznańskimi radami osiedli a jednostkami straży pożarnej w mieście – taki był podstawowy cel spotkania, które odbyło się 15 kwietnia 2014 roku na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 w Poznaniu.

Spotkanie miało na celu omówienie i podsumowanie dotychczasowej współpracy pomiędzy poszczególnymi Radami Osiedli a Państwową Strażą Pożarną. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Witold Rewers.

Dowódca JRG st. kpt. Tomasz Skorlinski przedstawił zakres zadań, strukturę organizacyjną oraz działalność operacyjną Jednostki, a zastępca dowódcy JRG kpt. Jacek Orlikowski podsumował dotychczasową współpracę z poszczególnymi radami osiedli z terenu chronionego, przedstawił też zrealizowane inicjatywy i działania o charakterze edukacyjnym, a także zaproponował kierunki działania na najbliższe miesiące w zakresie prewencyjnym i informacyjnym, a także operacyjnym i szkoleniowym. A było się czym pochwalić: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu począwszy od 2013 roku realizuje program „Osiedle i gmina bez pożaru”. Akcja ma celu podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście poprzez zwiększenie świadomości społecznej na otaczające nas zagrożenia, a w ramach tej akcji na terenie chronionym JRG Nr 7 odbywa się wiele działań o charakterze prewencyjnym i edukacyjno – informacyjnym.

Strażacy aktywnie uczestniczą w organizowanym raz w miesiącu przez Urząd Miasta Poznania projekcie prewencyjnym „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”, a to oznacza między innymi inicjowanie i rozwijanie współpracy między społecznością lokalną a jednostkami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa, wspólne typowanie i realizowanie zadań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa.

ratajscy strażacy współpracują także z osiedlowymi gazetami i portalami, lokalnymi telewizjami i nawet mają tam swoje rubryki: „Ratajscy strażacy ostrzegają…” lub „Ratajscy strażacy radzą…” Regularnie są tam zamieszczane materiały prewencyjne lub edukacyjne i informacje o akcjach edukacyjnych organizowanych przez strażaków.

“Bezpieczne ferie”, “Nie dla czadu” czy “bezpieczny przedszkolak” – to tylko kilka z wielu działań podejmowanych przez strażaków dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Strażacy prowadzą także regularnie zajęcia w szkołach, przedszkolach i osiedlowych domach kultury, by zapoznać dzieci, młodzież, ale też nauczycieli, wychowawców i pracowników z zagrożeniami pożarowymi występującymi w ich otoczeniu oraz o sposobach bezpiecznych zachowań w takich sytuacjach.

Przedstawiciele JRG są obecni także na sesjach i spotkaniach z radnymi, a co miesiąc także w siedzibie straży pożarnej mogą się zjawić wszyscy chętni mieszkańcy w ramach akcji edukacyjnej dla społeczności lokalnej pn. „Otwarte Strażnice”, by zapoznać się ze specyfiką pracy straży pożarnej.

W roku 2014 strażacy zamierzają jeszcze poszerzyć swoją działalność: chcą pozyskiwać dodatkowe środki na zakup czujek pożarowych, a także przygotować akcję ulotkową, w ramach której na klatkach schodowych i w skrzynkach na listy zostałyby umieszczone ulotki edukacyjne ostrzegające przed zagrożeniami wynikającymi m. in. z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych, zagrożeń w komunikacji drogowej, bezpiecznego przebywania nad wodą, itp. Natomiast kierowcy znaleźliby za wycieraczkami swoich aut ulotki z informacjami dot. zagrożeń wynikających z zastawiania dróg dojazdowych do budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Strażacy obiecują także aktywne włączanie się w organizację    festynów osiedlowych, by także w ten sposób zwiększać świadomość społeczną oraz zapoznawać ludzi z obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Korzystając z okazji zaproszeni goście mogli zwiedzić siedzibę JRG Nr 7 i zapoznać ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym, z jakiego korzystają strażacy.