Regulamin konkursu Kärcher

A. Postanowienia ogólne 1. Seria czterech konkursów jest organizowana przez  ONTV Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. 2. Fundatorem nagrody  jest firma Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Stawowej 140, 31-346 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście wydział  XI Gospodarczy […]

A. Postanowienia ogólne

1. Seria czterech konkursów jest organizowana przez  ONTV Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.

2. Fundatorem nagrody  jest firma Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Stawowej 140, 31-346 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście wydział  XI Gospodarczy pod numerem  KRS 0000113551 , NIP 6770070293, REGON P 350468108

3. W konkursach mogą brać udział osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników  ONTV Sp. z o.o.  a także innych osób, które brały udział w organizowaniu konkursu, wraz z członkami ich najbliższej rodziny.

B. Czas trwania konkursu

Konkursy  realizowane, organizowane i przeprowadzane są na portalu www.codziennypoznan.pl
a  także ogłoszone  na fanpage’u portalu,  realizowanwe w terminie miesiącach maj/czerwiec 2014. Każdy z konkursów trwa 3 dni. W czwartym dniu od dnia pojawienia się zadania konkursowego pojawia się informacja o zwycięzcach konkursu.  

C. Zasady konkursu

1.    Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce.
2. Uczestnicy nie mają prawa żądać zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe.
3.  Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Konkurs został ogłoszony na portalu www.codziennypoznan.pl i na facebook’u.
2. Zadaniem uczestnika jest :
– wysłanie drogą elektroniczną prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie na adres konkurs@codziennypoznan.pl.
 
3. Wysłanie odpowiedzi stanowi zgłoszenie do konkursu, a osoba podająca odpowiedź staje się uczestnikiem konkursu i czyni to we własnym imieniu.

4. Zamieszczenie odpowiedzi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez biorącego udział w konkursie na przetwarzanie jego danych uzyskanych przez organizatora konkursu wyłącznie związanych z konkursem.
 
5. Pierwszego dnia konkursu pojawi się zadanie konkursowe. Nagrodzona zostanie osoba, która napisze najciekawsze i w najbardziej kreatywny  sposób ujęte skojarzenia na temat porannej kawy.
6. Organizator ogłosi wynik konkursu na portalu codziennypoznan.pl  w czwartym dniu od daty pojawienia się zadania konkursowego.

E. Nagrody

Nagrodą w konkursie jest:
 20 gadżetów Karcher w postaci pen-drive o wielkości 4 GB – 5 pen-drive`ów w każdym konkursie.

 F. Odbiór Nagród

1. Nagroda będzie do odbioru wyłącznie w redakcji Telewizji ONTV, pl. Wiosny Ludów 2   w Poznaniu (Kupiec Poznański, V p.) od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-16:30.

G. Postanowienia końcowe

1. Telewizja ONTV zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zdobywca nagrody spełnia warunki określone w regulaminie konkursu. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do portalu.

2. Uczestnicy oraz rodzice bądź opiekunowie uczestników niepełnoletnich, wyrażają zgodę i upoważniają Telewizję ONTV do przetwarzania ich danych osobowych podanych w kwestionariuszu konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych w nim nagród.

3. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać do Telewizji ONTV na jej adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

4. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

5. Jury konkursu rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów  z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

7. Zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

8. Regulamin konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie www.codziennypoznan.pl

9. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia
i interpretacja należy wyłącznie do jury konkursu.

10. Telewizja ONTV zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.