PINB: źle się dzieje na budowach

10 zespołów kontrolnych  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego prowadziło przez cały maj niezapowiedziane kontrole. Wyniki są niepokojące. Zaledwie 13 z 63 prowadzonych budów realizowane jest bez zastrzeżeń.

W ciągu 4 majowych sobót zespoły Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadziło kontrole 63 budów. Kontrole były niezapowiedziane, w związku z tym ich realizatorzy nie mieli czasu na „kosmetykę” wyników swojej pracy. Inspektorat sprawdził legalność, bezpieczeństwo i prawidłowość wykonywania robót budowlanych na losowo wybranych placach budowy.

Wyniki – niestety – są podobne do ubiegłorocznych. Na skontrolowanych placach budowy inspektorzy stwierdzili wiele naruszeń przepisów Prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”.

Na 63 skontrolowane place budowy jedynie w stosunku do 13 realizowanych obiektów inspektorzy nie mieli żadnych zastrzeżeń. Zdarzały się natomiast budowy, na których nie było jakichkolwiek dokumentów potwierdzających legalność prowadzonych robót oraz prawidłowy ich przebieg.

Zakres kontroli obejmował trzy elementy: sprawdzenie, czy inwestor posiada pozwolenie na budowę oraz czy na terenie budowy znajduje się zatwierdzony projekt budowlany i dziennik budowy, sprawdzenie zgodności realizowanych robót z projektem budowlanym zatwierdzonym w pozwoleniu na budowę oraz zagospodarowanie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania robót budowlanych.

Na 11 placach budowy inspektorom nie okazano pozwolenia na budowę, na 19 placach budowy prowadzono roboty bez projektu budowlanego, natomiast na 28 placach budowy nie było dziennika budowy. W każdym wyżej wymienionym przypadku wezwano kierowników budowy do złożenia wyjaśnień oraz do dostarczenia do siedziby Inspektoratu dokumentów, których nie było na terenie budowy podczas kontroli.

Wyniki drugiego aspektu kontroli również nie przynoszą dobrych wieści. Na 19 placach budowy kierownicy prowadzili roboty budowlane bez projektu budowlanego, a zatem nie można było sprawdzić ich zgodności z projektem zatwierdzonym przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Sprawdzanie to było (i jeszcze będzie) przedmiotem dodatkowych czynności nadzoru budowlanego. Na pozostałych 44 skontrolowanych placach budowy nie stwierdzono braku zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym zatwierdzonym w pozwoleniu na budowę – w zakresie, który wymagał by interwencji nadzoru budowlanego.

Do najgroźniejszych i najczęściej występujących nieprawidłowości zaliczono: pracę bez kasków i rękawic ochronnych, brak barier ochronnych w otworach okiennych i technologicznych (piony instalacyjne), brak ogrodzenia placów budowy lub ich fragmentaryczne lub wadliwe wykonanie, swobodny dostęp na teren budowy osób postronnych (w jednym, najbardziej skrajnym przypadku, dziecko bawiło się obok betoniarki i desek z wystającymi gwoździami!) niezabezpieczone wykopy pod nowo budowanymi i rozbieranymi budynkami, brak zabezpieczeń zewnętrznych krawędzi stropów, balkonów oraz schodów wewnętrznych lub wadliwe wykonanie balustrad i barier chroniących przed upadkiem z wysokości, brak porządku na terenach budowy (porozrzucane lub składowane w sposób nieuporządkowany materiały budowlane, nieusunięte i zalegające w różnych miejscach: odpady powykonawcze, gruz, śmieci), brak aktualnych badań instalacji elektrycznej zasilającej plac budowy, wystające z wykonanych części obiektów, pręty zbrojeniowe, otwarte rozdzielnie elektryczne.

Podczas wykonywania robót budowlanych nie zawsze obecny był kierownik budowy i nikt go nie zastępował. Dodatkowo odnotowano brak obiektów zaplecza budowy, brak planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, brak wpisów w dziennikach budowy, w tym tych, które powinny być dokonywane obowiązkowo, między innymi przez geodetów i inspektorów nadzoru inwestorskiego, brak tablic informacyjnych budowy lub nieprawidłowo wypełnione, brak dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów budowlanych do zastosowania w realizowanych obiektach.

Aż 27 kierowników budowy zostało ukaranych mandatami. Łączna kwota wystawionych mandatów wynosi 4020 złotych. Ponadto kierownicy budowy lub robót, którzy naruszyli przepisy budowlane, zostali wezwani do Inspektoratu w celu uzupełnienia dokumentacji budowy, złożenia wyjaśnień oraz zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania reguł zapewniających zgodne z prawem i bezpieczne prowadzenie prac.

– W listopadzie ubiegłego roku skontrolowaliśmy 20 placów budowy. Wyniki tych kontroli były złe. Tegoroczne kontrole zostały przeprowadzone na znacznie większą skalę, odbyły się na 63 placach budowy i miały zaprzeczyć lub potwierdzić nasze ubiegłoroczne ustalenia – poinformował Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. – Niestety potwierdziły, że przede wszystkim na budowach niewielkich obiektów (budynków mieszkalnych jednorodzinnych, garażowych, handlowych, gospodarczych) nie tylko nie są przestrzegane przepisy budowlane, ale także istnieje realne zagrożenie bezpieczeństwa dla zatrudnionych tam pracowników. Stąd też 27 mandatów karnych, które nałożyliśmy na osoby odpowiedzialne za najbardziej rażące uchybienia.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania będzie przeprowadzał systematyczne kontrole poznańskich placów budowy.