SIW Poznaniacy chcą zmian w budżecie

Więcej projektów mających szanse na realizację przy współudziale środków unijnych i mniej na działania promocyjne oraz budowę dróg – Społeczna Inicjatywa Wyborcza Poznaniacy przedstawiła swoją wizję budżetu Poznania na 2015 rok. Działacze, wśród nich Anna Wachowska-Kucharska, kandydatka na prezydenta Poznania,  proponują zacząć od audytu…

Dlaczego?
“Oprócz opisanych na dużym poziomie ogólności wydatków bieżących wydziałów organizacyjnych i jednostek budżetowych nasze wątpliwości budzą wpływy z sprzedaży składników majątkowych na poziomie prawie 80 mln złotych” – informują. – “Realizacja założeń w zakresie sprzedaży majątku była, w latach poprzednich, na poziomie 30% planowanych kwot – dochody majątkowe ze sprzedaży zwłaszcza nieruchomości były przeszacowane.Stwierdzić należy, że zarówno budżet jak i WPF były konstruowane pod kątem pozyskania środków unijnych na lata 2014-2020. Z opublikowanego właśnie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego wynika, że żaden z poznańskich projektów nie znalazł się wśród przedsięwzięć priorytetowych”.

Społecznicy wyliczają wszystkie projekty, które mają niewielkie szanse na dofinansowanie:
“Budowa wiaduktu nad ul. Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze” (potocznie estakada katowicka) oraz „budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w Poznaniu” – te dwa projekty znalazły się na „liście warunkowej”.

Przy spełnieniu konkretnych warunków określonych w podpisanym kontrakcie terytorialnym, szanse na dofinansowanie ma przede wszystkim projekt „Tramwaj na Naramowice”, który może być realizowany w ramach zadania wpisanego do kontraktu terytorialnego pod nazwą: „kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej – ekologicznego transportu”.

Uważamy, że w związku z tym konieczne jest jak najszybsze przygotowanie projektu dla węzła oraz dla trasy tramwajowej – z wykorzystaniem różnych wariantów przebiegu trasy tramwajowej do rejonu ulicy Błażeja. (np.: w pierwszym etapie z pętli Wilczak, w kolejnym etapie z ul. Garbary i dalej wzdłuż ulicy Szelągowskiej).

Dlatego też proponujemy zarezerwowanie (przesunięcie) kwoty łącznej 10 773 144,29 zł do pozycji budżetu P/B/002: Rezerwy, podpunkt 001 „Rezerwa ogólna Prezydenta”. Pozycja ta stanowi w projekcie budżetu kwotę 6 000 000 zł, a po przesunięciu będzie to kwota łączna 16 773 144,29 zł.

Kwotę z rezerwy Prezydenta tj. 10 773 144,29 zł proponujemy docelowo przeznaczyć na:
a) koncepcję oraz projekt budowlany Tramwaju na Naramowice wraz z projektem węzła Naramowicka/Lechicka
b) utworzenie i funkcjonowanie miejskiego biura prawnego dla lokatorów zagrożonych eksmisją i wykluczeniem społecznym
c) kwotę pozostałą po wykorzystaniu środków określonych w punkcie a) i b) na realizację stacji rowerów miejskich

Uzasadnienie:
do punktu a) wskazanie przeznaczenia zaoszczędzonej kwoty do Rezerwy ogólnej Prezydenta uzasadniamy tym, że należy – przed podjęciem ostatecznej decyzji o wdrożeniu prac koncepcyjnych i projektowych Tramwaju do Naramowic i węzła – zweryfikować faktyczne szanse na dofinansowanie projektu ze środków Kontraktu Terytorialnego.

Uzasadnienie ogólne do rezygnacji z pozycji wskazanych w poniższych punktach 1-7: Wydatki wskazane w punktach 1 do 7 były uzasadniane możliwością pozyskania środków unijnych w perspektywie 2014-2020. Wszystkie te projekty nie znalazły się na liście priorytetowej Kontraktu Terytorialnego i wydatkowanie środków na: koncepcje i projekty, które nie mają żadnych szans na finansowanie byłoby marnotrawieniem publicznych pieniędzy.

Wskazanie źródeł finansowania: rezygnacja z następujących pozycji budżetu:
1) KP/P/005 opracowanie dok. Dla projektu ”Tu wszystko się zaczęło. Ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim”: kwota 853 000 zł
uzasadnienie – projekt nie znalazł się na liście priorytetowej KT, brak innych środków na realizację projektu.

2) KP/P/004 program CENTRUM – prace koncepcyjne, badania archeologiczne – płyta Starego Rynku: kwota 1 700 000 z
uzasadnienie – projekt nie znalazł się na liście priorytetowej KT, brak innych środków na realizację projektu.

3) KP/P/003 Hala Widowiskowo Sportowa – koncepcja funkcjonalno-przestrzenna opracowanie koncepcji przebudowy hali widowiskowo sportowej: kwota 100 000 zł
uzasadnienie – projekt nie znalazł się na liście priorytetowej KT, brak innych środków na realizację projektu.

4) KP/P/0015 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92- węzeł Poznań- Wola (projekt komplementarny do projektu PLKPKP przebudowy linii kolejowej E59: kwota 2 000 000 zł
uzasadnienie – projekt nie znalazł się na liście priorytetowej KT, brak innych środków na realizację projektu.

5) ZTM/P/009 Program Poznań – Rataje Franowo – koncepcja rozwiązań transportowych na odcinku od ul. Matyji do Ronda Rataje – przygotowanie dokumentacji projektowej dla zintegrowanego systemu transportu zbiorowego Poznań-Rataje –Franowo: kwota 500 000 zł
uzasadnienie – projekt nie znalazł się na liście priorytetowej KT, brak innych środków na realizację projektu.

6) ZTM/P/010 Program Rataje Franowo – modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – os. Żegrze. Prace projektowe – przygotowanie pracy projektowej dla zintegrowanego systemu transportu zbiorowego Poznań – Franowo: kwota 4 000 000 zł
uzasadnienie – projekt nie znalazł się na liście priorytetowej KT, brak innych środków na realizację projektu.

7) KD/P/016 Program CENTRUM – nowa siedziba Teatru Muzycznego program funkcjonalno użytkowy: kwota 300 000 zł
uzasadnienie – projekt nie znalazł się na liście priorytetowej KT, brak innych środków na realizację projektu.

8) PM/B/001 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku miasta – zorganizowanie konferencji TBEX EUROPE: THE FUTURE OF TRAVEL MEDIA w2015 roku. Zwiększenie ruchu turystycznego w mieście poprzez rekomendacje Poznania jako atrakcyjnej destynacji turystycznej przez zagranicznych blogerów zajmujących czołowe miejsca w światowych rankingach, których wskazówki mogą stanowić inspiracje do odwiedzenia Poznania przez turystów indywidualnych zza granicy. Wzmocnienie wizerunku miasta, które skutecznie potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi służących promocji: kwota 1 300 000 zł (wraz z wydatkami pośrednimi 1 320 144,29 zł)
uzasadnienie – doceniając rolę nowoczesnych mediów w koncepcji promocji miasta, pomysł – ze względu na ogromną kwotę, uważamy za nieracjonalny. Np.: Rezerwa na budowę chodników została określona na poziomie 1 000 000 zł, a na obiad z blogerami przewidziano 1,3 mln zł. Proponujemy: najpierw wyremontować chodniki, nie tylko w centrum miasta, a potem dopiero zapraszać blogerów.
Kwota łączna wszystkich środków wymienionych w punktach 1 do 8: 10 773 144,29 zł

Projekt WPF przewiduje „rezerwę na przygotowanie i wkład własny do projektów o dofinansowanie, których miasto będzie się ubiegać w nowej perspektywie programowania UE w wysokości 225,0 mln zł.” – uważamy, że ważne jest wykorzystanie środków UE. Dlatego też istotne jest przygotowanie takich projektów, które mają realne szanse na realizację. Wysokość zarezerwowanych środków miasta na wkład własny (tylko 225 mln złotych) wskazuje, że w tym momencie, realne jest staranie się o środki na jeden maksymalnie dwa projekty.

Projektem takim powinien być „Tramwaj na Naramowice”, który spełnia wszystkie kryteria unijne w zakresie wspierania publicznej komunikacji szynowej – z dofinansowaniem w wysokości do 85% wartości inwestycji. Ważne jest, aby określić w najbliższych tygodniach faktyczny stan, zarówno złożonych przez miasto Poznań wniosków do Kontraktu Terytorialnego, jak i dalszych możliwości pozyskania środków.

Składamy wniosek, aby pełnomocnik prezydenta ds. funduszy europejskich dyrektor Piotr Wiśniewski ujawnił na stronach internetowych urzędu miasta treść wszystkich 17 poznańskich wniosków o dofinansowanie UE – tak, aby każdy mieszkaniec mógł się zapoznać z ich treścią.

Składamy wniosek, aby na kolejnej sesji Rady Miasta dyrektor Piotr Wiśniewski przedłożył radnym wyczerpującą informację o stanie faktycznym w zakresie pozyskiwania funduszy UE.

Postulujemy, aby na kolejną sesję Rady Miasta Poznania zaprosić przedstawiciela Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który przedstawiłby opinii publicznej stan faktyczny z punktu widzenia strony rządowej”.