Najbogatsza Warszawa. A Poznań?

Portal Biznes.pl zaprezentował zestawienie najbogatszych i najbiedniejszych regionów Polski. – Do­mi­na­cja War­sza­wy nad resz­tą kraju jest bez­dy­sku­syj­na i w dużej mie­rze jest to spo­wo­do­wa­ne przy­pi­sy­wa­niem ob­ro­tów sie­dzi­bom przed­się­biorstw sie­cio­wych ope­ru­ją­cych w całym kraju – ocenia autor zestawienia, Bohdan Wyżnikiewicz, ekspert makroekonomiczny. – Jed­nak w ze­sta­wie­niu naj­bo­gat­szych re­gio­nów Pol­ski nie bra­ku­je nie­spo­dzia­nek…

Tym najbogatszym regionem Polski jest oczywiście Warszawa. PKB per ca­pi­ta w la­tach 2010-2012 wyniósł 290,7 proc. śred­niej Pol­ski, PKB per ca­pi­ta miesz­kańców pod­re­gio­nu to 115 889 zł. Na drugim miejscu znajduje się natomiast Poznań, co może być dla wielu osób sporym zaskoczeniem. PKB per ca­pi­ta w la­tach 2010-2012 dla stolicy Wielkopolski wynosiło 195,6 proc. śred­niej Pol­ski, PKB per ca­pi­ta miesz­kań­ców pod­re­gio­nu to 77 971 zł.

Na trzecim miejscu uplasował się podregion legnicko-głogowski – PKB per ca­pi­ta w la­tach 2010-2012 to 177,8 proc. śred­niej Pol­ski, PKB per ca­pi­ta miesz­kań­ców pod­re­gio­nu: 70 879 zł, na czwartym Kraków (PKB per ca­pi­ta w la­tach 2010-2012: 155,1 proc. śred­niej Pol­ski, PKB per ca­pi­ta miesz­kań­ców pod­re­gio­nu to 61 802 zł), a na piątym Wrocław (PKB per ca­pi­ta w la­tach 2010-2012: 154,6 proc. śred­niej Pol­ski, PKB per ca­pi­ta miesz­kań­ców pod­re­gio­nu to 61 614 zł).   

Warto przypomnieć, że zgodnie z wytycznymi Eurostatu Polska jest podzielona na 66 podregionów, chętnych do walki o pierwsze miejsce było więc sporo. O miejscu zadecydowała wysokość PKB na miesz­kań­ca w tych regionach. I chociaż, jak zwracają uwagę specjaliści, PKB nie jest wskaźnikiem poziomu ani jakości życia, to jednak pozwala porównać poziom życia w poszczególnych regionach.

Dla porównania: w latach 2010-2012 średni PKB per capita dla Polski wynosił 39 859  zł. W najbogatszym regionie wynosiło 116 tys. zł, gdy w najbiedniejszym zaledwie 22 tys. zł.