Bezpieczeństwo w pracy – jakie było w 2014 roku?

35 proc. poznańskich zakładów pracy skontrolowali w ubiegłym roku pracownicy Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jakie były wnioski z tych kontroli?

W pierwszej kolejności  kontrolowano zakłady charakteryzujące się szczególnie szkodliwymi warunkami pracy. Zwrócono uwagę na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, występowanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia na stanowiskach pracy, stan sanitarny zaplecza socjalnego oraz realizację zamierzeń wydanych przez GIS w 2014 roku.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 158 decyzji administracyjnych z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym 82 dotyczące niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, 42 pomiarów środowiskowych, 20 oceny ryzyka zawodowego.

Szczególną uwagę zwrócono na warunki pracy pracowników narażonych na hałas, na który eksponowanych było 4620 pracowników (w 2013 – 6940), ponadto 115 osób na pyły przemysłowe, 90 na czynniki chemiczne i 48 na wibracje.

Kontynuowano  wzmożony nadzór  nad zakładami, w których stwierdzono dużą liczbę chorób zawodowych oraz charakteryzującymi się szkodliwymi warunkami  pracy. Ponadto przeprowadzono kontrole i ocenę narażenia pracowników zatrudnionych w przemyśle drzewnym, spożywczym i metalowym oraz osób mających kontakt z azbestem, realizując zamierzenia 2014 roku.

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że najczęściej stwierdzone w zakładach pracy nieprawidłowości dotyczyły niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, braku pomiarów środowiskowych i błędów w ocenie ryzyka zawodowego.
     
Pracodawcy zostali zobowiązani do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy przez stosowanie atestowanych ochron indywidualnych, skrócenie czasu pracy w narażeniu oraz wprowadzanie rozwiązań technicznych w celu obniżenia  przekroczeń czynników szkodliwych do obowiązujących norm.

W 2014 roku choroby zawodowe stwierdzono u 51 osób (w 2013 – 52). Najczęściej  były to choroby narządu głosu – 29, poza tym 8 chorób zakaźnych lub pasożytniczych  (WZW „C”, borelioza, gruźlica) i 5 uszkodzeń słuchu pochodzenia zawodowego.

Liczba chorób zawodowych kształtowała się na podobnym poziomie w stosunku do ubiegłego roku.