Bohdan Smoleń wraca do zdrowia!

Aktor jest jeszcze bardzo osłabiony i nadal pod opieką lekarzy, ale widać poprawę. – Pan Boh­dan czuje się dużo le­piej, sta­wia już pierw­sze kroki. Nie jest jesz­cze w pełni zdro­wy, ale pa­mię­taj­my, że jego stan był bar­dzo cięż­ki – po­wie­dzia­ła w roz­mo­wie z One­tem Jo­an­na Ku­bi­sa z Fun­da­cji Stwo­rze­nia Pana Smo­le­nia.

Bohdan Smoleń jest po dwóch udarach mózgu, ma kłopoty z chodzeniem, gdy więc po przebytym silnym przeziębieniu w lutym zaczął mieć kłopoty z oddychaniem, natychmiast przewieziono go do szpitala. Po wyjściu ze szpitala skierowano go do ośrodka rehabilitacyjnego i tam pod koniec marca ponownie poczuł się tak źle, że trzeba go było znów zawieźć do szpitala.

Tym razem jednak lekarze określili stan aktora jako znacznie poważniejszy, pojawiła się obawa o jego życie. Jednak dzięki wysiłkom lekarzy Bohdan Smoleń powoli, ale jednak wraca do zdrowia.
– Nie jest jesz­cze w pełni zdro­wy, ale pa­mię­taj­my, że jego stan był bar­dzo cięż­ki. Cze­ka­ją go jesz­cze ko­lej­ne ba­da­nia, le­cze­nie bę­dzie kon­ty­nu­owa­ne. Je­ste­śmy bar­dzo wdzięcz­ni le­ka­rzom – mówi w roz­mo­wie z One­tem Ku­bi­sa.