PINB skontrolował kamienice i… nie jest dobrze

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przystąpił do niezapowiedzianych kontroli kamienic w Poznaniu. Efekt? Inspektorzy stwierdzili wiele nieprawidłowości, choć w ten sposób skontrolowali zaledwie… 30 budynków.

Kontrole stanu technicznego poznańskich budynków są prowadzone przez PINB już od dawna. Tylko od 2007 roku skontrolowano w ten sposób 1500 najstarszych poznańskich kamienic, czyli budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wybudowanych w tradycyjnych technologiach, znajdujących się w zwartej, najczęściej śródmiejskiej, zabudowie. Dotychczasowe kontrole wynikały zarówno z wniosków użytkowników, zaniepokojonych złym stanem technicznym ich budynków, jak i z inicjatywy inspektorów. Jednak wszystkie takie kontrole poprzedzane były zawiadomieniami właścicieli lub zarządców o terminie ich przeprowadzenia.

W maju 2015 roku po raz pierwszy pracownicy PINB przystąpili do niezapowiedzianych kontroli.
– Powodem tego była zarówno chęć dokonania faktycznej oceny sposobu prowadzenia przez właścicieli lub zarządców dokumentacji użytkowanych obiektów, jak i brak możliwości przeprowadzania takich kontroli w godzinach pracy Inspektoratu, ze względu na dużą ilość spraw bieżących i niewielką liczbę pracowników Inspekcji – tłumaczy Paweł Łukaszewski, szef PINB. – W ten sposób udało nam się przeprowadzić 30 niezapowiedzianych kontroli kamienic, usytuowanych w centralnych częściach Poznania. Kontrolą zostały objęte zarówno prywatne kamienice, jak i kamienice, które są własnością miasta Poznania lub miasto posiada udziały we współwłasności z innymi osobami.

Niestety, wnioski z pracy inspektorów nie napawają optymizmem. Stwierdzono bowiem wiele nieprawidłowości w stanie technicznym i sposobie utrzymania budynków, które bardzo często stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, i to nie tylko dla użytkowników budynków, ale także dla przechodniów.

Na 30 skontrolowanych w maju budynków, w 8 nie stwierdzono złego stanu technicznego, natomiast w pozostałych stwierdzono nieodpowiedni (w mniejszym lub większym stopniu) stan techniczny.
– W każdym, niepokojącym nas przypadku natychmiast wydawano zalecenia usunięcia nieprawidłowości bądź wzywano właściciela lub zarządcę do przedstawienia harmonogramu napraw – zapewnia Łukaszewski.

Trochę lepiej właściciele lub zarządcy wywiązują się z obowiązku przeprowadzania okresowych przeglądów stanu technicznego i dokumentowania wszystkich robót i kontroli stanu elementów budynku. Na 30 skontrolowanych budynków, w odniesieniu do 19 inspektorzy nie stwierdzili uchybień w zakresie przeprowadzania i dokumentowania kontroli stanu technicznego. Natomiast, tym co budzi coraz większe obawy inspektorów jest brak wykonania zaleceń zawartych w protokółach z przeglądów technicznych.

Łukaszewski zapowiada, że to nie koniec niezapowiedzianych kontroli.

Do najczęściej występujących nieprawidłowości zaliczono:
1. W zakresie stanu technicznego:
– ubytki, spękania i zawilgocenia tynków elewacji oraz innych elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne (attyki, gzymsy, parapety),
– uszkodzenia schodów zewnętrznych i wewnętrznych (wraz ze schodami prowadzącymi do piwnic),
– zniszczoną, niekonserwowaną stolarkę okienną i drzwiową,
– odkryte i skorodowane zbrojenie płyt balkonowych,
– skorodowane, uszkodzone i nieszczelne rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie,
– uszkodzone stopnie i brak tralek na klatkach schodowych,
– spękane kominy i odspojone tynki kominów ponad połaciami dachów,
– ubytki otuliny betonowej bądź tynku na płytach balkonowych,
– pęknięcia ścian na klatkach schodowych,
– pootwierane puszki elektryczne na klatkach schodowych i niezabezpieczone przewody elektryczne,   
– zawilgocone ściany klatek schodowych i piwnic,
– zły stan techniczny dachów (luźne dachówki, nieszczelności pokrycia dachów, zawilgocenia drewnianych więźb dachowych),
– niedrożne rynny (zarośnięte mchem z zalegającymi wewnątrz przedmiotami),
– nieszczelności na stykach kominów i pokryć dachowych,
– odparzenia farby na klatkach schodowych,
– brak dostępu na dachy budynków (uszkodzone wyłazy dachowe, brak drabin),
– spękania ścian zewnętrznych i ubytki cegieł w murach.
2. W zakresie przeprowadzania przeglądów stanu technicznego i ich dokumentowania:
– nieprowadzenie książki obiektu budowlanego lub prowadzenie jej niezgodnie z przepisami,
– niedokumentowanie w książkach obiektu budowlanego przeprowadzanych remontów lub innych robót budowlanych,
– nieprzeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego lub przeprowadzanie tylko części obowiązkowych przeglądów,
– niewykonywanie zaleceń zawartych w protokółach z przeglądów stanu technicznego budynków.