KONKURS “Lekkie wakacje”

Zrzuć zbędne kilogramy i wygraj wycieczkę zagraniczną.

W trakcie akcji „Poznań zrzuca kilogramy” prowadzony będzie konkurs  „Lekkie wakacje”, w którym nagrodą jest 7-dniowa wycieczka zagraniczna. Aby przystąpić do konkursu, należy przesłać kwestionariusz zgłoszeniowy na adres konkurs@codziennypoznan.pl oraz pojawić się na wstępnej analizie składu ciała na jednym z pikników dietetycznych, które odbędą się w dniach 13 i 27 czerwca 2015r. nad Maltą.

Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która uzyska najlepsze wyniki w porównawczej analizie. Finałowe pomiary odbędą się na pikniku 22 sierpnia2015r. na Trybunach Ziemnych nad Maltą.

Pobierz kwestionariusz osobowy

Regulamin konkursu “Lekkie wakacje”

I Definicje.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

  • BOZON Sp. Z o.o. – Organizator Akcji „LEKKIE WAKACJE” zgodnie z punktem 1.2 niniejszego Regulaminu.
  • KONKURS– konkurs o charakterze prozdrowotnym, przeprowadzony na terenie Malty dedykowany osobom, pragnącym zgłębić wiedzę na temat zdrowego odżywiania, które będą mogły zrzucić zbędne kilogramy i jednocześnie wziąć udział w konkursie otwartym „LEKKIE WAKACJE”. Prowadzony do 22.08.2015r.
  • UCZESTNICY KONKURSU– osoby, które biorą udział w konkursie „LEKKIE WAKACJE

 

II Postanowienia ogólne

2.1. Organizatorem Konkursu „LEKKIE WAKACJE” jest: BOZON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Plac Wiosny Ludów 2, 61 – 831 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS: 0000504914, NIP 7831711552, kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN, reprezentowanym przez Daniela Lacha – Prezesa Zarządu,

2.2. Konkurs  organizowany  jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Czas trwania konkursu od  13.06.2015r. do  22.08.2015r.

III. Warunki

3.1. W konkursie mogą brać udział osoby, które prześlą na adres konkurs@codziennypoznan.pl  swoje zgłoszenie do dnia 26 czerwca 2015r. i przyjdą dokonać wstępnych pomiarów analizy składu ciała 13 i 27 czerwca 2015r. na piknik dietetyczny na terenie Malty.

  1. a) Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń prowadzona jest według następujących kryteriów:

– względy formalne – uczestnik musi poprawnie i kompletnie  wypełnić formularz zgłoszeniowy do konkursu,

kwestionariusz zgłoszeniowy Zał. Nr 1 – uczestnik musi wysłać na adres konkurs@codziennypoznan.pl kwestionariusz zgłoszeniowy do konkursu „LEKKIE WAKACJE” zawierający (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, wiek, masa ciała , wzrost oraz obwody pasa i bioder). 

– ocena specjalisty – nadesłane propozycje zostaną zatwierdzone przez profesjonalnego dietetyka

3.2. W konkursie będą brały udział wszystkie osoby, które wypełnią kwestionariusz zgłoszeniowy i  przyjdą dokonać wstępnych pomiarów analizy składu ciała 13 i 27 czerwca 2015r. na piknik dietetyczny na terenie Malty zgodnie z pkt. 3.1.

3.3. Uczestnikami KONKURSU „LEKKIE WAKACJE” nie mogą być osoby, które są:

  1. a) pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami firm Partnerskich, osobami niepełnoletnimi.

3.4. Harmonogram konkursu.

  1. Przyjmowanie zgłoszeń do 26.06.2015r.- po wysłaniu kwestionariusza zgłoszeniowego na adres konkurs@codziennypoznan.pl, wszyscy Ci ,którzy przyjdą na pikniki dietetyczne 13 i 27.06.2015r nad Maltą i przeprowadzą wstępne pomiary analizy składu ciała biorą udział w konkursie
  2. Zakończenie konkursu 22.08.2015r.- wszyscy, którzy zgłosili się do konkursu przychodzą na ostatni piknik dietetyczny nad Maltą, gdzie zostanie wykonana porównawcza analiza składu ciała. Oceniane będą parametry pomiarowe dla całego ciała a w tym ( indeks masy ciała BMI, masa tkanki beztłuszczowej w kg, masa tkanki mięśniowej w kg).
  3. Ogłoszenie wyników konkursu 31.08.2015r. na stronie http://www.codziennypoznan.pl/. Wygrywa najlepsza metamorfoza zarówno pod względem zmiany masy ciała, jak i poprawą wydolności fizycznej potwierdzonej badaniami porównawczymi.

 

3.5. Administratorem danych osobowych uczestnika zawartych w Formularzu Uczestnika jest BOZON Sp. Z O.O.

3.6. Administratorzy danych osobowych będą przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe zawarte w Formularzu uczestnika i objęte zgodą Uczestnika na przetwarzanie danych dla celów realizacji konkursu. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody Administratorzy danych osobowych mogą przetwarzać dane osobowe dla celów marketingowych dotyczących własnych produktów i usług jak również przesyłać do uczestnika informacje handlowe środkami komunikacji elektronicznej.

3.7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich  poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażona zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podczas procesu edycji danych osobowych, oraz mogą zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na stronie internetowej.

IV. Nagroda i warunki jej odbioru.

4.1. Nagrody za zajęcie pierwszych miejsca to: 7-dniowa wycieczka zagraniczna dla dwóch osób

4.2. Podatek dochodowy od wydanej nagrody zostanie odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego przez laureatów  Konkursu

4.3. Nagroda zostaje przekazana wraz ze zrealizowaniem przez uczestnika wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie oraz okazaniem dowodu wpłaty podatku od nagrody.

V. Centrum Obsługi Konkursu.

5.1. Za Centrum Obsługi Konkursu uznaje się stronę  http://www.codziennypoznan.pl/.

 

VI. Postanowienia końcowe.

6.1. BOZON SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej http://www.codziennypoznan.pl/ wraz z opublikowaniem zmienionego Regulaminu.

6.2. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

6.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem „LEKKIE WAKACJE” będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

6.4. Regulamin dostępny jest dla Uczestników Konkursu „LEKKIE WAKACJE” na stronie http://www.codziennypoznan.pl/

6.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2015r. i jest równoznaczny z data rozpoczęcia Konkursu „LEKKIE WAKACJE”.