Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski

Prawnicy dla gospodarki – to hasło trzeciego już Kongresu Prawników Wielkopolski, który 15 czerwca rozpoczyna się w Poznaniu. Jego inicjatorem jest Krzysztof Józefowicz, prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Założeniem kongresów jest przede wszystkim poddanie analizie przepisów z różnych dziedzin prawa pod kątem ich znaczenia i wpływu na rozwój gospodarki, a także negatywnych skutków niektórych zapisów. W trakcie kongresu zostaną również przeanalizowane aktualne projekty aktów prawnych z zakresu życia gospodarczego. Natomiast celem trzeciego kongresu jest przedstawienie propozycji zmian dla rozwoju gospodarki oraz działalności przedsiębiorców.

Rolę współorganizatora kongresu wzięły na siebie wszystkie prawnicze grupy zawodowe: adwokaci, komornicy, notariusze, prokuratorzy, radcowie prawni oraz sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych. Do udziału zostali zaproszeni również pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UAM.

W połowie marca rozpoczęto prace w 5 zespołach merytorycznych zajmujących się tematyką: likwidacji prawnych barier rozwoju przedsiębiorczości, prawa karnego, prawa egzekucyjnego, upadłościowego i naprawczego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz prawa podatkowego.

Efekty pracy zespołów zostaną przedstawione w czasie kongresu i będą stanowić solidną podstawę do podjęcia stosownych prac legislacyjnych.

Kongres odbędzie się 15 czerwca w nowej siedzibie Sądu Okręgowego przy ul. Hejmowskiego 2.

Szczegółowy program:

Część pierwsza od godziny 10.30. do około 13.00.
I. Otwarcie Kongresu – Krzysztof Józefowicz Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

II. Wystąpienia:
1. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Janusz Piechociński,
2. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk,
3. Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak,
4. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski,
5. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Piotr Raczkowski.

III. Wykład: prof. dr hab. Piotr Ostaszewski Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na temat: „Polskie prawo gospodarcze w perspektywie historycznej i współcześnie”.

IV. Wystąpienia gości kongresu.

Część druga od godziny 14.00. do około 17.00.
I. Wykład: prof. SGH dr hab. Sławomir Sztaba „Ekonomiczna teoria regulacji”.

II. Wystąpienia Przewodniczących zespołów tematycznych:
– ds. likwidacji prawnych barier rozwoju przedsiębiorczości – radca prawny Wojciech Wolniewicz oraz prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński,
– ds. prawa egzekucyjnego, upadłościowego i naprawczego – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Andrzej Daczyński – Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
– ds. alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów – adwokat Wojciech Celichowski, – ds. prawa podatkowego – Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Maciej Jaśniewicz, – ds. prawa karnego – prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki.

III. Wystąpienia uczestników kongresu

IV. Przyjęcie Uchwały przez Kongres rekomendowanej przez Radę Programową Kongresu
w składzie:
– prof. dr hab. Roman Budzinowski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– prof. UAM dr hab. Maciej Gutowski – Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, – Marek Jessa – Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Poznaniu,
– Krzysztof Józefowicz – Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
– Henryk Komisarski – Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu,
– Tadeusz Paetz – Prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu,
– Jerzy Stankowski – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, – Zbigniew Tur – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
– Honorata Wałęsa – Prokurator Apelacyjny w Poznaniu.