PSM Winogrady kontra Inea – kolejne zarzuty

Nie kończy się walka spółdzielni mieszkaniowej na Winogradach z decyzjami prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, udostępniającej tereny spółdzielni pod inwestycje infrastrukturalne firmy Inea. W tej sprawie PSM Winogrady skierowała już zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury.

Najnowsze zarzuty spółdzielni dotyczą decyzji prezesa UKE z 19 czerwca 2015 roku, dzięki której Inea SA będzie mogła zająć 29 działek na terenie spółdzielni, aby zbudować własną infrastrukturę telekomunikacyjną. PSM Winogrady sama zajmuje się świadczeniem usług, m.in. dostępu do internetu, jednak na o wiele mniejszą skalę niż robi to Inea.

Spółdzielnia przypomina, że już wcześniej zwracała uwagę na – zdaniem władz PSM Winogrady – niepokojący sposób działania prezesa UKE, stale naruszający interes PSM Winogrady, jej członków i abonentów, z naruszeniem przepisów prawa, które ten interes chronią. Władze spółdzielni przypominają decyzję prezesa UKE z 27 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia umów, które miały umożliwiać firmie Inea korzystanie z sieci PSM Winogrady przez dodatkowe dwa lata.  Wówczas okazało się m. in., że prezes UKE umożliwił firmie Inea korzystanie z sieci PSM Winogrady na osiedlu Na Murawie, na którym Inea posiada własną sieć. Decyzję tę prezes UKE wydał zaś w oparciu o twierdzenie, że Inea nie może wybudować własnej sieci telekomunikacyjnej (m. in. na Os. Zwycięstwa).

“Tamta decyzja prezesa UKE została uchylona wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (SOKiK) w lutym 2015 r. Następnie prezes UKE “odstąpił” od nałożenia kary na PSM Winogrady za rzekome nieprzestrzeganie ww. decyzji, ale nie dlatego, że kara była oczywiście bezzasadna, lecz dlatego, że prezes UKE uznał, że naruszenie prawa miało charakter krótkotrwały, pomimo że do tej „krótkotrwałości” naruszenia decyzji przez PSM Winogrady zaliczył czas, kiedy PSM Winogrady jeszcze nie doręczono tej decyzji” – piszą w oświadczeniu przedstawiciele spółdzielni.

Pełną treść oświadczenia dotyczącego najnowszych kontrowersji publikujemy poniżej.

“Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że Prezes UKE w dniu 19 czerwca 2015 r. wydał zbiorczą decyzję w sprawie udostępnienia firmie Inea S.A. dwudziestu dziewięciu nieruchomości położonych na os. Zwycięstwa celem budowy przez Inea własnej sieci telekomunikacyjnej. Decyzja ta zawiera jednak liczne i rażące błędy.

Tytułem prostego przykładu, jak dalece Prezes UKE dążył do pozornego uzasadnienia decyzji, wbrew stanowi faktycznemu i wbrew przepisom, na które się powoływał (w tym art. 139 ust. 1 pkt 3 Prawa Telekomunikacyjnego), może być kwestia możliwej do wykorzystania przez Inea już istniejącej kanalizacji kablowej (przyłącza telekomunikacyjnego). Zgodnie z tym przepisem (ww. art. 139), Prezes UKE nie mógł wydać decyzji, jeżeli na terenie nieruchomości, których dotyczy decyzja, istniała możliwa do wykorzystania kanalizacja kablowa przyłącza telekomunikacyjnego. Oznacza to w szczególności, że Prezes UKE nie mógł więc wydać decyzji o dostępie do budynków, w celu budowania kolejnej kanalizacji, co jest zbędne, uciążliwe dla mieszkańców, niepotrzebnie degraduje substancję budynku i nie ma podstaw ww. przepisie.  

Prezes UKE zaś:
1) najpierw w projekcie decyzji Prezes UKE stwierdził – wbrew stanowi faktycznemu – że na terenie nieruchomości położonych na Os. Zwycięstwa przyłącza telekomunikacyjne są wykonane kablami miedzianymi, a istniejąca kanalizacja kablowa przyłącza telekomunikacyjnego została zaprojektowana pod te kable i w związku z tym nie nadaje się do wykorzystania przez Inea pod przewody światłowodowe. PSM „Winogrady” wskazała jednak, że Prezes UKE posiada już materiały, z których jasno wynika, że spółdzielnia do budynków doprowadziła także łącza światłowodowe;
2) następnie w finalnej decyzji z dn. 19.06.2015 r. Prezes UKE stwierdził autorytatywnie i ponownie bez przeprowadzenia jakichkolwiek faktycznych ustaleń w tym zakresie: „Tak więc z wiedzy specjalistycznej Prezesa UKE wynika, że w przedmiotowej sprawie skorzystanie z kanalizacji kablowej przyłączy telekomunikacyjnych Spółdzielni byłoby możliwe jedynie pod warunkiem wyciągnięcia kabla światłowodowego znajdującego się w kanalizacji kablowej”.

Powyższe twierdzenie również jest niezgodne ze stanem faktycznym, albowiem na Os. Zwycięstwa istnieje kanalizacja kablowa przyłącza telekomunikacyjnego możliwa do wykorzystania nie tylko przez kolejne przewody światłowodowe (bez wyciągania innych przewodów), ale wręcz w wielu miesiącach kanalizacja ta jest całkiem pusta (nie ma w niej żadnych przewodów, które trzeba by wyciągać).

Jest to jeden z kilku przykładów rażącego mijania się twierdzeń Prezesa UKE o faktach z rzeczywistym stanem faktycznym; podobne nie oparte na faktach twierdzenia Prezesa UKE dotyczą szeregu innych okoliczności istotnych dla decyzji w świetle przepisów prawa i uprawnień Prezesa UKE.

W związku z powyższym PSM Winogrady uznaje za zasadne skierowanie do prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynów zabronionych przez funkcjonariuszy UKE, celem zbadania, czy doszło do umyślnego popełnienia przestępstwa na szkodę PSM „Winogrady”, tj.:

– z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego, tj. przestępstwa przekroczenia uprawnień
(w szczególności powołanego jako podstawa prawna decyzji art. 139 ust. 1 pkt 3 Prawa telekomunikacyjnego), jak i niedopełniania obowiązków (w zakresie obowiązku dokonywania rzeczywistych i rzetelnych  ustaleń  stanu faktycznego – art. 7 K.p.a.);
– z art. 271 § 1 Kodeksu karnego, tj. przestępstwa poświadczenia nieprawdy w decyzji Prezesa UKE z dn. 19.06.2015 r. co do okoliczności mających znaczenie prawne dla tej decyzji.”