KONKURS “Wygraj rejs do Szwecji”

Uczestnicy pikniku dietetycznego Poznań zrzuca kilogramy, który odbędzie się 22 sierpnia mają szansę na zdobycie voucheru na rejs do Szwecji dla dwóch osób. Do wygrania są dwa vouchery “Szwecja w jeden dzień”.

Wystarczy wypełnić kupon konkursowy i opisać swój pomysł na wakcje w wersji fit. Kupony rozdawane są przez hostessy na ul. Półwiejskiej w dniach 20-21sierpnia  w godz. 12:00-15:00 oraz na pikniku dietetycznym Poznań zrzuca kilogramy 22 sierpnia na trybunach ziemnych nad Maltą w godz. 12:00-16:00. Kupon należy wrzucić w dniu pikniku do urny znajdującej się przy stoisku informacyjnym.

O 16:30 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu. Poznamy dwóch autorów najbardziej kreatywnych odpowiedzi.

Zapisz się na wydarzenie: 6 piknik dietetyczny POZNAŃ ZRZUCA KILOGRAMY

Regulamin KONKURSU „Wygraj rejs do Szwecji”

A. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs jest organizowany przez BOZON sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.
 2. Fundatorem nagród  jest Kupiec Poznański Marketing Sp. z o.o. 

BCzas trwania konkursu.

Konkurs jest organizowany na pikniku dietetycznym w terminie 22.08.2015r. w godz. 12:00-16:00. Ogłoszenie konkursu oraz podanie regulaminu nastąpi 20.08.2015r. na stronie www.codziennypoznan.pl w zakładce PZKG.

C. Zasady konkursu

 1. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce.
 2. Uczestnicy nie mają prawa żądać zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe.
 3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu.

 1. Konkurs przeprowadzany jest poprzez wypełnienie kuponu konkursowego.
 2. Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby pełnoletnie.
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby, które nie są pracownikami Organizatora, pracownikami Kupiec Poznański S.A, pracownikami lub najemcami sklepów na terenie CH Kupiec Poznański, a także członkami ich rodzin, tj. małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub osobą prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe.
 4. Zadaniem uczestnika jest opisanie pomysłu wakacje w wersji FIT na kuponie konkursowym. Kupony konkursowe rozdawane są przez hostessy na ul. Półwiejskiej w dniach 20-21.08.2015r. w godz. 12:00-15:00 oraz na standzie na pikniku dietetycznym odbywającym się na trybunach ziemnych nad Maltą dnia 22.08.2015r. w godz. 12:00-16:00
 5. Kupon konkursowy należy wrzucić do urny.
 6. Jury wybierze najbardziej kreatywną odpowiedź.
 7. Wypełnienie kuponu konkursowego stanowi zgłoszenie do konkursu, a osoba podająca odpowiedź staje się uczestnikiem konkursu i czyni to we własnym imieniu.
 8. Wypełnienie kuponu konkursowego oraz wrzucenie go do urny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez biorącego udział w konkursie na przetwarzanie jego danych uzyskanych przez organizatora konkursu wyłącznie związanych z konkursem.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na pikniku dietetycznym dnia 22.08.2015r. o godz. 16:30.

E. Nagroda:

2 vouchery „Szwecja  w jeden dzień” – rejs promem Stena Spirit lub Stena Vision z jednodniowym pobytem w Szwecji dla dwóch osób

Voucher traci ważność 31.10.2015r.

Zasady realizacji voucheru określone zostały na voucherze.

Szczegółowy regulamin realizacji voucheru dostępny jest w biurze Podróży Florczyk Travel.

F. Odbiór Nagród

Nagroda będzie do odbioru osobistego na pikniku dietetycznym dnia 22.08.2015r. w godz. 16:30-17:00.

G. Postanowienia końcowe.

 1. BOZON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zdobywca nagrody spełnia warunki określone w regulaminie konkursu. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do portalu.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać do BOZON Sp. z o.o. na jej adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
 3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
 4. Jury konkursu rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 6. Zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 7.  Uczestnik przekazuje dane firmie BOZON Sp. z o.o. oraz fundatorowi nagrody Kupiec Poznański marketing Sp. zo.o.
 8. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia
  i interpretacja należy wyłącznie do jury konkursu.
 9. BOZON Sp. zo.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.