Nowe ulgi na karcie PEKA – sprawdź, czy ci przysługują

Z dniem 1 sierpnia wchodzi w życie uchwała, zgodnie z którą dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, stale przebywających na terenie Poznania, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 25 rok życia są uprawnione do bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym.

Rada Miasta Poznania uchwaliła w dniu 5 maja 2015 roku uchwałę nr XI/90/VII/2015, zmieniającą uchwałę nr LXII/978/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014r., w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.

Na podstawie uchwały dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, stale przebywających na terenie Poznania, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 25 rok życia są uprawnione do bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym. Dokumentem potwierdzającym prawo do przejazdów ulgowych 100 proc. będzie imienna karta PEKA z zapisaną na niej informacją o przysługującej uldze.

W przypadku osób które nie posiadają imiennej karty PEKA konieczne jest złożenie wniosku o jej wydanie.

Imienną Kartę PEKA można uzyskać bezpłatnie w następujący sposób:

– poprzez złożenie wniosku przez Internet – to najwygodniejsza i najprostsza metoda. Wystarczy wypełnić wniosek, dołączyć zdjęcie w formacie jpg lub png, a później odebrać kartę w wybranym przez siebie Punkcie Obsługi Klienta ZTM.
– poprzez złożenie wniosku w Punkcie Obsługi Klienta ZTM, czynnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00.

Przypominamy, że w Biurze Obsługi Klienta ZTM przy ul. Matejki 59 można bezpłatnie wykonać zdjęcie. Biuro jest czynne w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 17.00 oraz we wtorki, środy i piątki od 7.30 do 15.30.

Zdjęcia do wniosków o wydanie imiennej karty PEKA są wykonywane (bezpłatnie) także w następujących Punktach Obsługi Klienta:
– ul. Głogowska 133 – budynek MP
– plac Wiosny Ludów – CH Kupiec Poznański (wejście od ulicy Strzeleckiej);
– Rondo Rataje – dworzec autobusowy;
– Osiedle Sobieskiego – dworzec autobusowy.

Zwracamy szczególną uwagę, że Karta PEKA Junior, będąca imienną kartą wydawaną osobom poniżej 13 roku życia (nie posiadającym zdolności do czynności prawnych) wydawana jest na wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego itp.).

Sposoby uzyskania uprawnienia:

Mając kartę PEKA, należy uzyskać poświadczenie potwierdzające m.in, że osoba ubiegająca się o to uprawnienie jest wychowankiem Rodzinnego Domu Dziecka/ przebywa w rodzinie zastępczej/ przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej (druk zostanie przekazany przez właściwe jednostki).

Po uzyskaniu wskazanego poświadczenia wystarczy odwiedzić jeden z Punktów Obsługi Klienta ZTM żeby zapisać uprawnienie na kartę PEKA.

Ważne! Ulga zostanie zapisana na imiennej karcie PEKA na okres 1 roku i będzie przedłużana na podstawie aktualnego poświadczenia, przedłożonego przez osobę uprawnioną do korzystania z ulgi w wybranym POK ZTM.

W związku z powyższym w celu przedłużenia uprawnienia na karcie PEKA wystarczy odwiedzić jeden z Punktów Obsługi Klienta ZTM, gdzie czynność ta zostanie wykonana. Punkty Obsługi Klienta, w których przedłużymy termin obowiązywania uprawnienia można znaleźć korzystając z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie www.peka.poznan.pl.

Dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi dla osób z niej korzystających podczas kontroli biletowej będzie imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

W przypadku braku karty PEKA w momencie kontroli, zgodnie z uchwałą nr LXVI/1046/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2014r., w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, po udokumentowaniu w wybranym POK ZTM uprawnień do przejazdu bezpłatnego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej pobrana zostanie opłata manipulacyjna w kwocie 22,40 zł.