Poznań wiarygodny finansowo

Niezależnie działająca agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej. Uzyskany Poziom A- to najwyższa możliwa dla polskiego samorządu ocena ratingowa tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Oznacza ona, że Miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Perspektywa ratingów jest stabilna, co oznacza, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie. Według agencji Fitch Ratings ocena ratingowa może zostać podniesiona, jeśli Miasto trwale osiągnie marżę operacyjną powyżej 15% i zmniejszy się wzrost zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich, oraz pod warunkiem, że zostanie podniesiony rating Polski. Ocena wiarygodności kredytowej Poznania może zostać obniżona w przypadku trwałego spadku poziomu marży operacyjnej poniżej 10% lub w wyniku znacznego wzrostu zadłużenia bezpośredniego, gdy wskaźnik spłaty zadłużenia Miasta przekroczy 10 lat.

Agencja Fitch oczekuje, że Poznań utrzyma dobre wyniki operacyjne, a zadłużenie bezpośrednie spadnie w średnim okresie. W komentarzu do oceny ratingowej podkreślono, że Poznań jest jednym z najsilniejszych ośrodków gospodarczych w kraju, ze zróżnicowaną, dobrze rozwiniętą i zbilansowaną gospodarką miejską, zdominowaną przez usługi, która przyczyniła się do osiągnięcia PKB na mieszkańca dwukrotnie wyższego od średniej krajowej oraz zbilansowanym lokalnym rynkiem pracy, charakteryzującym się najniższą wśród polskich miast stopą bezrobocia.

Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określająca wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyraża ona ogólną zdolność podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub dotyczy konkretnej emisji zobowiązania lub programu finansowego. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy
i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach. Rating międzynarodowy jest uznawany na całym świecie.

Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Agencja ocenia wiarygodność kredytową 6 tys. emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw. Miasto Poznań korzysta z usług agencji od 2013 roku. Przedtem, od 2001 r. Poznań posiadał umowę na ocenę wiarygodności kredytowej z agencją ratingową Moody’s Investors Service.