Regulamin konkursu “projekt kamienica”

Regulamin KONKURSU „projekt Kamienica” A. Postanowienia ogólne. Konkurs jest organizowany przez BOZON sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. Fundatorem nagród  jest BOZON Sp. z o.o.  B. Czas trwania konkursu. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na portalu www.codziennypoznan.pl w terminie 16-31.12.2016r. Ogłoszenie konkursu oraz podanie regulaminu następuje w każdy poniedziałek o godzinie 12:00 na […]

Regulamin KONKURSU „projekt Kamienica”

A. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs jest organizowany przez BOZON sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.

 2. Fundatorem nagród  jest BOZON Sp. z o.o. 

BCzas trwania konkursu.

Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na portalu www.codziennypoznan.pl w terminie 16-31.12.2016r. Ogłoszenie konkursu oraz podanie regulaminu następuje w każdy poniedziałek o godzinie 12:00 na stronie www.codziennypoznan.pl w zakładce Konkurs.

C. Zasady konkursu

 1. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce.

 2. Uczestnicy nie mają prawa żądać zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe.

 3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu.

 1. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem portalu www.codziennypoznan.pl

 2. Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby pełnoletnie.

 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby, które są pracownikami Organizatora, pracownikami firm partnerskich, a także członkami ich rodzin, tj. małżonkiem, lub osobą prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe.

 4. Zadaniem uczestnika jest odgadnięcie adresu ukrytej kamienicy. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres projektkamienica@codziennypoznan.pl do końca każdego dnia konkursowego do godz. 23:59. W treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Wygrywa jedna odpowiedz z prawidłowym adresem.

 5. Wysłanie odpowiedzi stanowi zgłoszenie do konkursu, a osoba podająca odpowiedź staje się uczestnikiem konkursu i czyni to we własnym imieniu.

 6. Wysłanie odpowiedzi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez biorącego udział w konkursie na przetwarzanie jego danych uzyskanych przez organizatora konkursu do celów marketingowych.

 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.codziennypoznan.pl w każdy następny poniedziałek o godzinie 12:00 na zakładce konkurs

 8. BOZON Sp. z o.o. poinformuje mailowo zwycięzców konkursu o wygranej nagrodzie.

E. Nagroda:

Vouchery na kolację w hotelu IBIS dla dwóch osób.

Voucher traci ważność 31.12.2016r.

Zasady realizacji voucheru określone zostały na voucherze.

Szczegółowy regulamin realizacji voucheru dostępny jest w hotelu IBIS

F. Odbiór Nagród

Nagrody będą do odbioru osobistego w Redakcji portalu Codzienny Poznan od każdego Poniedziałku od godziny 12:01

G. Postanowienia końcowe.

 1. BOZON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zdobywca nagrody spełnia warunki określone w regulaminie konkursu. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do portalu.

 2. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać do BOZON Sp. z o.o. na jej adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

 3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

 4. Jury konkursu rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

 6. Zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 7.  Uczestnik przekazuje dane firmie BOZON Sp. z o.o.

 8. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia 
  i interpretacja należy wyłącznie do jury konkursu.

 9. BOZON Sp. zo.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.