Miasto dopłaci do stażu dla studenta

Miasto ufundowało stypendia dla studentów odbywających staż w firmach, które realizują innowacyjne inwestycje w Poznaniu. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na organizację stażu przedsiębiorstwa mogą składać do 31 marca w Biurze Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania.

Stypendia dla stażystów przyznawane są dwa razy w roku: w marcu i w październiku. Mają być dla inwestorów zachętą do podejmowania w Poznaniu inwestycji o charakterze innowacyjnym, zwłaszcza w sektorze usług nowoczesnych, ale też produkcyjnym. Obszarem inwestycji, na którym miastu zależy szczególnie, są centra usług nowoczesnych, w których zatrudnienie mogą znaleźć absolwenci wyższych uczelni. Chodzi przede wszystkim o centra usług wspólnych, IT, usług outsourcingowych czy R&D.

Program ma ułatwiać studentom poznańskich uczelni dostęp do ciekawych staży w nowoczesnych firmach. Stypendium może być przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, w szczególności: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania. Stypendium przyznawane jest na 6 miesięcy i wypłacane jednorazowo. O wysokości stypendium decyduje Prezydent Miasta, biorąc pod uwagę dostępne środki, liczbę zgłoszeń i przedstawiony kosztorys stażu.

Organizator stażu zobowiązany jest zatrudnić stażystę po zakończeniu stażu na 12 miesięcy, o ile stażysta spełnia wymagania pracodawcy jako kandydat do pracy. Jeżeli pracodawca nie uzna stażysty za właściwego kandydata do pracy, ma obowiązek zatrudnić inną osobę i utrzymać to miejsce pracy minimum przez rok.

Firmy zainteresowane ubieganiem się o stypendia dla stażystów proszone są o zapoznanie się z uchwałą Rady Miasta Poznania lub o kontakt z Biurem Obsługi Inwestorów: Katarzyna Sobocińska, tel. 61 8785404, e-mail: katarzyna_sobocinska@um.poznan.pl