Regulamin konkursu na Facebook “Odkryj swoją kobiecą naturę”

REGULAMIN KONKURSU „Odkryj swoją kobiecą naturę” I. DEFINICJE Organizatorem Konkursu DMRW Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000528904 o numerze NIP: 7831718413, REGON: 360101140,(zwanym dalej Organizatorem). […]

REGULAMIN KONKURSU „Odkryj swoją kobiecą naturę”

I. DEFINICJE

 1. Organizatorem Konkursu DMRW Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000528904 o numerze NIP: 7831718413, REGON: 360101140,(zwanym dalej Organizatorem).

 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. regulaminu, uzbiera najwięcej kliknięć „lubię to” pod swoim komentarzem

 3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, są 2 Uczestniczki, które uzbierają odpowiednio najwięcej „lubię to” po potem anielskiej kreacji, oraz diabelskiej kreacji.,

 4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to: 1 miejsce dla Anielicy zestaw kosmetyków do makijażu Catrice, 2 miejsce zestaw kosmetyków do pielęgnacji ciała Rossmann. 1 miejsce dla Diablicy zestaw kosmetyków do makijażu Catrice, 2 miejsce zestaw kosmetyków do pielęgnacji ciała Rossmann.

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.02.2016 o godz. 18:00 i kończy się 29.02.2016 o godz. 10:00.

 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi skomentować post odpowiednią emotikoną oraz zbierać pod nim „lubię to”

 3. W konkursie przewidzianych jest 6 etapów, każdy z nich potrwa 1 godzinę.

 4. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

 5. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik.

 6. Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej w dniu zakończenia konkursu, o czym poinformuje na fanpage’u na Facebooku: https://www.facebook.com/codziennypoznan

 7. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o terminie zgłoszenia się po nagrodę. Nie zgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

 8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 9. Nagrody w konkursie otrzyma 4 uczestników.

 10. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.

 2. Nagroda będzie do odbioru osobistego w siedzibie właściwej dla DMRW Sp zo.o., tj. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań (Kupiec poznański, V piętro)

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

 4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: konkurs@codziennypoznan.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

 5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

 8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@codziennypoznan.pl

 5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@codziennypoznan.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

 6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

 7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

 8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.

 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.