Rewitalizacja w konsultacjach

Rozpoczęły się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta. Uwagi do projektu zbierane będą do 10 listopada. Dodatkowo, na 26 października, zaplanowano otwarte spotkanie w tej sprawie z interesariuszami.

Od 2004 roku do tej pory Miasto Poznań przyjęło trzy edycje Miejskiego Programu Rewitalizacji. Dodatkowo, w 2013 roku, projekty rewitalizacyjne na obszarze śródmieścia zebrano w “Zintegrowanym Programie Odnowy i Rozwoju Śródmieścia”. Dotychczasowe miejskie programy, mimo braku regulacji prawnych, traktowały problem rewitalizacji stolicy Wielkopolski kompleksowo, skupiając się w szczególności na lokalnej społeczności zamieszkującej obszary zdegradowane.

Ramy prawne dla działań w tym zakresie przyniosła ustawa o rewitalizacji, która weszła w życie przed rokiem. Według jej zapisów każda gmina zamierzająca realizować zadania własne związane z prowadzeniem procesu rewitalizacji musi – w drodze uchwały przyjętej przez jej radę – wyznaczyć na swoim terenie obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Taka uchwała rady, której projekt jest obecnie w Poznaniu przedmiotem konsultacji społecznych – stanowić ma podstawę do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

– Gminny Program Rewitalizacji przede wszystkim wzmocni i jeszcze lepiej rozplanuje działania miasta oraz naszych partnerów społecznych i gospodarczych w zakresie ożywienia dotkniętych w największym stopniu stanami kryzysowymi obszarów śródmieścia oraz terenów  poprzemyslowych – m.in. na Starołęce i Głównej. Pozwoli nam równie  sięgnąć po narzędzia prawne, finansowe czy społeczne, które daje samorządom ustawa o rewitalizacji. Przyszły GPR, który będzie zawierał rozwinięcie dotychczasowych programów miejskich w zakresie rewitalizacji zdegradowanych terenów miasta, pozwoli  także ubiegać się o środki UE przeznaczone na rewitalizację – wyjaśnia Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Kryteria i wskaźniki

Obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie można wyznaczyć arbitralnie.  Służą temu szczegółowe badania i analizy zjawisk kryzysowych w poszczególnych częściach miasta, odpowiadajacych jego podziałowi na rady osiedli. Wyniki badań przeprowadzonych w stolicy Wielkopolski zebrano w “Diagnozie służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania”.

Do analizy zjawisk kryzysowych użyto dziesięciu dostępnych kryteriów i wskaźników wymaganych ustawą o rewitalizacji. Są to m.in. poziomy bezrobocia, wykluczenia społecznego, uczestnictwa w życiu publicznym i przestępczości, kapitał społeczny, a także poziom przedsiębiorczości, zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego i dla trwałości efektów rewitalizacji. Dane wskaźnikowe z obszaru każdej części miasta odniesiono do średniej, wyznaczonej dla terenu całego Poznania.

Poznańska diagnoza

W ten sposób, miejsca o wysokiej koncentracji zjawisk kryzysowych, zakwalifikowano do obszaru zdegradowanego, obejmującego w Poznaniu teren 15 z 42 działających w mieście rad osiedli. Są to (w kolejności alfabetycznej): Chartowo, Fabianowo-Kotowo, Główna, Górczyn, Grunwald Północ, Jeżyce, Ogrody, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Rataje, Sołacz, Stare Miasto, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Św.Łazarz, Wilda i Zielony Dębiec.

Zgodnie z ustawą obszar przeznaczony do rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20 proc. powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30 proc. jej ludności. Po przeprowadzonych analizach jako obszar rewitalizacji w Poznaniu wyznaczono tereny podlegające radom osiedli: Jeżyce, Stare Miasto, Święty Łazarz, Wilda, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria oraz fragmenty Głównej, Starołęki- Minikowa-Marlewa i  Górczyna.  Obszar ten, który zapisano w projekcie uchwały rady miasta, stanowi 9,11 proc. powierzchni Poznania i zamieszkuje na nim 23,07 proc. jego ludności.  

Poznański kalendarz

Projekt uchwały rady miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania wraz z załącznikami –  mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów oraz “Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania” – od 19 października do 10 listopada są udostępnione zainteresowanym, m.in. na stronie www.poznan.pl/rewitalizacja.

Dodatkowo, 26.10. o godz. 17.00  w sali 207 Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim, projekt uchwały będzie omówiony na otwartym spotkaniu z zainteresowanymi.

Uwagi do projektu, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, można składać do 10 listopada. Wykaz zgłoszonych uwag, wraz ze stanowiskiem miasta w tej sprawie, zostaną  opublikowane niezwłocznie po zakończeniu konsultacji.  

– Projekt uchwały chcemy skierować na sesję Rady Miasta zaplanowaną na 22 listopada. Przyjęcie GPR planujemy na jesień przyszłego roku. Liczymy na to, że Poznań – tak jak był jednym z pierwszych miast w Polsce, które  startowało z procesami rewitalizacji – będzie także jednym z tych, które jako pierwsze będzie miało nowy program rewitalizacji, w oparciu o ustawę, na której tak mocno zależało środowiskom samorządowym – mówi Mariusz Wiśniewski.