Reorganizacja w miejskiej kontroli i audycie

Z początkiem listopada wchodzą w życie zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Poznania, związane z działaniami audytorskimi i kontrolnymi. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania zlikwidowano Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, a w jego miejsce powołano Biuro Kontroli oraz Wydział Budżetu i Kontrolingu.

– Decyzja o podziale zadań dotychczasowego Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli została podjęta po analizie dotychczasowego procesu audytowania i kontroli. Moim zdaniem, łączenie funkcji kontrolowania i tworzenia zaleceń wydłużało prace. Zbyt długo czekałem na wyniki, a w przypadku wątpliwości należy działać szybko

przekonuje prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak

Od 1 listopada Biuro Kontroli zajmie się planowymi i doraźnymi kontrolami, których zakres zostanie ustalony przez Prezydenta. Będzie również koordynować działania wydziałów w zakresie kontroli zewnętrznych, prowadzonych w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych. Do jego zadań będzie też należało ustalanie standardów kontroli wewnętrznych, realizowanych przez wydziały Urzędu oraz analiza i monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych. Liczącym 12,5 etatów biurem, do czasu wyboru dyrektora, pokieruje Agnieszka Purgat. 

– W strukturze Urzędu Miasta Poznania dostrzegłem potrzebę istnienia komórki organizacyjnej, która sprawnie przeprowadzi proces kontroli. Chodzi o szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości, by efektywnie podjąć działania naprawcze. Rolą kontrolerów nie jest wydawanie zaleceń i opracowywanie systemowych sposobów na poprawę. To jest zadanie kierujących urzędem, którzy – po stwierdzeniu nieprawidłowości – muszą wypracować lepsze procedury i zwiększyć nadzór. Impuls wychodzi od audytorów, takiej wewnętrznej policji, która jest w stanie relatywnie szybko i fachowo postawić diagnozę problemu. Do tego potrzebujemy osób z odpowiednimi kwalifikacjami i takich będziemy chcieli rekrutować – wyjaśnia prezydent Jaśkowiak.

Sprawy prowadzone przedtem przez wydział Budżetu i Analiz przejmuje Wydział Budżetu i Kontrolingu.  Są to przede wszystkim wszelkie kwestie związane z planowaniem i opracowywaniem projektu budżetu Miasta oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej, wraz z ich zmianami, a także opracowywaniem informacji z wykonania budżetu. Dodatkowo w zakres jego obowiązków wejdzie kontroling oparty na analizach i monitoringu realizacji budżetu miasta oraz działalności finansowej jednostek organizacyjnych. Dyrektorem wydziału zostanie dotychczasowy dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko. Pracownicy będą tu zatrudnieni na 20 etatach, z czego 4 etaty dotyczyć będą spraw kontrolingu. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach  podlegać będą bezpośrednio dyrektorowi wydziału.

Zadaniami związanymi z prowadzeniem audytu wewnętrznego zajmie się od 1 listopada Wydział Organizacyjny, w ramach którego powołany zostanie – liczący 6 etatów – Oddział Audytu Wewnętrznego. Kierownik tego oddziału, którym zostanie Ryszard Żukowski, będzie używać tytułu Audytor Miasta. Funkcjonalnie podlegać będzie Prezydentowi, a organizacyjnie – dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego.