PSSE w Poznaniu podaje dane dotyczące kontroli interwencyjnych w przemyśle spożywczym

W 2016 roku Powiatowa Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu przeprowadziła 302 kontrole, w ramach odpowiedzi na zgłoszenia, które otrzymała od konsumentów. Wystawiono łącznie 82 mandaty. Gdzie najczęściej i z czym wiązały się nieprawidłowości ujawnione podczas wizyty pracowników Stacji?

58 mandatów na łączną kwotę prawie 12 600 złotych wystawiono w zakładach obrotu żywnością. Spośród 167 kontroli, aż 145 przeprowadzonych zostało w sklepach spożywczych. Na straganach i autosklepach Inspekcja pojawiła się 9 razy, 5 razy w kioskach i 3 razy w magazynach spożywczych.

W zakładach, w których produkuje się żywność, przeprowadzono 21 kontroli interwencyjnych, w czasie których nałożono aż 10 mandatów na kwotę ponad 3 tysięcy złotych. Skontrolowano także zakłady obrotu żywnością, gdzie wydano 4 decyzje o zakazie wprowadzania do obrotu środków spożywczych i jedną decyzję o zakazie ich produkcji.

Po dwie decyzje o zakazie produkcji i obrocie środkami spożywczymi wydano także w zakładach żywienia zbiorowego oraz w zakładach produkcyjnych. Dwa z tych ostatnich zostały także zamknięte. W zakładach żywienia zbiorowego nałożono 15 mandatów na łączną kwotę 5 550 złotych, podczas kontroli 112 placówek.

Wszystkie decyzje wynikały z uchybień sanitarno-technicznych zagrażających życiu lub braku warunków dla prowadzenia danej działalności.

Konsumenci najczęściej zwracali się z prośbą o interwencję, w związku z:

– brakiem higieny przy produkcji, przechowywaniu i sprzedaży produktów spożywczych

– złym stanem sanitarnym pomieszczeń, wyposażenia, urządzeń i otoczenia zakładów

– sprzedażą produktów spożywczych po upływie terminu ich przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości

– brakiem zabezpieczenia produktów spożywczych bez opakowań przed zanieczyszczeniem

– fałszowaniem informacji, głównie dotyczących terminów przydatności

– składowaniem łatwo psujących się produktów w niewłaściwej, niekontrolowanej temperaturze, poza urządzeniami chłodniczymi

– wprowadzaniem do obrotu produktów niewłaściwej jakości zdrowotnej

– brakiem identyfikacji produktów wprowadzonych do sprzedaży bez opakowania i brakiem etykiet w języku polskim na produktach pochodzących z importu i państw UE

– brakiem bieżącej ciepłej i zimnej wody

– nieprawidłowym postępowaniem z odpadami

– wprowadzaniem do obrotu produktów porażonych przez szkodniki

– nieprawidłowościami w składzie i reklamie produktów

– obecnością szkodników, np. gryzoni, karaczanów, moli zbożowo-mącznych

– braku czystości naczyń stołowych

– wystąpieniem zaburzeń żaołądkowo-jelitowych po spożyciu dań

– prowadzeniem działalności zakładu bez zatwierdzenia

– nieprawidłowym komponowaniem jadłospisów w żłobkach, przedszkolach i stołówkach szkolnych