regulamin konkursu ferie mama fit

Regulamin Konkursu „Feriemamafit” I. Postanowienia ogólne 1.1.Organizatorem konkursu zwanego dalej Konkursem jest portal www.codziennypoznan.pl . 1.2.Partnerem Konkursu i fundatorem nagród w konkursie jest Hotel Remes ,Infiniti Komorniki oraz telewizja TLC.  1.3.Konkurs trwa w okresie od dnia 24.01.2017 roku do 01.02.2017 roku. 1.4.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wydanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie […]

Regulamin Konkursu „Feriemamafit”

I. Postanowienia ogólne

1.1.Organizatorem konkursu zwanego dalej Konkursem jest portal www.codziennypoznan.pl . 1.2.Partnerem Konkursu i fundatorem nagród w konkursie jest Hotel Remes ,Infiniti Komorniki oraz telewizja TLC. 

1.3.Konkurs trwa w okresie od dnia 24.01.2017 roku do 01.02.2017 roku.

1.4.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wydanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

1.5.Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

1.6.W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora. 

1.7.Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i zadanie konkursowe

2.1.Uczestnikiem Konkursu może być każdy kto ma skończone 18 lat

2.2.Zadanie Konkursowe: przesłać zdjęcie swoje oraz kreatywny opis w jaki sposób uczestniczka konkursu wróciła do formy po porodzie. 

2.3.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt 2.1 Regulaminu jest zamieszczeie zdjęcia w mailu wydłanym na adres konkurs@codziennypoznan.pl . 2.4.Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem poprzedzającym, musi nastąpić nie później niż do dnia 31.01.2017 roku do godz 23:59. Zgłoszenia późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.

2.5.Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może przesłać jedno zgłoszenie; jeżeli Uczestnik prześle w czasie trwania Konkursu więcej niż jedno zgłoszenie, wówczas będzie brane pod uwagę tylko pierwsze z nich.

2.6.W Konkursie nie będą uwzględniane propozycje zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

2.7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie do Organizatora odpowiedzi na zadanie konkursowe, albo za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności leżących po stronie dostawcy usług internetowych, pocztowych albo wynikających z działania siły wyższej.

2.8.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu.

2.9.Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu w sytuacji nadesłania przez uczestników niewystarczającej ilości zgłoszeń.

III. Nagrody w Konkursie

3.1. Nagrodą w Konkursie jest:

  • wynajem samochodu Infiniti Q70 od piątku do poniedziałku.
  • pobyt dla 4 osób w hotelu Remes wraz z wyżywieniem i zabiegami spa

3.2. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

3.3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

IV. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1. Wyłonienie zwyciezców Konkursu nastąpi dnia 01.02.2017 roku  i będzie polegało na wyborze najciekawszego opisu powrotu do formy fizycznej i psychuicznej po porodzie. 

4.2. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona na Stronie internetowej www.codziennypoznan.pl w dniu 01.02.2017 roku

4.3 Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych, wizerunku oraz nadesłanych prac konkursowych na stronach www: http://www.codziennypoznan.pl/

4.4Każdy ze zwycięzców nagrody w Konkursie zostanie powiadomiony o swojej wygranej w prywatnej wiadomości lub za pomocą informacji e-mail wysłanej niezwlocznie po wyłonieniu zwycięzców. 

Warunkiem odebrania nagrody jest podanie danych w prywatnej wiadomości:

-Imię i Nazwisko uczestnika Konkursu -Adres zamieszkania

-Telefon kontaktowy

-Adres e-mail.

4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu nie odebrania telefonu lub wiadomości e-mailowej z informacją o wygranej.

V. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres  konkurs@codziennypoznan.pl do dnia 02.02.2017 roku do godziny 09:00. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres.

5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. 5.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony mailem na adres zwrotny.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

6.2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 6.8. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.