Komisja Nadzoru Finansowego zawiesza działalność Wielkopolskiej SKOK i składa wniosek o jej upadłość

Działalność Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Poznaniu została zawieszona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Według Komisji, aktywa Kasy nie są w stanie zaspokoić zobowiązań, jakie na niej ciążą.

Jak czytamy w decyzji, „w okresie zawieszenia działalności, Wielkopolska SKOK nie przyjmuje nowych członków, wpłat na rachunki bieżące swoich członków, nie prowadzi działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska, nie dokonuje zwrotu wpłat na udziały wniesione przez członków, ani zwrotu wpłat wniesionych na poczet wkładu członkowskiego”.

W uzasadnieniu, KNF wyjaśnia m.in., że 28 października ubiegłego roku, Wielkopolska SKOK poinformowała ją, że na dzień 30 września 2016 roku, stosunek funduszy własnych SKOK do wartości aktywów, wynosił mniej niż wymagany ustawowo 1%.

19 grudnia 2016 roku, Kasa Krajowa odmówiła Wielkopolskiej SKOK udzielenia pomocy stabilizacyjnej, ze względu na „negatywną ocenę założeń programu postępowania naprawczego”, który został przedłożony przez zarządcę komisarycznego.

Depozyty członkowskie Wielkopolskiej SKOK wynosiły prawie 302 miliony złotych. Pod koniec 2016 roku, Kasa wykazywała ujemny wynik finansowy wynoszący 71,04 mln złotych, a także 16,04 mln złotych niepokrytej straty z ubiegłych lat.

Komisja Nadzoru Finansowego ogłaszając zawieszenie działalności Wielkopolskiej SKOK, wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości.

Klienci SKOK otrzymają środki gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o równowartości 100 tysięcy euro, niezależnie od liczby posiadanych rachunków.