REGULAMIN KONKURSU W RAMACH AKCJI „WALENTYNKA Z POZNANIA”

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem głosowania ) określa ogólne warunki Konkursu organizowanego w ramach Akcji „Walentynka z Poznania”.

 2. Konkurs organizowany jest przez portal www.codziennypoznan.pl (zwanym dalej Organizatorem).

 3. Osoby biorące udział w Konkursie (zwane dalej Uczestnikami) wyrażają zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

 4. Uczestnikami Konkursu są osoby, którym zrobiono zdjęcie na stoisku walentynkowym w ramach Akcji „Walentynka z Poznania”, lub wysłąli swoje zdjęcie na maila konkurs@codziennypoznan.pl z dopiskiem „Walentynka z Poznania.”

 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestników zgody na udostępnienie wizerunku na portalu www.codziennypoznan.pl

 6. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać właściciele oraz pracownicy:

  a) Organizatora Konkursu,,
  b) członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i

osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu internetowym na portalu
  www.codziennypoznan.pl

 2. Nagroda w Konkursie to przelot samolotem z Poznania do Kołobrzegu i z powrotem , kolacja w hotelu Aquarius spa oraz jeden nocleg.

Zasady udziału w konkursie

 1. Zadaniem Uczestników jest zrobienie sobie zdjęcia na stanowisku walentynkowym lub przesłanie swojego zdjęcia na maila konkurs@codziennypoznan.pl

 2. Stoisko walentynkowe będzie funkcjonowało: 6.02.2017- 11.02.2017 na ul. Pólwiejskiej

 3. Uczestnikami konkursu mogą zostać tylko osoby pełnoletnie.

 4. Zostanie Uczestnikiem wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku na portalu www.codziennypoznan.pl oraz udostępnienie go do celów marketingowych związanych z realizacją konkursu.

 5. Uczestnik przystępując do udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez codziennypoznan.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. W przypadku osoby niepełnoletniej, wymagana jest pisemna

zgoda jego opiekuna prawnego. Warunki głosowania

 1. Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 12 lutego 2017r. o godz. 00:01 i trwa do północy (23:59) dnia 14.02.2017

 2. Celem głosowania internetowego jest wyłonienie spośród wszystkich zdjęć Uczestników Konkursu zamieszczonych w zakładce „Walentynki” znajdującej się na stronie internetowej www.codziennypoznan.pl, zdjęcia z największą liczbą głosów.

 3. Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji uruchomionej przez Organizatora i umieszczonej na stronie internetowej www.codziennypoznan.pl w dniu rozpoczęcia głosowania.

Zasady głosowania

 1. Głosowanie internetowe polega na oddaniu głosu na stronie www.codziennypoznan.pl w zakładce „Walentynki” poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” przy wybranym przez siebie zdjęciu.

 2. Kolejne oddanie głosu możliwe jest po upływie 15 minut od czasu kliknięcia przycisku „Głosuj”.

 3. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będzie Komisja Konkursowa oraz Administrator strony internetowej Konkursu. Weryfikacja poprawności oddanych przez Uczestników głosów będzie mała miejsce w trakcie trwania

głosowania internetowego oraz po jego zakończeniu.
4. Liczba oddanych głosów będzie stale widoczna przy każdym

zdjęciu zamieszczonym w galerii konkursowej.
5. Og
łoszenie oficjalnych wyników Konkursu nastąpi 15 lutego 2017r.

na portalu www.codziennypoznan.pl Odbiór nagród

 1. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody poprzez wiadomość SMS wysłaną na podany w formularzu konkursowym numer telefonu.

 2. Osobisty odbiór nagród na podstawie okazania dokumentu tożsamości.

 3. W przypadku, gdy zwycięzca nie pojawi się w podanym w pkt. 2 miejscu i terminie traci prawo do wygranej.

Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia głosowania internetowego i przyznawania nagród należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora Konkursu lub droga mailowa na adres konkurs@codziennypoznan.pl

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych od daty jej doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w złożonej reklamacji.

3. Decyzje Komisji Konkursowej po rozpoznaniu reklamacji mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) problemy w przebiegu głosowania, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  b) udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu głosowania i szkody tym spowodowane,
  c) przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.

 2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z głosowaniem jest Organizator Konkursu, który zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania.

 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu głosowania rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Konkursu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin Konkursu „ WALENTYNKA z Poznania” zamieszczony na stronie www.codziennypoznan.pl

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017r. i jest dostępny na www.codziennypoznan.pl