Dofinansowanie dla chcących podjąć działalność gospodarczą

Od wczoraj, 13 lutego, można składać wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy będzie wypłacał środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi obecnie 18 000 złotych.

Spośród złożonych wniosków przyznanych zostanie łącznie 324 dotacji, w tym:

  1. ze środków współfinansowanych z Funduszy Europejskich  (projekty EFS WRPO i EFS POWER) – 273 dotacji w tym:
  1. dla kobiet do 30 roku życia łącznie 77 dotacji z czego 25 dotacji skierowanych jest dla kobiet w ww. wieku, które jednocześnie posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie, 15 dotacji otrzymają kobiety które znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych a 37 dotacji dot. ogółu kobiet w wieku do 30 lat,
  2. dla mężczyzn do 30 roku życia łącznie 79 dotacji z czego 46 dotacji skierowanych jest dla mężczyzn w ww. wieku, którzy jednocześnie posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie a 33 dotacje otrzymają mężczyźni którzy znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych,
  3. dla kobiet powyżej 30 roku życia łącznie 86 dotacji z czego 20 dotacji skierowanych jest dla kobiet w ww. wieku, które jednocześnie posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie, 15 dotacji otrzymają kobiety które znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych, 3 dotacje skierowane są dla kobiet które ukończyły 50 rok życia a 48 dotacji dot. ogółu kobiet w wieku powyżej 30 lat,
  4. dla mężczyzn powyżej 30 roku życia łącznie 31 dotacji z czego 27 dotacji skierowanych jest dla mężczyzn w ww. wieku, którzy jednocześnie posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie a 4 dotacje otrzymają mężczyźni którzy znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych.
  1. ze środków Funduszu Pracy – 51 dotacji dla ogółu osób bezrobotnych.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1. kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalnościgospodarczej,
  2. spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
  3. kolejność złożenia wniosku.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne, tj. z wszystkimi wymaganymi załącznikami i prawidłowo sporządzone, złożone w okresie naboru i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2017 roku. 

Więcej informacji i wnioski do pobrania, można uzyskać na stronie internetowej PUP w Poznaniu.