Dlaczego warto korzystać z usług coacha biznesowego?

Pojęcie coachingu biznesowego nie jest już tak obce, jak jeszcze kilka lat temu. Obecnie coraz większa grupa osób rozumie jego istotę i zarazem potrzebę korzystania z usług profesjonalnego coacha, aby zmaksymalizować swój potencjał zawodowy, a jednocześnie osobisty. Coach aktywizuje wewnętrzne zasoby, czyli mocne strony klienta i pomaga mu przekraczać osobiste bariery oraz przełamywać wszelkiego rodzaju ograniczenia, aby konsekwentnie dążyć do realizacji wcześniej wytyczonych celów.

Kto może czerpać korzyści z coachingu biznesowego?

W zasadzie w każdym człowieku, nawet najbardziej niepozornym, drzemie potencjał. Problem tkwi w tym, że niekiedy trudno osiągnąć sukces. Sama wiedza i umiejętności nie wystarczą, jeżeli ktoś ma zakorzenione niewłaściwe nawyki w myśleniu i działaniu czy też zachwiane poczucie własnej wartości, a niestety, najczęściej tak się zdarza.
Coaching jest rodzajem szkolenia prowadzącego daną osobę na wyznaczone przez nią samą cele. Dzięki takiemu odpowiedniemu pokierowaniu i zainspirowaniu do określonego działania praktycznie każdy może osiągnąć sukces.
Jak widać, coaching zazwyczaj ma charakter holistyczny i postrzega człowieka całościowo, bez rozgraniczenia na sferę prywatną i zawodową. Trudno się temu dziwić, ponieważ określone schematy, przekonania, hierarchia wartości bądź emocje rządzą daną osobą w każdym aspekcie życia i te czynniki mają wpływ całościowo na jakość egzystencji konkretnej jednostki, nie tylko w kwestii podniesienia albo obniżenia efektywności pracy. Osoby, którym zależy na właściwym kształtowaniu swojego życia, kariery i relacji z innymi powinny skorzystać z coachingu. Samodzielnie zazwyczaj nie udaje się zrozumieć, co tak naprawdę nami kieruje i co ewentualnie może nas hamować w rozwoju. Jeszcze trudniej zmienić coś, co tkwi w człowieku od lat.

Zalety coachingu

Coach nigdy nie narzuca celów, ponieważ to konkretna osoba najbardziej wie, co jest dla niej najlepsze. Zadaniem coacha będzie pomoc w odkryciu tego, uporządkowanie myśli, ustalenie priorytetów, zaplanowanie działania, a następnie wprowadzenie odpowiednich mechanizmów w codzienne życie. Wielopoziomowość owych działań, a także budowanie świadomości systemowej pozwala rozwinąć myślenie przyczynowo – skutkowe, uczy funkcjonowania strategicznego i wpływa na zrozumienie istoty relacji w zespole lub organizacji.

Wykwalifikowany coach uczy konkretną jednostkę skutecznych metod nieustannego samodoskonalenia i wyrabia nawyk pracy nad sobą, a warto pamiętać, że człowiek powinien rozwijać się przez całe życie. Systematyczne szkolenia i spotkania z coachem pozwalają zwiększyć poczucie własnej wartości oraz uzyskać większą samoświadomość. Jednocześnie wzbudza się motywację do pracy. Człowiek osiąga harmonię wewnętrzną, przełamuje własne lęki oraz bariery w rozmaitych aspektach życia, jego myślenie jest spójne i logiczne, przestaje być problemem odpowiednie skupienie się na zadaniu. To wszystko przekłada się na większą pewność siebie, umiejętność skutecznego, a zarazem spokojnego rozwiązywania konfliktów międzyludzkich i tym samym wzrost efektywności zarówno w aspekcie osobistym, jak i zawodowym. Wymierną korzyścią staje się umocnienie pozycji zawodowej, a przede wszystkim wyraźny wzrost zadowolenia ze swojego życia osobistego i pracy.

Co niezwykle ważne, coach pomoże także odkryć ukryte talenty i zalety, a jednocześnie zwróci uwagę na nieuświadomione wady. Można powiedzieć, że dzięki coachingowi każdy ma szansę na zbudowanie najlepszego obrazu samego siebie, a skutki tego odczuje się nie tylko na poziomie praktycznym, ale też emocjonalno-społecznym.

Coaching dla firm

Warto zaznaczyć, że coaching opłaca się nie tylko osobom indywidualnym, ale również firmom. Dane przedsiębiorstwo zostaje potraktowane jako jednostka, dla której należy odszukać i rozwiązać ewentualne problemy i przede wszystkim wskazać optymalny kierunek rozwoju. Wszelkie działania będą zmierzać do usprawnienia funkcjonowania firmy na każdym szczeblu oraz efektywniejszego wykorzystania jej zasobów personalnych, a więc kreowania wydajniejszych zespołów pracowniczych. Pozwala to na uzdrowienie relacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami, w tym między przełożonymi a podwładnymi. Skutkiem tego jest nie tylko wzrost efektywności pracy, ale jednocześnie oszczędność czasu i środków finansowych.

Artykuł poleca www.mrug.pl

WP_Hook Object
(
  [callbacks] => Array
    (
      [8] => Array
        (
          [00000000039300060000000027ebae46run_shortcode] => Array
            (
              [function] => Array
                (
                  [0] => WP_Embed Object
                    (
                      [handlers] => Array
                        (
                          [10] => Array
                            (
                              [youtube_embed_url] => Array
                                (
                                  [regex] => #https?://(www.)?youtube\.com/(?:v|embed)/([^/]+)#i
                                  [callback] => wp_embed_handler_youtube
                                )

                            )

                          [9999] => Array
                            (
                              [audio] => Array
                                (
                                  [regex] => #^https?://.+?\.(mp3|ogg|flac|m4a|wav)$#i
                                  [callback] => wp_embed_handler_audio
                                )

                              [video] => Array
                                (
                                  [regex] => #^https?://.+?\.(mp4|m4v|webm|ogv|flv)$#i
                                  [callback] => wp_embed_handler_video
                                )

                            )

                        )

                      [post_ID] => 
                      [usecache] => 1
                      [linkifunknown] => 1
                      [last_attr] => Array
                        (
                        )

                      [last_url] => 
                      [return_false_on_fail] => 
                    )

                  [1] => run_shortcode
                )

              [accepted_args] => 1
            )

          [00000000039300060000000027ebae46autoembed] => Array
            (
              [function] => Array
                (
                  [0] => WP_Embed Object
                    (
                      [handlers] => Array
                        (
                          [10] => Array
                            (
                              [youtube_embed_url] => Array
                                (
                                  [regex] => #https?://(www.)?youtube\.com/(?:v|embed)/([^/]+)#i
                                  [callback] => wp_embed_handler_youtube
                                )

                            )

                          [9999] => Array
                            (
                              [audio] => Array
                                (
                                  [regex] => #^https?://.+?\.(mp3|ogg|flac|m4a|wav)$#i
                                  [callback] => wp_embed_handler_audio
                                )

                              [video] => Array
                                (
                                  [regex] => #^https?://.+?\.(mp4|m4v|webm|ogv|flv)$#i
                                  [callback] => wp_embed_handler_video
                                )

                            )

                        )

                      [post_ID] => 
                      [usecache] => 1
                      [linkifunknown] => 1
                      [last_attr] => Array
                        (
                        )

                      [last_url] => 
                      [return_false_on_fail] => 
                    )

                  [1] => autoembed
                )

              [accepted_args] => 1
            )

        )

      [9] => Array
        (
          [do_blocks] => Array
            (
              [function] => do_blocks
              [accepted_args] => 1
            )

          [0000000003931a980000000027ebae46apply_builder_in_content] => Array
            (
              [function] => Array
                (
                  [0] => Elementor\Frontend Object
                    (
                      [post_id:Elementor\Frontend:private] => 229875
                      [fonts_to_enqueue] => Array
                        (
                        )

                      [render_mode_manager] => Elementor\Core\Frontend\Render_Mode_Manager Object
                        (
                          [current:Elementor\Core\Frontend\Render_Mode_Manager:private] => Elementor\Core\Frontend\RenderModes\Render_Mode_Normal Object
                            (
                              [post_id:protected] => 0
                              [document:protected] => 
                            )

                          [render_modes:Elementor\Core\Frontend\Render_Mode_Manager:private] => Array
                            (
                              [normal] => Elementor\Core\Frontend\RenderModes\Render_Mode_Normal
                            )

                        )

                      [registered_fonts:Elementor\Frontend:private] => Array
                        (
                          [0] => Oswald
                          [1] => Roboto Slab
                          [2] => Roboto
                          [3] => Playfair Display
                          [4] => fa-brands
                          [5] => fa-solid
                        )

                      [icon_fonts_to_enqueue:Elementor\Frontend:private] => Array
                        (
                        )

                      [enqueued_icon_fonts:Elementor\Frontend:private] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [0] => https://codziennypoznan.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.css
                            )

                          [1] => Array
                            (
                              [0] => https://codziennypoznan.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.css
                            )

                        )

                      [_has_elementor_in_page:Elementor\Frontend:private] => 1
                      [_is_excerpt:Elementor\Frontend:private] => 
                      [content_removed_filters:Elementor\Frontend:private] => Array
                        (
                        )

                      [body_classes:Elementor\Frontend:private] => Array
                        (
                          [0] => elementor-default
                          [1] => elementor-kit-8
                        )

                      [reflection:Elementor\Core\Base\Module:private] => 
                      [components:Elementor\Core\Base\Module:private] => Array
                        (
                        )

                      [settings:Elementor\Core\Base\Base_Object:private] => 
                    )

                  [1] => apply_builder_in_content
                )

              [accepted_args] => 1
            )

        )

      [10] => Array
        (
          [wptexturize] => Array
            (
              [function] => wptexturize
              [accepted_args] => 1
            )

          [wpautop] => Array
            (
              [function] => wpautop
              [accepted_args] => 1
            )

          [shortcode_unautop] => Array
            (
              [function] => shortcode_unautop
              [accepted_args] => 1
            )

          [prepend_attachment] => Array
            (
              [function] => prepend_attachment
              [accepted_args] => 1
            )

          [wp_filter_content_tags] => Array
            (
              [function] => wp_filter_content_tags
              [accepted_args] => 1
            )

          [ADNI_Filters::content_filter] => Array
            (
              [function] => Array
                (
                  [0] => ADNI_Filters
                  [1] => content_filter
                )

              [accepted_args] => 1
            )

        )

      [11] => Array
        (
          [capital_P_dangit] => Array
            (
              [function] => capital_P_dangit
              [accepted_args] => 1
            )

          [do_shortcode] => Array
            (
              [function] => do_shortcode
              [accepted_args] => 1
            )

        )

      [20] => Array
        (
          [convert_smilies] => Array
            (
              [function] => convert_smilies
              [accepted_args] => 1
            )

        )

      [1200] => Array
        (
          [000000000393020c0000000027ebae46the_content] => Array
            (
              [function] => Array
                (
                  [0] => YARPP Object
                    (
                      [default_options] => Array
                        (
                          [threshold] => 4
                          [limit] => 4
                          [excerpt_length] => 10
                          [recent] => 
                          [before_title] => 
 • [after_title] =>
 • [before_post] => [after_post] => [before_related] =>

  Related posts:

   [after_related] =>
  [no_results] =>

  No related posts.

  [order] => score DESC [rss_limit] => 3 [rss_excerpt_length] => 10 [rss_before_title] =>
 • [rss_after_title] =>
 • [rss_before_post] => [rss_after_post] => [rss_before_related] =>

  Related posts:

   [rss_after_related] =>
  [rss_no_results] =>

  No related posts.

  [rss_order] => score DESC [past_only] => [show_excerpt] => [rss_show_excerpt] => [template] => [rss_template] => [show_pass_post] => [cross_relate] => [rss_display] => [rss_excerpt_display] => 1 [promote_yarpp] => [rss_promote_yarpp] => [myisam_override] => [exclude] => [weight] => Array ( [title] => 1 [body] => 1 [tax] => Array ( [category] => 1 [post_tag] => 1 ) ) [require_tax] => Array ( ) [optin] => [thumbnails_heading] => Related posts: [thumbnails_default] => https://codziennypoznan.pl/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/images/default.png [rss_thumbnails_heading] => Related posts: [rss_thumbnails_default] => https://codziennypoznan.pl/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/images/default.png [display_code] => [auto_display_archive] => [auto_display_post_types] => Array ( [0] => post ) [pools] => Array ( ) [manually_using_thumbnails] => [rest_api_display] => 1 [rest_api_client_side_caching] => [yarpp_rest_api_cache_time] => 15 ) [pro_default_options] => Array ( ) [default_hidden_metaboxes] => Array ( ) [debug] => [yarppPro] => Array ( [active] => 0 [aid] => [st] => [v] => [dpid] => [optin] => [auto_display_post_types] => Array ( [0] => post ) ) [cache_bypass] => YARPP_Cache_Bypass Object ( [name] => bypass [demo_time] => [related_postdata:YARPP_Cache_Bypass:private] => Array ( ) [related_IDs:YARPP_Cache_Bypass:private] => Array ( ) [demo_limit:YARPP_Cache_Bypass:private] => 0 [core:protected] => YARPP Object *RECURSION* [yarpp_time:protected] => [discovering_keywords:protected] => [score_override] => [online_limit] => [last_sql] => ) [cache] => YARPP_Cache_Tables Object ( [name] => custom tables [core:protected] => YARPP Object *RECURSION* [yarpp_time:protected] => [discovering_keywords:protected] => [score_override] => [online_limit] => [last_sql] => ) [admin] => [db_schema] => YARPP_DB_Schema Object ( ) [active_cache:YARPP:private] => [storage_class:YARPP:private] => YARPP_Cache_Tables [default_dimensions:YARPP:private] => Array ( [width] => 120 [height] => 120 [crop] => [size] => 120x120 [_default] => 1 ) [rendering_related_content:YARPP:private] => [templates:YARPP:private] => [current_post:YARPP:private] => [current_query:YARPP:private] => [current_pagenow:YARPP:private] => [post_types:YARPP:private] => [taxonomies:YARPP:private] => [db_options] => YARPP_DB_Options Object ( ) ) [1] => the_content ) [accepted_args] => 1 ) ) ) [iterations:WP_Hook:private] => Array ( ) [current_priority:WP_Hook:private] => Array ( ) [nesting_level:WP_Hook:private] => 0 [doing_action:WP_Hook:private] => )