Analiza hałasu z lotniska Poznań – Ławica. Pomimo wzrostu połączeń, jest ciszej

Przygotowując Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania 2018, przeprowadzono analizę poziomu hałasu w mieście. Przeanalizowano m.in. poziom hałasu spowodowanego przez poznańskie lotnisko Ławica. Okazuje się, że pomimo wzrostu połączeń lotniczych, hałas na terenach zabudowań się zmniejszył.

Analizę przeprowadzono dla różnych aspektów hałasu w mieście, w  tym także dla ruchu lotniczego. Podjęto decyzję o osobnym rozważaniu lotniska cywilnego Poznań – Ławica oraz lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny.

Lotnisko na Ławicy prowadzi ciągły monitoring hałasu od 2011 roku. Od lat, płaci także ogromne odszkodowania okolicznym mieszkańcom, w oparciu o wyrok sądu, z którym zdecydowanie się nie zgadza, szczególnie w stosunku do budynków mieszkalnych, które zostały wybudowane po powstaniu lotniska.

Podczas analizy lat 2012-2016, zbadano zmiany stanu środowiska akustycznego w ujęciu rocznym. Porę dnia ustalono od godziny 6:00 do 22:00, a nocy od 22:00 do 6:00. Wyróżniono również porę dzienną – od 6:00 do 18:00, porę wieczorną, od 18:00 do 22:00 oraz porę nocną od 22:00 do 6:00. Punkty monitoringu hałasu lotniczego na terenie miasta znajdują się w siedmiu lokalizacjach:

– ul. Wiosenna 11
– ul. Drzewieckiego 69
– ul. Ognik 20C
– ul. Szamarzewskiego 89C
– ul. Grodziska 17
– ul. Jesienna 4
– ul. Guliwera 11

Z danych wynika, że w ostatnich latach emisja hałasu znacząco się zmniejszyła, choć od 2012 roku, wzrasta liczba operacji lotniczych. Wskaźnik całodobowy wskazuje na zmniejszenie hałasu o około 1-2 decybeli, podczas, gdy wskaźnik jedynie pór nocnych spadł o aż ponad 3 decybele.

W analizie zauważono, że od 2012 roku, systematycznie malała liczba nocnych operacji lotniczych na wschód, a więc nad Poznaniem. Za jedną z głównych przyczyn spadków emisji hałasu lotniczego na terenie Poznania uznano zmianę proporcji obciążeń progów drogi startowej, czyli ogólne zmniejszanie kursów nocnych z portu na Ławicy.

Podczas badań, sprawdzono również hałas na obszarach objętych ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu lotniskowego.

Wynika z nich, że obszar, w którym występują przekroczenia norm hałasu, odnoszą się jedynie do obiektów o podwyższonych wymaganiach akustycznych, a więc w przedziale 55-60 dB. Zauważono tm jednak spadek hałasu o około 0,9%.

Z kolei na obszarze o przedziale 60-65 dB, wskaźnik dobowego długookresowego średniego poziomu dźwięku zmniejszył się aż o połowę. W obszarze tym, normy dla zabudowy mieszkaniowej przekroczone są do maksymalnie 5 dB, choć w części, wcale nie są przekroczone.

Hałas jednak nie znika w przestrzeni – odnotowano wzrost do poziomu w przedziale 65-70dB na niewielkich obszarach wokół lotniska, jednak są to tereny bezpośrednio sąsiadujące z portem lotniczym, a więc nieobjęte ochroną akustyczną – tereny przemysłowe i Tor Poznań.

Podobny efekt zauważono między godzinami 18:00 a 22:00. O ponad 36% zmniejszył się obszar, w którym emisja hałasu w porze nocnej zawiera się w przedziale 50-55dB, czyli zabudowań mieszkalnych.

Oznacza to, że hałas zwiększył się na terenach nieobjętych ochroną środowiska, czyli w sąsiedztwie portu lotniczego, natomiast zmniejszył się w obszarach zabudowy mieszkaniowej, zarówno w porze dnia, jak i nocy.

 

autorka: A. Karczewska