Regulamin Konkursu Walentynka z Poznania

REGULAMIN KONKURSU ,,WALENTYNKA z Poznania”

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) okrela ogólne warunki Konkursu organizowanego w ramach Akcji „Walentynka z Poznania”.

 2. Konkurs organizowany jest przez portal www.codziennypoznan.pl (zwanym dalej Organizatorem), prowadzony przez spółkRATIO 89 sp. z o.o. z siedzibw Poznaniu (61-404), ul. Opolska 75A/2, nr KRS: 0000648945.

 3. Osoby biorce udział w Konkursie (zwane dalej Uczestnikami) wyraajzgodna zastosowanie wszystkich postanowieRegulaminu.

 4. Uczestnikami Konkursu sosoby, którym zrobiono zdjcie na tle mobilnej przyczepy reklamujcej Akcj,,Walentynka z Poznania”.

 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyraenie przez Uczestników zgody na udostpnienie wizerunku na portalu www.codziennypoznan.pl/ Wzór zgody stanowi załącznik do Regulaminu.

 6. Nagród w Konkursie nie mogotrzymawspólnicy oraz pracownicy:

  a) Organizatora,

  b) Członkowie najbliszej rodziny wszystkich wyej wymienionych osób. Członkami najbliszej rodziny w rozumieniu Regulaminu s: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzestwo, przysposobieni oraz przysposabiajcy. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac, jak i osoba współpracujca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególnoci na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

 7. Zwycizcy Konkursu zostanwyłonieni w głosowaniu internetowym na portalu www.codziennypoznan.pl

 8. Nagroda w Konkursie to romantyczny weekend dla 2 osób w luksusowym Hotelu Lambert**** MEDICAL SPA w Ustroniu Morskim oraz moliwość skorzystania przez weekend z ekskluzywnego samochodu marki Infiniti. Zasady korzystania z samochodu okrelone zostanw osobnym dokumencie.

  Zasady udziału w konkursie

 1. Zadaniem Uczestników jest zrobienie sobie zdjcia przy mobilnej przyczepie, która bdzie poruszała sina terenie Poznania. Zdjcia bdwykonywane z dodatkowym atrybutem tj. ramka prostoktna.

 2. Mobilna przyczepa bdzie poruszała siw dniach: 06.02.2019 – 10.02.2019 na terenie Poznania.

 3. Uczestnikami konkursu mogzostatylko osoby pełnoletnie.

 1. Zostanie Uczestnikiem wiąże siz wyraeniem zgody na publikacjswojego wizerunku na portalu www.codziennypoznan.pl oraz udostpnienie go do celów marketingowych zwizanych z realizacjkonkursu.

 2. Uczestnik przystpujc do udziału w konkursie wyraa zgodna przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez codziennypoznan.pl zgodnie z ustawz dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz na przekazywanie informacji handlowych drogelektronicznzgodnie z ustawz dnia 18.07.2002r. ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) o wiadczeniu usług drogelektroniczn. Załącznikiem do Regulaminu jest informacja dotyczca przetwarzania danych osobowych.

  Warunki głosowania

 1. Głosowanie internetowe rozpoczyna siw dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 00:01 i trwa do północy (23:59) dnia 14.02.2019.

 2. Celem głosowania internetowego jest wyłonienie sporód wszystkich zdjęć Uczestników Konkursu zamieszczonych w zakładce „Walentynki” znajdujcej sina stronie internetowej www.codziennypoznan.pl, zdjcia z najwikszliczbgłosów.

 3. Głosowanie odbdzie siza pomocaplikacji uruchomionej przez Organizatora i umieszczonej na stronie internetowej www.codziennypoznan.pl w dniu rozpoczcia głosowania.

  Zasady głosowania

 1. Głosowanie internetowe polega na oddaniu głosu na stronie www.codziennypoznan.pl w zakładce „Walentynki” poprzez kliknicie przycisku „Głosuj” przy wybranym przez siebie zdjciu.

 2. Kolejne oddanie głosu moliwe jest po upływie 15 minut od czasu kliknicia przycisku „Głosuj”.

 3. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwabdzie Komisja Konkursowa oraz Administrator strony internetowej Konkursu. Weryfikacja poprawnoci oddanych przez Uczestników głosów bdzie miała miejsce w trakcie trwania głosowania internetowego oraz po jego zakoczeniu.

 4. Liczba oddanych głosów bdzie stale widoczna przy kadym zdjciu zamieszczonym w galerii konkursowej.

 5. Ogłoszenie oficjalnych wyników Konkursu nastpi 15 lutego 2019 roku na portalu www.codziennypoznan.pl

  Odbiór nagród

 1. Laureaci Konkursu zostanpoinformowani o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody poprzez wiadomość SMS wysłanna podany w formularzu konkursowym numer telefonu.

 2. Osobisty odbiór nagród bdzie moliwy po okazania dokumentu tosamoci.

Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie prawidłowoci przeprowadzenia głosowania internetowego i przyznawania nagród naley kierowawyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora Konkursu lub drogmailowna adres: redakcja@codziennypoznan.pl

 2. Reklamacje bdrozpatrywane przez KomisjKonkursoww terminie 7 dni roboczych od daty jej dorczenia. O decyzji Komisji Konkursowej zgłaszajcy reklamacjzostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w złoonej reklamacji.

 3. Decyzje Komisji Konkursowej po rozpoznaniu reklamacji majcharakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

  Postanowienia kocowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za:

  a) problemy w przebiegu głosowania, jeeli nastpiły one wskutek zdarze, których Organizator przy zachowaniu naleytej starannoci nie był w stanie przewidzielub którym nie mógł zapobiec, w szczególnoci w przypadku problemów zwizanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyszej,

  b) udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu głosowania i szkody tym spowodowane,

  c) przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezalenych od Organizatora w szczególnoci zwizane z działaniem dostawców usług internetowych.

 2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w zwizku z głosowaniem jest Organizator Konkursu, który zapewnia, e dane osobowe Uczestników bdprzetwarzane zgodnie z ustawz dnia 10 maja 2018 roku roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) w celu niezbdnym do przeprowadzenia głosowania.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie majprzepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin Konkursu „WALENTYNKA z Poznania” zamieszczony na stronie www.codziennypoznan.pl

 4. Niniejszy regulamin wchodzi w ycie z dniem 1 lutego 2019 roku i jest dostpny na www.codziennypoznan.pl