Innowacyjny system kwalifikacji zmieni polski rynek pracy

Czas wyzwań na rynku pracy trwa – przedsiębiorstwa  zgłaszają wyraźną potrzebę powiększenia grona wykwalikowanych pracowników. Odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku i w gospodarce może być wdrażany obecnie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). System ten wspiera weryfikację umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych kandydatów do pracy, a twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści z tego tytułu dla biznesu regionalnego – w tym dla Poznania i województwa wielkopolskiego.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest swego rodzaju mechanizmem umożliwiającym potwierdzanie umiejętności nabywanych przez całe życie, czyli tych, dzięki którym można odnieść sukces zawodowy. ZSK więc nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Działający już w ponad 150 krajach system jest także dobrą alternatywą dla Polaków w kontekście zmiany kompetencji i kierunku zawodowego. Nie musimy kończyć wyższych uczelni, aby podjąć pracę w zawodzie, w którym mamy już doświadczenie. Przystąpienie do walidacji i uzyskanie certyfikatu z danej kwalifikacji to dobre rozwiązanie, a korzyści płynące z otrzymania certyfikatu lub dyplomu pozwolą rozwinąć skrzydła pracownikowi, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. 

Co ważne, przekrój kwalifikacji, który pojawia się w systemie, jest bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia regionów – w tym aglomeracji poznańskiej i całego województwa wielkopolskiego.

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju strategicznego w województwie wielkopolskim jest tworzenie nowych możliwości rozwoju, na bazie zaawansowanej gospodarki, wiedzy i innowacji, poprzez rozwój kapitału ludzkiego. Na rozwój tego kapitału wpływa w dużej mierze wykwalifikowana kadra pracowników. Dopasowanie swoich umiejętności, bądź umiejętne ich wykorzystanie zgodnie z potrzebami rynku pracy jest kluczowe. Dzięki motywacji do samorozwoju, system daje możliwość utrzymania się na rynku pracy, oraz zmniejsza ryzyko porażki w biznesie. Jednym z zadań, jakie stoi przed województwem wielkopolskim jest wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców regionu oraz zwiększenie ich udziału w świadomym zarządzaniu własną karierą. Nowoczesny kapitał ludzki charakteryzuje się wysoką mobilnością zawodową, przestrzenną, rozwojową. Ważnym dla nas zadaniem jest wspieranie i promowanie całożyciowego uczenia się, które zwiększa mobilność zawodową.

mówi Sławomir Szymczak, Doradca Regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jak zaznacza Sławomir Szymczak, w każdym z województw bardzo prężnie działają doradcy regionalni, dla których kluczowym zadaniem jest upowszechnianie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionach.

Naszym zadaniem jest współpraca z pracodawcami, organizacjami branżowymi oraz administracją publiczną. Edukujemy, informujemy i zachęcamy wszystkich interesariuszy do włączenia się w budowanie systemu poprzez opisywanie kwalifikacji i ich włączanie do systemu oraz poprzez współpracę w obszarze rozpowszechniania informacji na temat możliwości, jakie stwarza ZSK w regionie

dodaje Szymczak.

Jak to działa?

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych, pilotowanie imprez turystycznych, programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D czy montowanie stolarki budowlanej), czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, żeby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat. Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce mają szansę stać się rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

Obecnie na rynku pracy istotna jest elastyczność, dostosowywanie się do potrzeb rynkowych. Konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża. Istnieje też ogromna potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz osób w procesie poszukiwania pracy. ZSK pozwala na sprawdzenie tego, co już umiemy, jakie mamy kompetencje – także te, które zdobywamy poza szkołą i uzyskanie formalnego potwierdzenia tych kompetencji. Z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy potwierdzenie umiejętności pracownika pozwala ograniczyć błędy w rekrutacji. W konsekwencji taki mechanizm sprzyja obu stronom

 mówi Jan Kosmowski, Doradca Regionalny ds. ZSK.

Bezbłędna rekrutacja i kompetentny zespół 

Umiejętność zbudowania zespołu profesjonalnych i kompetentnych pracowników to dziś ważny atut przedsiębiorstwa, który nierzadko wpływa na konkurencyjność firmy i jej sukcesy. W zdobywaniu dodatkowych umiejętności i potwierdzaniu ich odpowiednimi dokumentami może pomóc ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy.  Pozwala to na ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje dobrze dobrany, kompetentny zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na skuteczną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie konkurencyjność na rynku.

Maksymalizacja możliwości i aktywizacja zawodowa?

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika, mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po pierwsze, po formalnym potwierdzeniu swoich umiejętności, stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem. Certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych kompetencji. 

Wiele zawodów znika z rynku. Wpływa na to cyfryzacja, rozwój przemysłu. Niektóre obszary przestają wymagać obsługi wykwalifikowanej kadry. Dlatego ZSK jest szczególnie kierowany do tych, którzy stają przed potrzebą przekwalifikowania, zmianą zawodu. Jest to narzędzie, które w praktyczny sposób pozwala pracownikom z regionu wielkopolskiego pozostać aktywnymi na rynku pracy, lub na niego powrócić, co jest korzystne nie tylko z punktu widzenia gospodarki, lecz również pod względem psychologicznym czy osobistym

Dodaje Jan Kosmowski, Doradca Regionalny ds. ZSK.


Wspieraj system i rynek! 

Za prace dotyczące rozwoju ZSK odpowiedzialny jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na co dzień współpracuje on z partnerami społecznymi, a także grupami środowiskowymi, tak aby rozmowy i konsultacje miały istotny wpływ na kształt i renomę certyfikacji ZSK. 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie:

www.kwalifikacje.edu.pl/