Ile zarabia się w Wielkopolsce w poszczególnych sektorach gospodarki?

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy Rocznik Statystyczny Województw 2019, w którym przedstawił dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce z podziałem na województwa. Jedno z zestawień odnosi się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zarówno ogólnego jak i w poszczególnych sektorach gospodarczych. Jak na tle innych województw wypadła Wielkopolska i przedstawiciele których sektorów zarabiają najwięcej, a gdzie zarabia się najmniej?

Analizując dane należy pamiętać, że podane przez GUS kwoty odnoszą się do przeciętnego, średniego wynagrodzenia, na które składają się wysokości płac zarówno na stanowiskach dyrektorskich jak i pracowników niższego szczebla. Nie jest to minimalna kwota jaką uzyskują przedstawiciele poszczególnych sektorów.

Jak wynika z Rocznika Statystycznego Województw 2019, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2018 roku w Polsce wyniosło 4589,91 złotych. Pod tym względem pracownicy w Wielkopolsce znaleźli się poniżej średniej krajowej, zajmując wśród województw 7. lokatę w wynikiem 4201,16 złotych miesięcznie.

W większości sektorów gospodarki ujętych w zestawieniu województwo wielkopolskie uplasowane jest w pierwszej dziesiątce, w granicach 5-6 miejsca.

Jak się okazuje, w Wielkopolsce dobrze zarabia się w sektorze obejmującym działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją. W tym zestawieniu województwo wielkopolskie zajęło 5. miejsce. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3967,12 złotych. Wielkopolskę wyprzedziły jedynie województwa: mazowieckie (4988,19 zł), dolnośląskie (4009, 96), małopolskie (4282,38 zł) i pomorskie (4045,02). Średnia pensja w kraju wyniosła w tym sektorze 4102,14 zł.

Na tym samym miejscu, czyli 5., wielkopolskie zarobki sklasyfikowano w zestawieniu sektora transportu i gospodarki magazynowej. W województwie, także m.in. w powiecie poznańskim, nie brakuje hal magazynowych, które są jednym z elementów tworzących liczne centra logistyczne. W tym sektorze przeciętne wynagrodzenie w Wielkopolsce wyniosło 3632,38 zł. Lepiej zarabia się w województwach: mazowieckim, zachodniopomorskim, śląskim i pomorskim, natomiast przeciętne wynagrodzenie w Polsce określono na poziomie 4014,17 zł.

Piąte miejsce wielkopolscy pracownicy zajęli również w sektorze obejmującym obsługę rynku nieruchomości. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 4744,67 zł, podczas gdy w Wielkopolsce miesięcznie średnio zarabiało się 4465,98 zł. Po raz kolejny, wyżej sklasyfikowano województwo mazowieckie, gdzie miesięczne zarobki wyniosły aż 5967,64, a więc znacznie powyżej średniej krajowej. Na podium znalazły się również województwa: świętokrzyskie i pomorskie, a tuż za nimi dolnośląskie.

Dobrze zarabia się również w sektorze „administrowanie i działalność wspierająca”. Także tutaj Wielkopolska zajęła 5. miejsce w kraju z miesięcznymi zarobkami na poziomie 3442,69 zł. To jedynie trochę mniej niż średnia krajowa, która wyniosła 3439,70 zł. Na wyższych miejscach znalazły się województwa: zachodniopomorskie, dolnośląskie, małopolskie i mazowieckie.

Wielkopolska zajęła piąte miejsce również w sektorze przemysłu, który ujęto w dwóch wymiarach. Zarobki w całościowo ujętym przemyśle w Polsce średnio wyniosły 4678,85 zł. Najlepiej wypadł Śląsk, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5276,34 zł. Za nim znalazło się województwo dolnośląskie z wynikiem 5262,52 zł na miesiąc, a podium zamknęło województwo mazowieckie z wynikiem 5203,58 zł. Na czwartym miejscu sklasyfikowano województwo pomorskie z zarobkami na poziomie 4625,37 zł, a dalej Wielkopolskę z wynagrodzeniem 4486,97 zł.

Wyróżniono także podkategorię w przemyśle jako przetwórstwo przemysłowe. Tu również Wielkopolska znalazła się na 5. miejscu z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem wynoszącym 4415,75 zł, czyli nieco więcej niż średnia krajowa wynosząca 4406,77 zł. Pierwsze miejsce zajęło województwo mazowieckie (4953,12 zł), drugie dolnośląskie (4795,38 zł), trzecie śląskie (4635,79 zł), a czwarte pomorskie (4508,65 zł).

Ostatnim sektorem, w którym Wielkopolskę sklasyfikowano na 5. pozycji jest „pozostała działalność usługowa”. Średnia krajowa wyniosła tu 3622,57 zł, a w Wielkopolsce 3374,75 zł.

Nieco niższą pozycję województwo wielkopolskie zajęło w sektorze budownictwa, gdzie średnie wynagrodzenie wyniosło 3541,07 zł, podczas gdy średnia krajowa wyniosła 3830,45 zł. Najlepiej zarabiano w budownictwie na Mazowszu (5064,03 zł).

Podobne zarobki odnotowano w sektorze „handel, naprawa pojazdów samochodowych”. Tutaj średnie wynagrodzenie dla wielkopolskich pracowników wynosiło 3690,04 zł miesięcznie wobec średniej krajowej na poziomie 4030,41 złotych. Także i w tym przypadku najlepiej wypadło województwo mazowieckie, gdzie średnie wynagrodzenie wyniosło 5338,75 zł. Najmniej zarabiano w województwie warmińsko-mazurskim (3075,28 zł).

Szóste miejsce pod względem wysokości miesięcznego wynagrodzenia przypadło Wielkopolsce również w sektorze „informacja i komunikacja”. Wielkopolscy pracownicy zarabiali średnio 6927,92 zł, podczas gdy średnia krajowa wyniosła 8059,64 zł, a najwyższe zarobki – w województwie małopolskim – wyniosły 8805,85 zł. Na drugim miejscu znalazło się Mazowsze z wynikiem 8792,29 zł, a podium „zamyka” Dolny Śląsk z wynikiem 7981,60 zł.

Pracownicy sektora „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” mogli liczyć na średnie wynagrodzenie na poziomie 4877,99 zł, co również uplasowało województwo wielkopolskie na 6. miejscu w Polsce. Średnia krajowa wyniosła 5852zł. Najwięcej zarabiano w mazowieckim (7186,21 zł), a najmniej w świętokrzyskim (3631,75 zł).

Jak wypadła Wielkopolska w kwestii wynagrodzeń w administracji publicznej i obronie narodowej oraz obowiązkowych zabezpieczeń społecznych? Jak się okazuje także tutaj województwo wielkopolskie sklasyfikowano na 6. miejscu. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5408,19 zł. Najwięcej zarabiano w województwie mazowieckim (6413,66 zł). Średnia krajowa wyniosła 5555,42 zł. Najmniejsze zarobki w tym sektorze odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (4991,11 zł).

Mniej niż wynosi średnia krajowa (4478,98 zł) zarabiano w Wielkopolsce również w sektorze edukacji. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło tu 4450,28 zł co daje województwu 6. lokatę na tle pozostałych 15. Ponownie największe zarobki odnotowano w mazowieckim (4671,92 zł), a najmniejsze wypłaty odnotowano na Śląsku (4289,61 zł).

Wielkopolska zajęła 7. miejsce wśród województw w sektorze „działalność finansowa i ubezpieczeniowa”. Średnie wynagrodzenie w kraju wynosiło 7536,05 zł, podczas gdy w województwie wielkopolskim średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5930,40 zł.

Zatrudnieni w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej średnio w Polsce zarabiali 4414,12 zł. W Wielkopolsce jednak było to 4338,55 zł. Mniejsze wynagrodzenia odnotowano jedynie w 6 województwach.

To samo miejsce (10.) wielkopolscy pracownicy, a dokładniej ich zarobki zajęły w sektorze „zakwaterowanie i gastronomia”. Średnie wynagrodzenie w Polsce wyniosło tu 2996,23 zł, a w Wielkopolsce 2717,02 zł.

Najmniej na tle pozostałych województw zarabiano jednak w sektorze „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”. W tym obszarze Wielkopolska zajęła 15. miejsce. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło tu 4713,49 zł. Średnie wynagrodzenie w kraju to z kolei 4895,84 zł.

Dane pokazują, że średnie wynagrodzenie w Wielkopolsce w większości sektorów utrzymuje się na podobnym poziomie. Należy pamiętać także o potencjale poszczególnych regionów w niektórych obszarach gospodarki, takich jak np. potencjał Śląska w przemyśle z uwagi na położenie geograficzne czy pozycję województwa mazowieckiego, którego gospodarka w większości napędzana jest przez Warszawę będącą stolicą jednego z większych europejskich państw.