Sanepid podsumował kontrole w zakładach pracy w 2019 roku. Wykazano szereg nieprawidłowości i uchybień

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, w 2019 roku przeprowadzono ponad 1800 kontroli sanitarnych w niemal 1400 zakładach pracy, które łącznie zatrudniały ponad 64 tysiące osób. Wykazano szereg nieprawidłowości.

Przez cały rok przeprowadzono łącznie 1842 kontrole sanitarne w 1373 zakładach pracy, w których łącznie zatrudnionych było 64 179 osób. Pracownicy sanepidu skupiali się przede wszystkich na tych miejscach, które charakteryzują się szczególnie szkodliwymi warunkami pracy.

Podczas kontroli sprawdzano warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, stan sanitarny zaplecza socjalnego oraz występowanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia na stanowiskach pracy.

Jak wynika z danych sanepidu, w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami wydano 134 decyzje administracyjne z zakresu bieżącego nadzor sanitarnego. Aż 44 z nich dotyczyły pmiarów środowiskowych. Nieco mniej, bo 42 odnosiło się do niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, natomiast 14 dotyczyło oceny ryzyka zawodowego.

Okazało się, że najwięcej osób w kontrolowanych zakładach narażonych było na hałas. Problem ten dotyczył 3522 pracowników. Z pyłami przemysłowymi w pracy musi sobie radzić 76 osób, a z drganiami mechanicznymi 84. Na czynniki chemiczne były eksponowane 54 osoby. Z kolei mikroklimat gorący to problem dla 75 pracowników a mikroklimat zimny 56.

Podczas przeprowadzanych kontroli ustalono, że najczęściej występującymi w zakładach pracy nieprawidłowościami są te dotyczące złego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy i zaplecza socjalnego, w tym np. brudne ścianny, podłogi, sufity, brodziki, szatnie oraz zniszczone szafki w szatniach. Ten problem ujawniono w 482 zakładach.

Na drugim miejscu, w 276 obiektach, znalazły się uchybienia z zakresu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, w tym np. brak aktualnego spisu kart, błędne niezgodne z przepisami karty charakterystyki, karty charakterystyki w języku obcym, brak etykiet, nieprawidłowe oznakowanie na etykietach.

W 230 zakładach ujawniono uchybienia w zakresie pomiarów środowiskowych takich jak np. brak pomiarów lub brak aktualnych pomiarów. Z kolei w 150 zakładach wykazano błędy w ocenie ryzyka zawodowego.

W zakładach, w których stwierdzono użą liczbę chorób zawodowych oraz charakteryzującymi się szkodliwymi warunkami pracy, wprowadzono wzmożony nadzór. Pracodawcy zostali zobowiązani do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy przez stosowanie atestowanych środków ochrony indywidualnej, skrócenie czasu pracyw narażeniu zawodowym oraz wprowadzanie rozwiązań technicznych w celu obniżenia  przekroczeń czynników szkodliwych do obowiązujących norm.

W 2019 roku stwierdzono wystąpienie choroby zawodowej u 28 osób. Najczęściej dotyczyły one nauczycieli i chorób związanych z narządem głosu – dotyczyło to 15 osób. Pylice płuc wykazano w 4 przypadkach. Odnotowano także 2 przypadku boreliozy i 1 przypadek mykobakteriozy.