Ochrona nietoperzy w poznańskich fortach. Będą nowe zapisy w umowach z najemcami

Będą zmiany w zakresie możliwości eksploatacji poznańskich fortów w celu ochrony nietoperzy. Obecnie obowiązują określone rygorystyczne zasady dotyczące możliwości przeprowadzania inicjatyw w obiektach, jednak w najbliższym czasie zostaną one rozszerzone w umowach z najemcami.

Sprawą zainteresowała się miejska radna Lidia Dudziak, która w interpelacji wskazała na głosy zaniepokojonych mieszkańców. W ostatnich latach przybywa inicjatyw i wydarzeń organizowanych na terenie poznańskich fortyfikacji. Choć z jednej strony cieszy wykorzystanie historycznych terenów, to nie brakuje osób zaniepokojonych sytuacją żyjących w fortach nietoperzy, które są pod ochroną.

Radna zwróciła uwagę na fakt, że najemcy historycznych terenów skupiają się głównie na kwestiach związanych z ochroną obiektów jako zabytków, nie zawsze mając na uwadze dobro nietoperzy w okresie ich hibernacji.

Na interpelację odpowiedział zastępca prezydenta Poznania, Bartosz Guss. Jak wskazał, zwierzęta są chronione, a o zasadach użytkowania obiektów najemcy są informowani nie tylko na bieżąco, ale także podczas podpisywania umowy, w której znajdują się stosowne zapisy. Obszar Natura 2000 wprowadza rygory także w zakresie ochrony nietoperzy.

Najemcy są każdorazowo informowani o konieczności wstrzymania wszelkich prac eksploatacyjnych, porządkowych i remontowych w okresie hibernacji zwierząt w obszarze ich występowania, czyli od 15 września do 15 kwietnia. Jednocześnie ZKZL podkreśla także konieczność rezygnacji z wszelkich działań, które związane są z użytkowaniem stref komunikacyjnych i niezagospodarowanych stref użytkowych w tym czasie.

Zastępca prezydenta miasta poinformował jednocześnie, że w lutym ubiegłego roku przeprowadzono inwentaryzację siedlisk nietoperzy w zabudowaniach fortecznych, na podstawie której przygotowano projekt aneksu do umowy o korzystanie i/lub najem fortu, bunkru czy schronu w zakresie ochrony ssaków. Dokument został w maju 2019 roku przekazany do odpowiednich podmiotów i jednostek, w tym także do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Ta ostatnia nie odpowiedziała na prośbę o opinię aż do 15 stycznia 2020 roku. W odpowiedzi RDOŚ pozytywnie wypowiedziała się na temat proponowanego aneksu wskazując na konkretne działania mające na celu zwiększenie ochrony nietoperzy. Zostaną one uwzględnione przez ZKZL zarówno w nowo zawieranych umowach jak i w już obowiązujących poprzez sporządzenie aneksów.