Miasto przypomina o możliwości uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego online

MIasto Poznań przypomina o możliwości uzyskania odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu w werji elektronicznej. Wystarczy mieć dostęp do internetu i profil zaufany, przy pomocy którego można zalogować się na platformie ePUAP. Oznacza to, że obecnie całą procedurę – od złożenia wniosku po jego odbiór – można w całości załatwić online. 

Do tej pory odpis aktu stanu cywilnego można było odebrać wyłącznie w formie papierowej – osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Od 20 kwietnia możliwe jest również otrzymanie odpisu w formie elektronicznej na skrzynkę ePUAP. 

W ramach pojedynczego wniosku można uzyskać odpis z jednego z trzech rodzajów aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu. Może on być skrócony lub zupełny. W pierwszym przypadku dokument pokazuje aktualną treść aktu z uwzględnieniem zmian, jakich w nim dokonano. Odpis zupełny z kolei zawiera więcej informacji – stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów.

Uwaga: w przypadku uzyskania dokumentu elektronicznego nie ma możliwości wygenerowania wielojęzycznego odpisu skróconego. Taki można otrzymać tylko w formie papierowej.

Jeżeli wniosek o odpis zostanie złożony skutecznie, na skrzynkę ePUAP wnioskodawcy wpłynie: podsumowanie wniosku, urzędowe potwierdzenie odbioru oraz elektroniczne potwierdzenie opłaty, jeżeli była wymagana. Następnie w wiadomości przesłanej w imieniu urzędu – odpis w postaci PDF. 

W przypadku, gdy wnioskodawca nie otrzyma odpisu we wskazanej formie, oznacza to, że aktu nie ma w Bazie Usług Stanu Cywilnego, w związku z czym konieczne jest przeniesienie aktu do tej bazy. Wówczas złożony wniosek zostanie rozpatrzony i zrealizowany w ustawowo określonych terminach – do 7 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli wniosek składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym akt jest przechowywany w formie papierowej lub do 10 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli wniosek składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym akt nie jest przechowywany w formie papierowej.

Najwygodniej wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego złożyć przez internet. Wówczas pierwszym krokiem jest potwierdzenie tożsamości za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu wraz z czytnikiem. W kolejnym – wskazanie rodzaju aktu, o jaki wnioskujemy i kogo on dotyczy. Następnie określić należy sposób odbioru: osobiście, pocztą lub w wersji elektronicznej (na skrzynkę w ePUAP-ie). Ostatnią czynnością jest wskazanie celu wydania odpisu oraz sposób zapłaty, jeżeli taka jest wymagana. Po wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu wniosku, wnioskodawca otrzymamy urzędowe poświadczenie przedłożenia, w skrócie UPP.

Wniosek można także złożyć drogą korespondencyjną, przesyłając na adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań lub wrzucić go do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku budynku (ul. Libelta 16/20). Przyjmowanie wniosków “w okienku” jest czasowo wstrzymane ze względu na troskę o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz urzędników. 

Warto pamiętać, że odpis aktu stanu cywilnego przesłany na skrzynkę ePUAP jest dokumentem elektronicznym. Oznacza to, że dokumentu uzyskanego w tej formie nie należy drukować, bo nie będzie miał on mocy prawnej. Odpis przesłany za pomocą ePUAP-u można przekazywać jedynie elektronicznie. 

Odpis aktu stanu cywilnego – urodzenia, małżeństwa czy zgonu może uzyskać każdy, kogo dany akt dotyczy, ale nie tylko. Może otrzymać go także m.in.: małżonek/ małżonka, zstępni, wstępni, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun, a także osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu, czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu.  

Usługa jest dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgon.
Można tam także znaleźć więcej informacji o odpisach aktu stanu cywilnego.