Wywóz odpadów droższy niemal trzykrotnie niż zakładano. Spółka Targowiska apeluje do kupców o segregację i pełne wypełnianie pojemników

Na poznańskich targowiskach zmieniono zasady opłat za odbiór i utylizację odpadów. Wprowadzono tzw. czynsz zmienny, co jak wyjaśnia Miasto, jest wynikiem zmian w prawie oraz decyzji Chin o rezygnacji z przyjmowania śmieci z Europy.

Jak wyjaśnia Urząd Miasta, choć Miasto posiada 100% udziałów w spółce, to spółka „Targowiska” jest spółką prawa handlowego, a to oznacza, że finansuje się „sama”. Co roku, podczas budowania budżetu określany jest m.in. koszt wywozu odpadów. W przypadku założeń na 2020 rok, w oparciu o analizę z lat ubiegłych zaplanowano koszt wywozu odpadów na poziomie 475,20 tysięcy złotych brutto.

Tymczasem, szybko okazało się, że sytuacja będzie o wiele bardziej skomplikowana. Po tym, jak Chiny odmówiły dalszego przyjmowania odpadów plastikowych i opakowań z Europy, europejskie państwa muszą zająć się utylizacją śmieci we własnym zakresie, co znacznie podniosło koszt całej operacji. Spowodowało to nawet kilkuprocentowe podwyżki kosztów odbioru śmieci dla wytwórców odpadów.

Podwyżki to także efekt nowej ustawy o odpadach i ustawy o porządku i czystości w gminach, które nakładają dodatkowe obostrzenia na instalacje odpadów. Konieczne jest m.in. zmniejszenie strumienia odpadów, montaż dodatkowych instalacji przeciwpożarowych oraz kamer online, które działają całą dobę.

„Firmy zajmujące się odbieraniem i recyklingiem odpadów stanęły przed wyzwaniem zmiany technologii utylizacji otrzymywanych śmieci. Do tej pory czysta makulatura była odbierana przez firmy bezpłatnie ze względu na możliwość jej sprzedaży. Powodowało to również obniżenie kosztów odbioru innych odpadów takich jak np. opakowania zmieszane na targowiskach. Obecnie odbiór makulatury i opakowań jest płatny.”

Urząd Miasta Poznania

Jak przekazało Miasto, w ostatnim przetargu spółki Targowiska na odbiór odpadów z targowisk w mieście zgłoszono tylko jedną ofertę. Zamowienie obejmujące okres od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2021 wyceniono na 1,68 mln złotych brutto, czyli około trzech razy więcej niż zakładano na ten cel.

Z uwagi na tak wysokie koszty złożonej oferty, przetarg został unieważniony i ogłoszono kolejny, tym razem unijny, który rozstrzygnięto 18 maja. Do tego czasu spółka musiała zająć się również odbiorem odpadów w czasie nieobjętym zamówieniem.

Także i do drugiego przetargu zgłosiła się jedna firma – ta sama, która złożyła ofertę w pierwszym. Tym razem spółka nie miała już innej możliwości i musiała przyjąć warunki złożone przez Remondis.

Oznacza to z kolei zwiększenie kosztów, które wiążą się ze zmianami w opłatach dla kupców. Wprowadzono tzw. czynsz zmienny, który jest zależny od rodzaju prowadzonej działalności handlowej, a także ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów.

Jak wyjaśnia Miasto, czynsz zmienny to opłata eksploatacyjna, która zostanie doliczona na fakturze od lipca 2020. Dotyczy kupców posiadających umowę najmu ze spółką. Dla klientów handlujących doraźnie i na rezerwacjach zostanie wprowadzona opłata zryczałtowana.

Czynsz dla danego targowiska będzie zmieniał się co miesiąc w zależności od kosztów związanych z wywozem w danym okresie.

Miasto wyjaśnia, że w obecnej sytuacji to, w jaki sposób będą naliczane opłaty będzie w dużej mierze zależało od samych kupców. W przypadku odpowiedniej segregacji oraz szczelnie zapełnianych pojemników, a także poprzez stosowanie opakowań wielorazowych, które zmniejszą ilość odpadów, możliwe będzie zmniejszenie kosztów wywozu i utylizacji śmieci. Kupcy proszeni są m.in. o zgniatanie opakowań przed wrzuceniem ich do pojemnika.

„Jak może to wyglądać w praktyce? W czerwcu – czyli w miesiącu, w którym generowane są największe ilości śmieci – dla stanowiska handlowego na Rynku Jeżyckim z branży owoce-warzywa, przy zachowaniu obecnej liczby pojemników na odpady opakowaniowe i makulaturę (9 sztuk), odbieranych 7 razy w tygodniu, koszt wywozu śmieci wyniesie 274,55 zł. Również w czerwcu dla tego samego stanowiska kwota ta może obniżyć się do 141,30 zł, pod warunkiem, że kupcy wprowadzą opakowania wielorazowego użytku (np. drewniane skrzynki lub plastikowe pojemniki), co pozwoli zmniejszyć liczbę pojemników na śmieci z 9 do 5. Dla tego samego stanowiska w lipcu – miesiącu, w którym generuje się mniej śmieci – przy zachowaniu 5 pojemników na odpady opakowaniowe i makulaturę (dzięki wprowadzeniu przez kupców opakowań wielokrotnego użytku), odbieranych 5 razy w tygodniu – koszt wyniesie tylko 112,48 zł.”

Urząd MIasta Poznania

Urzędnicy zachęcają kupców do odpowiedniego zarządzania odpadami we własnym zakresie i ekologicznego podejścia, co przyczyni się nie tylko do obniżenia kosztów wywozu śmieci, ale także do zmniejszenia ich liczby oraz zwiększenia możliwości recyklingu.