Trwa pierwszy dzień egzaminów ósmoklasistów

Ponad 347,7 tys. uczniów VIII klas z 12,4 tys. szkół podstawowych w całym kraju we wtorek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego rozpoczęło egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest trzydniowy: w każdym dniu ósmoklasiści będą zdawać z innego przedmiotu.

Na egzaminie obowiązuje reżim sanitarny. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Nie może uczestniczyć w nim osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

“Jest spokojnie, na tę chwilę nie mamy sygnałów o jakichkolwiek zakłóceniach”

– powiedział PAP we wtorek przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut.

Podczas egzaminu uczniowie będą rozwiązywać m.in. zadania związane z dwoma tekstami zamieszczonymi w arkuszu: tekstem literackim (może to być poezja, epika albo dramat) i z tekstem nieliterackim (naukowym, popularnonaukowym albo publicystycznym). Większość zadań będzie się odnosić bezpośrednio do tych tekstów. W tej części arkusza mogą pojawić się również: zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. plakat, reprodukcja obrazu), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp. oraz zadania nieodnoszące się do tekstów wymienionych w arkuszu.

Ósmoklasiści będą musieli też napisać wypracowanie na jeden z dwóch wybranych tematów. Wybór jest między tematem o charakterze twórczym (np. trzeba będzie napisać opowiadanie) lub tematem o charakterze argumentacyjnym (to np. rozprawka, artykuł, przemówienie). Każdy temat będzie wymagał odwołania się przez ucznia do obowiązkowej lektury szkolnej i do utworu, bądź utworów, samodzielnie wybranych przez ucznia.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego rozwiązywanego przez uczniów wydrukowana jest kwietniowa data, jako termin egzaminu ósmoklasisty. Nie jest to błąd. Pierwotnie sesja egzaminacyjna miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią przesunięto terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty. Arkusze wydrukowano przed decyzją o przesunięciu egzaminu.

W drugim dniu egzaminu ósmoklasisty, w środę, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek, egzamin z języka obcego.

Największa grupa ósmoklasistów (95,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów. Ósmoklasista mógł wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

W takiej formie – trzy dni, trzy egzaminy – egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko do 2021 r. W 2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni – uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i w czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 7-9 lipca.

Wynik egzaminu – uczniowie poznają do 31 lipca – wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzaminu ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany jest po raz drugi – w ubiegłym roku uczniowie zdawali go po raz pierwszy.