We wtorek rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty

We wtorek rozpoczyna się trzydniowa sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty. Przystąpią do niego uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy nie mogli do niego przystąpić w terminie głównym – czerwcowym lub ich egzamin unieważniono. To 2,8 tys. uczniów w całym kraju.

Podobnie jak egzamin przeprowadzony w sesji głównej także egzamin w sesji dodatkowej przeprowadzony zostanie w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Nie może uczestniczyć w nim osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby między zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Jak poinformował PAP dyrektor CKE Marcin Smolik, do egzaminu w sesji dodatkowej przystąpią uczniowie, którzy nie pisali w terminie głównym albo których egzamin został z jakiegoś powodu unieważniony, chyba że dyrektor szkoły wystąpił do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie z egzaminu.

Z danych CKE wynika, że do egzaminu w tej sesji przystąpi ponad 2,8 tys. uczniów. Najwięcej z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (obejmuje ona woj. śląskie), OKE w Warszawie (obejmuje woj. mazowieckie) i OKE w Łodzi (obejmuje dwa województwa: łódzkie i świętokrzyskie).

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek, będzie egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne.

Ósmoklasista może wybrać tylko ten język obcy, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Podobnie jak w sesji głównej, także w sesji dodatkowej większość uczniów będzie pisać egzamin z języka angielskiego.

Wynik egzaminu uczniowie – niezależnie czy pisali go w sesji głównej, czy będą pisać w sesji dodatkowej – poznają do 31 lipca. Wpływa on na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, dlatego uczniowie zdający egzamin w sesji dodatkowej nie otrzymali świadectw szkolnych w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020, czyli 26 czerwca, ale otrzymają je dopiero 9 lipca.

Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w sesji głównej i nie może także przystąpić do niego w sesji dodatkowej, zostanie z niego zwolniony. Przy rekrutacji do szkół średnich zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w ich przypadku na liczbę punktów z egzaminu przeliczone zostaną oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W tym roku rekrutacja do szkół średnich przeprowadzana jest w całym kraju zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Zgodnie z nim absolwenci szkół podstawowych do 10 lipca będą mieli czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego kopię. Świadectwo można złożyć w formie elektronicznej. Po poznaniu wyników egzaminu – od 31 lipca do 4 sierpnia br. – uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Także zaświadczenie można złożyć w wersji elektronicznej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Pierwotnie w tym roku sesja egzaminacyjna egzaminu ósmoklasisty miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach; od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia zdalnego. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.