Rozpoczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty

We wtorek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowa sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty. Przystąpią do niego uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy nie mogli go zdawać w czerwcu w sesji głównej.

Podobnie jak egzamin przeprowadzony w sesji głównej także egzamin w sesji dodatkowej przeprowadzony będzie w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji nie może uczestniczyć w egzaminie.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby między zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Do egzaminu w sesji dodatkowej przystąpią uczniowie, którzy nie pisali w terminie głównym albo których egzamin został z jakiegoś powodu unieważniony, chyba że dyrektor szkoły wystąpił do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie z egzaminu.

Z danych CKE wynika, że do egzaminu w tej sesji przystąpi ponad 2,8 tys. uczniów. Najwięcej z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (obejmuje ona woj. śląskie), OKE w Warszawie (obejmuje woj. mazowieckie) i OKE w Łodzi (obejmuje dwa województwa: łódzkie i świętokrzyskie).

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim, w środę, będzie egzamin z matematyki. W trzecim, w czwartek, będzie egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne.

Ósmoklasista może wybrać tylko ten język obcy, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Podobnie jak w sesji głównej, także w sesji dodatkowej większość uczniów będzie pisać egzamin z angielskiego.

Wynik egzaminu – niezależnie czy pisali go w sesji głównej, czy będą pisać w sesji dodatkowej – uczniowie poznają do 31 lipca. Wpływa on na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, dlatego uczniowie zdający egzamin w sesji dodatkowej nie otrzymali świadectw szkolnych w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020, czyli 26 czerwca, ale otrzymają je dopiero 9 lipca.

Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w sesji głównej i nie może także przystąpić do niego w sesji dodatkowej, zostanie z niego zwolniony. Przy rekrutacji do szkół średnich, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, w ich przypadku na liczbę punktów z egzaminu przeliczone zostaną oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W tym roku rekrutacja do szkół ponadpodstawowych przeprowadzana jest w całym kraju zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Zgodnie z nim absolwenci szkół podstawowych do 10 lipca będą mieli czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego kopię. Świadectwo można złożyć w formie elektronicznej. Po poznaniu wyników egzaminu – od 31 lipca do 4 sierpnia br. – uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na ewentualną zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Także zaświadczenie będzie można złożyć w wersji elektronicznej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W tym roku sesja egzaminacyjna egzaminu ósmoklasisty pierwotnie miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią od 12 marca zawieszono stacjonarne zajęcia w szkołach, a od 25 marca szkoły miały obowiązek kształcenia zdalnego. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminy ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty w sesji głównej był przeprowadzony 16-18 czerwca.