Nielegalna wycinka drzew przy ul. Bukowskiej? Miasto wszczęło postępowanie wobec inwestora (Aktualizacja)

Miasto Poznań wszczęło postępowanie w sprawie wycinki drzew przy ul. Bukowskiej. Po informacjach o działaniach inwestora próbowano przeprowadzić kontrolę w celu potwierdzenia stanu faktycznego na miejscu, jednak urzędników nie wpuszczono na teren budowy, a całość zakończyła się interwencją policji.

Sprawa dotyczy 25 drzew przy ul. Bukowskiej 18. W styczniu 2020 roku inwestor wystąpił z wnioskiem o usunięcie drzew kolidujących z budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych na tyłach wilii Flora. Jak wyjaśnia Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, w sytuacji, gdy inwestor spełni wszelkie wymogi prawne, organ wydający decyzję nie może jej odmówić, dlatego wnioskodawca otrzymał zgody i pozwolenia.

Jednocześnie, w marcu Urząd Miasta skierował do wnioskodawcy pismo z prośbą o ponowne przeanalizowanie możliwości zachowania rosnących na terenie drzew, w tym szczególnie trzech lip. Poproszono również o dostarczenie opinii dendrologicznej w zakresie możliwości przesadzenia roślin.

W odpowiedzi inwestor poinformował, że nie zmieni planów inwestycyjnych. W zamian za usunięte 25 drzew kolidujących z budową inwestor został zobowiązany do posadzenia 106 drzew – w tym 88 przy ul. Bukowskiej 18 i Grunwaldzkiej 3, 10 w parku im. Jana Heweliusza i 8 w parku im. Gustawa Manitiusa.

W tym samym czasie Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska skierował prośbę do ekspertów w dziedzinie dendrologii o ocenę możliwości przesadzenia drzew. W odpowiedzi poinformowano, że przygotowanie do takiego zabiegu trwałoby kilka lat. Zaproponowano rozwiązanie inwestorowi, ale ten nie wyraził na to zgody.

W związku z decyzją o wycince, protest zgłosiły organizacje społeczne, które są stroną w postępowaniu. Sprawa została skierowana do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ dotyczy ona zespołów urbanistyczno-architektonicznych najstarszych dzielnic miasta.

Ministerstwo uchyliło decyzję wydziału o wydanym pozwoleniu i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wydział wezwał więc inwestora, by uzupełnił swój wniosek o niezbędne dokumenty do 19 października.

W piątek, 16 października, Wydział otrzymał pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zaskarżeniu decyzji ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez inwestora.

We wtorek, 20 października, poznańscy urzędnicy dowiedzieli się o nielegalnej wycince drzew na terenie budowy. Chcąc potwierdzić doniesienia udali się na miejsce, by przeprowadzić kontrolę i potwierdzić doniesienia.

Nie zostali jednak wpuszczeni na teren budowy, dlatego wezwano na miejsce policję. Funkcjonariusze potwierdzili, że doszło do wycinki drzew, jednak sami nie byli w stanie określić, czy dotyczy ona wszystkich drzew wskazanych w decyzji.

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska wszczął postępowanie w sprawie usunięcia drzew bez zezwolenia. Konieczne jest wykonanie oględzin w celu potwierdzenia, które drzewa zostały usunięte. Jeżeli doniesienia się potwierdzą, postępowanie będzie prowadzone w kierunku wymierzenia inwestorowi administracyjnej kary pieniężnej (na podstawie art. 88 ustawy o ochronie przyrody).

Termin oględzin został już wyznaczony, a o sprawie zawiadomiono policję i Miejskiego Konserwatora Zabytków.

AKTUALIZACJA (22:19):

Inwestor wydał oświadczenie, w którym przyznaje się do błędu wyjaśniając okoliczności pomyłki, a także deklarując świadomość możliwych konsekwencji działań.

W związku z informacjami, które pojawiły się w sprawie wycinki niektórych drzew na działce przy ul. Bukowskiej 18 w Poznaniu w imieniu spółki celowej powołanej do realizacji inwestycji na tym terenie pragniemy przedstawić nasze wyjaśnienie tej sytuacji. Usunięcie drzew było spowodowane niezamierzonym i błędnym przekonaniem Spółki, że utrzyma ona w mocy posiadaną decyzję. Dziś mamy świadomość naszego błędnego postrzegania tej sprawy, przepraszamy i deklarujemy, że wykonamy wszystkie zalecenia odpowiednich organów związane z zaistniałą sytuacją. Poniżej przedstawiamy udokumentowaną historię naszej działalności na tej nieruchomości.

Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew przy ul. Bukowskiej 18 przekazaliśmy do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska w styczniu br. Jego złożenie poprzedziło uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę zespołu budynków wielorodzinnych uzyskanej na podstawie warunków zabudowy określających parametry realizowanej inwestycji, w tym umiejscowienie przyszłej zabudowy na nieruchomości. Po pół roku prowadzenia uzgodnień, w lipcu 2020 roku, spółka otrzymała decyzję pozwolenia na wycinkę 25 drzew. W zamian zostaliśmy zobowiązani do posadzenia 115 drzew – w tym 97 przy ul. Bukowskiej 18 i Grunwaldzkiej 3, 10 w parku im. Jana Heweliusza i 8 w parku im. Gustawa Manitiusa. Ponadto w wydanej decyzji został doprecyzowany termin nasadzeń, gatunki nowych drzew (lipy, graby, kasztanowce oraz jabłoń).

Teren – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – został przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne, a spółka nabyła nieruchomość kilka lat po jej wydaniu. Od początku naszą inwestycję planowaliśmy tak, by zachować jak najwięcej walorów tego historycznego miejsca.

W trakcie projektowania inwestycji, uwzględniając postanowienia decyzji o warunkach zabudowy, staraliśmy się zachować jak najwięcej istniejących drzew, w szczególności najbardziej wartościowy drzewostan. Od początku procesu byliśmy otwarci na wnioski urzędów i deklarowaliśmy chęć współpracy zarówno z Urzędem Miasta, jak i ze Stowarzyszeniami Koalicja Za Zieleń Poznań oraz Prawo do Ochrony Przyrody Poznań. W tym miejscu należy zaznaczyć że rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta były bardzo merytoryczne i miały na celu ochronę wartościowych egzemplarzy drzewostanu. Natomiast z przedstawicielami stowarzyszeń udało się doprowadzić tylko do jednego spotkania – co było skutkiem tylko naszych działań i starań. Z przykrością stwierdzamy, że prezentowane przez organizacje ekologiczne stanowisko nie uwzględniało stanu wynikającego z wydanych decyzji o warunkach zabudowy, które były podstawą nabycia przez spółkę nieruchomości. Także nasza propozycja dokonania dodatkowych nasadzeń zastępczych nie została przyjęta przez stowarzyszenie.

W trakcie procedury administracyjnej Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska skierował pisma do niezależnych ekspertów z zapytaniem o ocenę możliwości przesadzenia trzech najbardziej okazałych drzew. Wszystkie otrzymane odpowiedzi były negatywne. Specjaliści orzekli, że przesadzenie wskazanych drzew wymagają kilkuletniego przygotowania. Niezależnie od postanowień decyzji na wycinkę drzew spółka chcąc zachować wskazane, wartościowe drzewa dokonała dodatkowych konsultacji z ekspertem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzięki pozyskanej ekspertyzie mogliśmy przychylić się do wniosku Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska oraz stowarzyszeń i podjąć decyzję o przeprowadzeniu skomplikowanego i kosztownego procesu zachowania trzech najstarszych lip. Operacja ich przesadzenia w ramach tej samej nieruchomości została wykonana przez wyspecjalizowaną i doświadczoną firmę.

Pragniemy podkreślić, że rozumiemy obawy związane z wycinką drzew podnoszone przez stowarzyszenia ekologiczne, jak również sami mamy świadomość znaczenia zieleni i pozytywnego wpływu drzew na nasze codzienne życie.

Jesteśmy świadomi popełnienia błędu i zdajemy sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji. Jednocześnie deklarujemy, że wykonamy wszystkie nasadzenia zastępcze wynikające z wydanej decyzji. Jesteśmy przekonani, że dzięki pozostawieniu wszystkich wartościowych drzew, w tym lip objętych decyzją na wycinkę, rewitalizacji historycznego parku oraz nowej architekturze zaprojektowanych budynków ta część miasta ponownie odzyska swój blask, stanie się miejscem chętnie odwiedzanym przez jego mieszkańców, a także wpisze się pozytywnie w realizowaną przez władze miasta odnowę Jeżyc.

Zbigniew Gościcki Prezes Zarządu Bukowska 18 MP sp. z o.o. sp.k