Poznaniacy zapłacą więcej za wywóz śmieci. GOAP wyjaśnia skąd podwyżka i dlaczego wprowadzana jest teraz

Wczoraj Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP przyjęło uchwałę, na podstawie której od 1 stycznia 2021 roku zostanie wprowadzona zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. GOAP twierdzi, że podwyżka została opóźniona o rok w stosunku do wzorstu kosztów gospodarki i wywozu śmieci, dzięki czemu mieszkańcy mogli zaoszczędzić ponad 130 złotych na osobę. Jaki jest jednak powód podniesienia cen?

Propozycja Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została przyjęta przez przedstawicieli gmin aglomeracji, wchodzącej w skład Związku. Od 1 stycznia 2021 roku dla nieruchomości zabudowanych budynkiem z więcej niż 4 lokalami mieszkalnymi wprowadzona będzie opłata w wysokości 25 złotych od osoby. Z kolei dla nieruchomości zabudowanej budynkiem do 4 lokali mieszkalnych –  w wysokości 28 zł od osoby.  

Dyrektor Biura ZM GOAP, Andrzej Springer zapewnia, że Związek zrobił wszystko, by mieszkańcy jak najpóźniej odczuli wzrost opłat.

W większości gmin w Polsce znaczne podwyżki zostały wprowadzone pod koniec 2019 i na początku 2020 roku. Dzięki oszczędnościom oraz prowadzonym przez ZM GOAP działaniom, mającym na celu optymalizację systemu, udało się przesunąć podwyżkę o kilkanaście miesięcy, co przełożyło się na oszczędności w domowym budżecie mieszkańców na poziomie ponad 130 zł na osobę

Andrzej Springer, dyrektor Biura ZM GOAP

Skąd jednak w ogóle podwyżki? To odpowiedź na wzrost kosztów gospodarki odpadami. Jednym z podstawowych powodów jest załamanie na rynku surowców wtórnych, w tym przede wszystkim zamknięcie rynków azjatyckich w tym zakresie. Spadły również ceny sprzedaży odpadów wysegregowanych oraz sprzedaży paliwa z odpadów. Zmniejszone są również dopłaty od organizacji odzysku. 

GOAP zwraca również uwagę na brak odpowiedzialności ze strony producentów opakowań i produktów, którzy nie dbają o to, by wykorzystywać dobry jakościowo surowiec do produkcji. Tymczasem do recyklingu możezostać przekazany tylko taki surowiec. W takiej sytuacji, nawet przy dobrej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych, część surowców nie nadaje się do przetworzenia, a to podnosi koszty ich utylizacji.

Innym z powodów podwyżek są zmiany ustawowe wprowadzone przez Sejm, w tym m.in. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, liczne rozporządzenia dot. gospodarki odpadami.

Spowodowały one wzrost kosztów poprzez m.in.: wprowadzenie powszechnej obowiązkowej segregacji odpadów, rozszerzenie katalogu odpadów przyjmowanych przez PSZOK, zakaz składowania frakcji energetycznej, skrócenie możliwości magazynowania odpadów, reorganizację przetargów na odbiór odpadów. Niestabilność przepisów to wyższe koszty utrzymania całego systemu, co przekłada się bezpośrednio na wzrost opłaty.

Urząd Miasta Poznania

Od września tego roku obowiązują również nowe umowy z wykonawcami usług takich jak odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Miesięcznie to ponad 13 mln złotych, choć jeszcze do sierpnia było to… 5,1 mln miesięcznie. Wzrost kosztów o 153% spowodowany jest m.in. ustawową zmianą – ze stałego miesięcznego ryczałtu na wynagrodzenie za każdą tonę odebranych śmieci.

Kolejnym powodem podwyżek jest także wzrost organizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) i ich mobilnych odpowiedników (MPSZOK/Gratowóz). Zwiększa to koszty świadczenia usług.

Na cenach za wywóz odpadów odbijając się również podwyżki w innych sektorach – wzrost cen energii elektrycznej, przesyłek pocztowych,  koszty zapewnienia i utrzymania oprogramowania informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami, a także zwiększenie wysokości płacy minimalnej.

Okazuje się również, że mieszkańcy po prostu… wytwarzają więcej odpadów.

GOAP zapewnia, że podwyżki opłat dla mieszkańców są dostosowane do realnych kosztów ponoszonych przez Związek. Wskazuje m.in. na to, że… mieszkańcy mogliby płacić jeszcze więcej. Ustawa przewiduje bowiem nawet cenę 36,38zł od osoby. Nie zdecydowano się również na uzależnienie ceny opłat za odpady od ilości zuzytej wody.

Po zmianach częściowo utrzymane będą ulgi dla rodzin sześcioosobowych i większych. 

Z kolei w przypadku domó jednorodzinnych, posiadanie własnego kompostownika i stosowanie go do kompostowania bioodpadów zwalnia z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 zł od nieruchomości.

Jednocześnie, od 1 września 2020, wprowadzone zostały zmiany w systemie działania. Częściej wywożone są bioodpady, odpady selektywne oraz wystawkowe. Rozszerzono również zakres tych ostatnich o skrzydła drzwiowe, armaturę i ceramikę łazienkową, sanitariaty. Zwiększyła się również lista odpadów, które można zawieźć do PSZOK. Zniesiono też limitowanie bioodpadów oraz włączono do systemu ZM GOAP punkty skupu surowców wtórnych.