Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Miastu Poznań w sprawie zakazu stosowania pieców na paliwa stałe

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Miastu Poznań w czterech sprawach dotyczących zakazu stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe. Odpowiednie zapisy regulujące tę kwestię zostały ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co zakwestionował wojewoda wielkopolski.

W 2019 roku miejscy radni uchwalili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej; w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej; przy ulicy Wieruszowskiej oraz w rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej. W każdym z dokumentów dodano zapis, w którym zakazano stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwa stałe w nowo budowanych lub gruntownie przebudowywanych budynkach.

Zapis ma związek z działaniami na rzecz utrzymania czystego powietrza w mieście. Wymienione instalacje w znaczący sposób przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza i powstawania smogu, co jest dużym problemem w Poznaniu. Miasto wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem dla mieszkańców jest podłączenie budynków do sieci cieplnej lub zastosowanie ogrzewania w oparciu o niskoemisyjne źródła ciepła.

Stopniowo na terenie stolicy Wielkopolski wymieniane są piece opierające się na nieekologicznych rozwiązaniach. Uznano więc, że nie ma powodu, by pozwalać na ich stosowanie w nowych lub gruntownie przebudowywanych budynkach.

Wojewoda wielkopolski unieważnił przyjęte przez radnych zapisy uznając, że tego typu zapisy mogłyby znaleźć się wyłącznie w tzw. uchwale antysmogowej Sejmiku Województwa.

Z takim stanowiskiem zdecydowanie nie zgodzili się poznańscy urzędnicy.

„W uchwale sejmiku wprowadzono ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W planach miejscowych wprowadzono zakaz montowania nowych instalacji grzewczych w postaci pieców lub trzonów kuchennych, które będą umożliwiały spalanie paliw stałych. Z tego względu, naszym zdaniem, zakwestionowany zapis uchwały planistycznej nie wkracza w materię regulowaną w uchwale antysmogowej. Plany miejscowe wprowadzają zakaz wyposażania budynków w określone instalacje, a nie przesądzają o sposobie używania instalacji już istniejących”

mecenas Natalia Weremczuk, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Miasto skierowało sprawę planu dla rejonu ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pozostałe skierował tam sam wojewoda.

Po rozstrzygnięciu w sądzie pierwszej instancji, wszystkie cztery sprawy zostały skierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak informuje urząd miasta, NSA uznał racje Miasta Poznań. Dokładne stanowisko będzie znane po otrzymaniu uzasadnienia wyroku w wymienionych wyżej sprawach.

Jak podkreśla urząd miasta, to pierwsze cztery z jedenastu spraw dotyczących możliwości stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe na obszarach objętych planami miejscowymi.