Stare Miasto z nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jakie są założenia?

Miejska Pracownia Urbanistyczna pracuje nad nowych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”, który zakłada m.in. więcej zieleni w centrum, wyeksponowanie murów miejskich oraz większą ochronę zabytków.

 

Prace nad nowym planem dla obszaru Starego MIasta trwają od 2018 roku. Dokument ma być całościowym spojrzeniem na staromiejską część Poznania, a nie jedynie jego poszczególne fragmenty. Główne cele, jakie przyświecają twórcom to zadbanie o zieleń w centrum, ochrona zabytków oraz wyeksponowanie pozostałości murów miejskich. Dokument ma ujednolicić i zgrać ze sobą obecnie obowiązujące przepisy, a także wprowadzi nowe kierunki w zakresie zmian urbanistycznych.

W celu zapewnienia ochrony terenów zieleni i drzew na terenie Starego Miasta, MPU przeprowadziło analizę typów roślin. Dzięki temu zrodził się pomysł utworzenia nowych obszarów, które otrzymają nazwę Północne Planty Starego Miasta. Mają pokrywać się ze śladem dawnych murów miejskich, biegnąc od Osady św. Gotarda do Wzgórza Zamkowego.

Dzięki temu podkreślony zostanie historyczny charakter obszaru, przy jednoczesnym powstaniu nowej wartości urbanistycznej, turystycznej i architektonicznej. Jak wskazuje miasto, Planty „domkną” obszar graniczny Starego Miasta od północy, dzięki czemu będzie możliwa zabudowa obecnie niezagospodarowanych działek wzdłuż ul. Stawnej.

Nowy projekt przygotowywany przez MPU obejmuje ok. 30 tysięcy metrów kwadratowych zieleni publicznej, która zostanie uzupełniona o tereny zielone w przestrzeniach prywatnych, czyli w podwórkach, na dziedzińcach i we wnętrzach kwartałów zabudowy.

Stare Miasto to także teren pełen zabytków, w tym także wielu tych najważniejszych dla historii Poznania. Podczas tworzenia planu wszelkie kwestie w zakresie ich ochrony konsultowane są i analizowane z biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z planem, cały obszar Starego Miasta zostanie objęty ochroną archeologiczną, co oznacza, że wszelkie prace ziemne na tym terenie będą musiały być nadzorowane przez archeologów. Oprócz tego, Stare Miasto już teraz objęte jest wieloma rozwiązaniami i formami ochrony konserwatorskiej, co zostało uwzględnione w dokumencie.

Plan obejmuje także ochronę tych miejsc, które mimo swej wartości historycznej nie były dotychczas ujęte wpisami do rejestrów i gminnej ewidencji. To m.in. przebieg dawnych murów miejskich, które mają zostać wyeksponowane, a także zwiększona ochrona dla terenu Wzgórza Zamkowego.

Projekt zakłada także nową definicje przestrzeni publicznej, które ujęto jako odrębny typ przeznaczenia terenu – to np. Stary Rynek, Plac Kolegiacki i dziedziniec Urzędu Miasta Poznania. Pozwoli to na łatwiejszą rewitalizację Starego Miasta.

Dokument przewiduje także nowe ciągi piesze, które mają wzbogacić przestrzeń Starego Miasta. Przeanalizowano m.in. możliwość powiązania ul. Koziej z ul. Podgórną. Choć nie istnieje możliwości połączenia ich komunikacją samochodową, to po historycznym śladzie ul. Koziej przewidziano powstanie ciągu pieszo-rowerowego.

W projekcie znalazła się również koncepcja przebudowy układu torowiska w ul. Solnej, a także budowę nowego torowiska w ul. Garbary.

W czasie prac analizowane były także miejsca parkingowe. Zachowano możliwość realizacji dużego parkingu podziemnego pod Placem Wielkopolskim.

W dokumencie wyodrębniono też siedem obszarów, które wymagają przekształcenia bądź realizacji nowych form architektonicznych i urbanistycznych.

Pierwszym jest Osada św. Gotarda, w stosunku do której dokument przewiduje zachowanie pozostałości poklasztornego ogrodu w formie ogólnodostępnego skweru zieleni. Północna pierzeja może zostać zamknięta zabudową, będącą kontynuacją linii murów miejskich. Nowe ciągi piesze planowane od ul. Stawnej i Szewskiej mają zapewnić lepszy dostęp do skweru dla poznaniaków.

W stosunku do dawnej Synagogi zakładana jest przebudowa jako obiektu usługowego z dopuszczoną budową kopuły. Plan nie wskazuje na możliwość rozbudowy. W obecnym miejscu parkingów powstanie pas zieleni od ul. Solnej do istniejącej zabudowy staromiejskiej. W ten sposób powstaną Północne Planty.

Projekt zakłada także prace w stosunku do dawnych murów miejskich. Projekt planu zakłada wyburzenie kamienic przy ul. Wronieckiej 10 i 11 oraz dopuszczenie tam realizacji nowego budynku o zbliżonej wysokości, ale ograniczonej przestrzeni. Pozwoli to na wycofanie linii zabudowy w stosunku do pozostałości murów miejskich i nawiązanie do ich historycznego przebiegu. Co ważne, projekt ten znacznie poszerzy obszar zieleni oraz umożliwi przejście między nową zabudową, a istniejącym szlakiem murów miejskich. Ważnym aspektem będzie również możliwość wykreowania osi widokowej z ul. Stawnej w kierunku budynku Straży Pożarnej, i dalej, do Baszty Armatniej i przez plac Wielkopolski w kierunku Wzgórza Zamkowego. W ten sposób zespolony zostanie wschodni i zachodni fragment Północnych Plant.

Plan przewiduje także działania w stosunku do Wzgórza Zamkowego. Zakłada zachowanie ponad 20-metrowej przerwy między nowymi budynkami, co umożliwi otwarcie przestrzeni publicznej z wejściem na wzgórze, a także przejście w kierunku Wzgórza Zamkowego. Uporządkowana ma być również istniejąca tam zieleń.

Zmienić ma się także zaniedbana przestrzeń parkingowa i garaży u zbiegu ul. Koziej, Murnej i Sierocej. Zgodnie z projektem ma być tam możliwa zabudowa o funkcji mieszkaniowo-usługowej, z wycofaną pierzeją. Dzięki temu powstanie tam kameralny skwer. Zadbano także o ochronę drzewa na skrzyżowaniu ul. Murnej i Koziej. Zgodnie z dokumentem ul. Kozia ma być wydłużona jako publiczny ciąg pieszy w kierunku ul. Podgórnej.

Przestrzeń między Farą, parkiem Chopina i kamienic przy ul. Wrocławskiej, który obecnie pełni funkcję parkingu ma zostać placem miejskim z możliwością zabudowy, ale wyłącznie w miejscu istniejących budynków. Teren ma przyjąć formę skweru, parku kieszonkowego lub amfiteatru. Dzięki temu powstanie nowa przestrzeń m.in. na wydarzenia kulturalnej, a także połączenie ciągu pieszego z ul. Wrocławską.

Obszar u zbiegu ul. Garbary i Wodnej, gdzie obecnie znajduje się rzeźba Koziołków Poznańskich może zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z placem.