Co z równością płci wśród pracowników Urzędu Miasta Poznania?

Radny Paweł Sowa otrzymał od Sekretarza Miasta Poznania odpowiedź na swoją interpelację w sprawie równego statusu kobiet i mężczyzn zatrudnianych w Urzędzie Miasta Poznania. Samorządowiec chciał wiedzieć, czy zgodnie z deklaracjami prezydenta Jaśkowiaka w zakresie równości płci, w magistracie i miejskich jednostkach wszyscy mają równy dostęp do ścieżki zawodowej i awansu.

 

O interpelacji radnego pisaliśmy na naszym portalu. Paweł Sowa chciał dowiedzieć się, czy w Urzędzie Miasta Poznania i jego jednostkach utrzymywana jest równość kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia. Wyjaśnił, że rozumie przez to równość płac i rozdziału stanowisk kierowniczych oraz możliwości awansu zawodowego. Radny przypomniał, że Jacek Jaśkowiak zachęcał radnych do przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, która ostatecznie została uchylona przez wojewodę wielkopolskiego i Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zdaniem Pawła Sowy, decyzja ta nie oznacza, że nie można wprowadzać zasad Kary na poznańskim gruncie na podstawie własnych działań (więcej tutaj).

Odpowiedzi na interpelację i pytania radnego udzielił Sekretarz Miasta Poznania, Stanisław Tamm.

Wskazał, że obecnie w Urzędzie Miasta Poznania zatrudnione są 1332 kobiety oraz 483 mężczyzn. Z kolei w zakładach budżetowych, struktura przedstawia się następująco:

– Zakład Robót Drogowych – 9 kobiet i 90 mężczyzn

– Zakład Lasów Poznańskich – 6 kobiet i 28 mężczyzn

– Poznańskie Ośrodku Sportu i Rekreacji – 119 kobiet i 117 mężczyzn

Odnosząc się do pytania dotyczącego stażu pracy poszczególnych zatrudnionych przy podziale według płci, sekretarz przedstawił dane, z których wynika, że kobiety wiążą się z miejscem pracy na dłużej niż mężczyźni. W grupie zatrudnionych krócej niż dwa lata przeważają mężczyźni (32 mężczyzn do 13 kobiet), jednak w dalszych grupach to kobiety są liderkami, co z pewnością wynika także z faktu, że jest ich więcej niż mężczyzn.

Około 200 kobiet (197) oraz 61 mężczyzn jest zatrudnionych w strukturach miejskich od 2 do 5 lat. Od 6 do 10 lat pracują 202 kobiety oraz 54 mężczyzn. Z miejskimi jednostkami od 11-15 lat związanych jest 265 kobiet oraz 78 mężczyzn, a powyżej 15 lat 655 kobiet i 258 mężczyzn.

Średni miesięczny przychód w 2020 roku dla urzędniczek wyniósł 5758,79 złotych, a dla urzędników 5767,74 złotych. Dane przedstawiono w oparciu o dane z PIT-11.

Radny chciał wiedzieć także, ile kobiet i ilu mężczyzn piastuje stanowiska kierownicze według kategorii (np. dyrektor/dyrektorka, zastępca/zastępczyni, kierownik/kierowniczka). W odpowiedzi Sekretarz wyjaśnił, że obecnie stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta Poznania obejmuje 135 kobiet i 94 mężczyzn. Wśród nich jest 14 dyrektorek i 16 dyrektorów wydziału, 20 zastępczyń i 30 zastępców dyrektora oraz 101 kierowniczek i 48 kierowników oddziału.

Sekretarz Miasta odniósł się także do kwestii wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach, z ujęciem stażu i kompetencji pracowników. Jak wskazał, kwestie te regulowane są przez stosowne zarządzenia u ustawy.

Z kolei na pytanie o oficjalną terminologię stosowaną w Urzędzie i uwzględnienie żeńskich form nazw stanowisk, Stanisław Tamm odpowiedział, że oficjalna terminologia jest zgodna z nazwami stanowisk pracowników określonych przez Rozporządzenie Rady Ministrów z 2018 roku.

W 2019 roku osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta Poznania zostały poinformowane, że kobiety mają możliwość stosowania nazw stanowisk pracy z żeńskimi końcówkami, po konsultacji z dyrektorem biura lub wydziału w komunikacji wewnętrznej – np. stopka w wiadomościach e-mail, tabliczki informacyjne przy drzwiach) oraz w niektórych przypadkach komunikacji zewnętrznej, która nie dotyczy decyzji administracyjnych i innych dokumentów, w których forma nazewnictwa jest określona przepisami (np. nazwa stanowiska na stronie internetowej Urzędu, wizytówki, pieczątki.

W ostatnim pytaniu radny pytał o zastępców prezydenta Poznania. Jak zapewnił Sekretarz, prezydent kieruje się przede wszystkim kompetencjami danych osób.

„W trakcie sprawowania przez p. Jacka Jaśkowiaka funkcji Prezydenta Miasta Poznania stanowisko zastępcy Prezydenta powierzane było dwukrotnie kobietom – pani Agnieszce Pachciarz oraz pani Katarzynie Kierzek-Koperskej. Obecnie Prezydent Miasta nie widzi potrzeby powoływania czwartego zastępcy Prezydenta, a zadania zostały rozdzielone pomiędzy trzech zastępców Prezydenta oraz Sekretarza Miasta Poznania” – wyjaśnił sekretarz miasta