Uniwersytet Przyrodniczy będzie uczył o obrocie i zarządzaniu gatunkami zagrożonymi i inwazyjnymi

Ochrona przyrody w XXI wieku jest zagadnieniem globalnym, wychodzącym poza ramy dotychczasowego jej postrzegania jako zachowania występujących lokalnie dzikich populacji zwierząt i roślin na poziomie zapewniającym ich funkcjonalność biologiczną. Rosnąca skala globalizacji i zwiększający się międzynarodowy przepływ towarów dotyczy również zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin oraz produktów z nich wytworzonych.

Obecnie obrót żywymi okazami oraz elementami zwierząt i roślin na różnych poziomach przetworzenia uważa się za jedno z największych zagrożeń dla dzikiej przyrody i sferę największych nadużyć. Nielegalny obrót gatunkami chronionymi stanowi trzeci pod kątem zyskowności, po handlu narkotykami i bronią, rynek dla zorganizowanych grup przestępczych.

Jednocześnie dynamiczny rozwój rynku zoologicznego prowadzi do narastania skali problemów związanych z utrzymywaniem gatunków obcych i inwazyjnych uwalnianych do środowiska naturalnego. Coraz większa dostępność gatunków egzotycznych, takich jak: jadowite węże, pająki i skorpiony, duże kotowate w ostatnich kilku latach generuje problemy posiadania przez osoby lub podmioty nieuprawnione zwierząt zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka. Ich konsekwencją są interwencje terenowe wymagające praktycznych umiejętności, takich jak: konieczność identyfikacji okazów oraz weryfikacji legalności ich pochodzenia, ocena dobrostanu, jak również utrzymywania po ewentualnej konfiskacie lub schwytaniu.

Opisana powyżej sytuacja tworzy potrzebę edukacji i formowania wyspecjalizowanych kadr w instytucjach zajmujących się zarządzaniem populacjami gatunków nieudomowionych oraz kontrolą obrotu produktami wytworzonymi ze zwierząt i roślin. Należą do nich: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Ogrody Zoologiczne, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, Izby i Urzędy Celne, Policja, Straż Pożarna, Straże Miejskie i Gminne oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Wymienione służby od wielu lat sygnalizują potrzebę realizacji kompleksowych programów edukacyjnych przygotowujących ich pracowników do działań w zakresie prawnym i praktycznym. Dlatego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu uruchomione zostaną studia podyplomowe jako bezpośrednia odpowiedź na potrzebę rynkową wielu instytucji.

Co istotne, aktualnie w kraju nie prowadzi się studiów podyplomowych i kursów zawodowych w podobnym do planowanego zakresie merytorycznym.

Koncepcja Studiów Podyplomowych pt.: „Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny, produkty” obejmuje dwusemestralny, kompleksowy program kształcenia uwzględniający obecne i przewidywane w przyszłości potrzeby ochrony przyrody. Zajęcia będą mieć charakter teoretyczny i praktyczny, podzielone zostaną na trzy bloki tematyczne.

 

Iwona Cieślik UPP