Zieleń i zabytki Sołacza zabezpieczone

Miejscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Sołacza, która obejmuje m.in. tereny zielone wzdłuż Bogdanki oraz budynki, które zostaną objęte ochroną.

 

Plan dotyczy 41 ha terenu w zachodnim klinie zieleni Poznania, ograniczonego ulicami: Urbanowską, Pułaskiego, al. Wielkopolską i ul. Nad Wierzbakiem.

Dokument określa utrzymanie i ochronę zieleni, która łączy obszary wzdłuż Bogdanki. To obszary o dużej wartości przyrodniczej oraz istotnej roli w systemie retencji wód opadowych w okolicy.

Ponad połowa terenu została przeznaczona na zieleń urządzoną i ogrody działkowe. W planie uwzględniono możliwość realizacji „niekubaturowych obiektów o funkcji sportowo-rekreacyjnej”. To np. boiska i siłownie zewnętrzne. Mogą powstać także ścieżki piesze i rowerowe.

W planie uwzględniono także zasady ochrony konserwatorskiej m.in. dla zarejestrowanych zabytków oraz budynków charakteryzujących się wartościowymi indywidualnymi cechami architektonicznymi.

Zgodnie z przyjętym przez radnych panem, na terenach inwestycyjnych, na których mogą powstać budynki, dominować ma niska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna lub usługowa. Określono tam m.in. restrykcyjne parametry techniczne w zakresie zabudowy.